„Složitá“ otázka sodomie, část 3.

Datum:Říjen 9, 2017
Komentáře
Přidej

O sodomii napsal puritán Thomas Manton, že je to „hřích, který má v sobě dost nečistoty na to, aby poškvrnil i jazyk, jenž o něm mluví.“ Bezpochyby patří mezi hříchy, o nichž je mrzko i mluviti (Ef. 5:12). Jak jsme již zmínili dříve, její rozebírání nás nijak netěší a vskutku bychom o ní raději nemluvili. Stejně tak bychom nejraději ve svých argumentech neodkazovali na obdobné ohavnosti – například ty popsané v Leviticu 18:6-17 nebo 18:23 – abychom na těchto extrémních příkladech zdůraznili některé logické důsledky falešných argumentů. Nicméně lidé dnes již tak otupěli, že bez nich by snad ani nepochopili relevantnost pointy, kterou mají demonstrovat.

Přitom všem chceme mít s Boží pomocí na paměti, abychom se vyjadřovali velmi opatrně, podle již zmíněných slov apoštolových z 5. kapitoly Efezským. Mysle druhých musíme vést k přemýšlení nad nečistými věcmi co nejméně to jde, což dnes v církvi mnozí pomíjí a o věcech smilstva, i když proti nim třeba vystupují, zároveň hovoří tak otevřeně, že se to nesluší. Tím pak často nadělají víc škody než užitku. Pán nás toho uchraň zejména v souvislosti se sodomií.

Když jsme tedy přednesli tuto důležitou poznámku – a poté, co jsme již dříve zodpověděli na některé obecné argumenty a argumenty zpochybňující, že hřích Sodomských vskutku spočíval v homosexuální žádosti a jednání – na závěr rozebereme argumenty dotýkající se ostatních veršů, které o tématu sodomie hovoří. Čti více…

„Složitá“ otázka sodomie, část 2.

Datum:Září 28, 2017
„Složitá“ otázka sodomie, část 2.

Není žádnou radostí psát o tématu sodomie. Protože se jedná o velikou ohavnost před Hospodinem, rádi bychom se jejímu rozebírání vyhnuli. Žijeme však v době takového odpadnutí a rozšíření nepravosti, že o ní hovořit nezbývá, chceme-li zůstávat věrní Pánu a stát za Jeho pravdou, za vším čistým, svatým a Jemu libým, neboť pravda Písma je z této strany pod zvláštním útokem knížete mocného v povětří a jeho služebníků. Martin Luther…

Čti více...

„Složitá“ otázka sodomie, část 1.

Datum:Září 18, 2017
„Složitá“ otázka sodomie, část 1.

Co se týče světa, tzv. LGBT hnutí, které si klade za cíl prosazovat zájmy sodomitů, již prakticky zvítězilo. Tu a tam ještě někteří vyjádří nelibost nad nejpokleslejšími způsoby, jakým se homosexuálové prezentují na svých „pochodech hrdosti“ nebo znepokojení nad důsledky snah, aby se jim umožnila adopce, na děti, které by neměly vyrůstat v normální rodině, ale je jich čím dál méně, a i to se týká spíše zemí bývalého východního…

Čti více...

Ivan Foster: Nešťastná podvedená matka hájí své zvrácené syny sodomity

Datum:Září 5, 2017
Ivan Foster: Nešťastná podvedená matka hájí své zvrácené syny sodomity

Poznámky k otevřenému dopisu matky dvou sodomitských synů, adresovaného Jimu Wellsovi. Písmo svaté obsahuje tolik varování proti falešným prorokům a tak jasná proroctví o odpadnutí, které má přijít, že křesťané žádné doby nemohli a nemohou mít výmluvu, že o tomto nebezpečí nevěděli. Už Timoteus měl vědět, že „přijde čas, že zdravého učení [lidé] nebudou trpěti, ale majíce svrablavé uši, podlé svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele“ (2. Tim….

Čti více...

