Zapomenutá reformace, část 1.

Datum:Červen 7, 2017
Komentáře
Přidej

Tento rok se bude svět i církev v rámci pětistého výročí reformace touto nanejvýš významnou kapitolou církevních dějin zaobírat ze všech možných úhlů pohledu. Připomene si její příčiny a důsledky, významné osobnosti i jejich zápasy. Krize středověké společnosti, Tetzelova mise s odpustky, přibití 95 tezí, učené disputace, spálení papežské buly, sněm ve Wormsu, slavná Lutherova slova „zde stojím a nemohu jinak,“ sepsání Augspurské konfese, vydání Institucí, Kalvínovo působení v Ženevě, o tom všem a mnohém dalším toho jistě uslyšíme dost a dost, a nic proti tomu, neboť pro pochopení a pojmutí reformace má to vše veliký význam.

Jeden aspekt reformace si však budou dnešní ekumenické církve připomínat velmi nerady, zmíní-li jej vůbec, a přitom se jedná o aspekt, který sami reformátoři považovali za velmi důležitý. My dnes vnímáme, že chtěli obnovit prvotní křesťanství, vrátit se k evangeliu, jak jej učili apoštolové, ale zapomněli jsme, že reformace pro ně zároveň znamenala uniknout ze spárů Antikrista. To byla druhá strana mince. Tím, že Řím nahradil ospravedlnění pouhou věrou svým záslužnictvím, večeři Páně připomínající dokonalou oběť Kristovu mší se svou opakující se nekrvavou obětí, panování Spasitele panováním papeže, prostřednictví Kristovo svými knězi a tisíci dalšími prostředníky v čele s jejich verzí Marie, se v jejich očích prokázal být tím, kdo jednak stojí proti Kristu, jednak chce Krista nahradit – protože obojí je zahrnuto v řeckém „