Bezpodmínečná víra tří mládenců

Datum:Srpen 23, 2017
Bezpodmínečná víra tří mládenců

„Odpověděli Sidrach, Mizach a Abdenágo, a řekli králi: My se nestaráme o to, ó Nabuchodonozoře, co bychom měli odpovědíti tobě. Buďto že Bůh, jehož my ctíme, (kterýž mocen jest vytrhnouti nás z peci ohnivé rozpálené, a tak z ruky tvé, ó králi), vytrhne nás, buď že [nevytrhne,] známo buď tobě, ó králi, žeť bohů tvých ctíti a obrazu zlatému, kterýž jsi postavil, klaněti se nebudeme“ (Daniel 3:16-18). Třetí kapitola knihy…

Čti více...

Nejdůležitější spor mnichů v dějinách

Datum:Srpen 10, 2017
Nejdůležitější spor mnichů v dějinách

Ve středověké Evropě se konaly v průběhu let mnohé teologické disputace, často v rámci koncilů, kterých se účastnila i řada mnichů z různých řádů, kteří se často na probíraných otázkách nemohli shodnout, protože jejich řády byly založeny na různých vizích a měly jiné důrazy. Je však zajímavé že možná ten nejdůležitější mnišský spor k žádné ústní disputaci mezi jeho aktéry nevedl. Máme na mysli samozřejmě spor o odpustcích mezi (tehdy)…

Čti více...

Biblická kázeň starých Čechů

Datum:Červenec 24, 2017
Biblická kázeň starých Čechů

Někteří čeští křesťané nevnímají s přílišným potěšením, že na českou církev mají velký vliv církve nebo častěji paracírkevní organizace z Ameriky. V mnoha ohledech se jim nelze divit ani jim to příliš zazlívat, neboť většina vlivů ze Spojených států, které k nám v průběhu 20. století a zejména po pádu komunismu přišly, bylo nezdravých, popřípadě vyloženě škodlivých, ať už mluvíme o charismatickém hnutí, moderní „křesťanské“ hudbě, seeker-sensitive nebo manažerskému přístupu…

Čti více...

Pýcha sem, pýcha tam

Datum:Červenec 11, 2017
Pýcha sem, pýcha tam

„Rozhněval se Eliáb velmi na Davida a řekl: Proč jsi sem přišel? A komus nechal kolikasi těch ovec na poušti? Známť já pýchu tvou a zlost srdce tvého“ (1. Samuelova 17:28). David, ač byl zbožný muž podle Božího srdce, se přesto musel ve svém životě vyrovnat s mnoha falešnými obviněními, počínaje těmi od lidí, kteří vůči němu ponoukali Saule (1. Sam. 24:9), přes služebníky krále Chanuna, syna Náhasova (2. Sam….

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Očekávání na Hospodina

Datum:Červen 28, 2017
Perly Matthewa Henryho: Očekávání na Hospodina

Jedním z typických rysů puritánských kazatelů a teologů je, že témata, kterými se zabývali, rozebrali vskutku do hloubky a řekli k nim vše, co jen mohli, aby je zcela vyčerpali a neochudili své publikum či čtenáře o důležité pravdy a aplikace. I jednotlivé verše nezřídka rozebrali tak důkladně, že to vydalo na celou knihu; například asi 120 stránková kniha Thomase Watsona A Divine Cordial (něco jako Nebeský lék) je výkladem…

Čti více...

Zapomenutá reformace, část 2.

Datum:Červen 15, 2017
Zapomenutá reformace, část 2.

V rámci blížícího se výročí počátku reformace jsme si připomněli dnes již nepopulární pravdu o tom, že reformátoři a po další tři staletí i jejich následovníci vnímali římskokatolickou církev jako nevěstku babylonskou, království Antikristovo, a že reformaci považovali za vyjítí z něj a osvobození se z pout ďábelské lži, vedoucí miliony do pekla. Zdůraznili jsme rovněž, že to nebyl pohled jen jednoho či dvou nejvýznamnějších představitelů reformace, ale naprosto všech, bez ohledu…

Čti více...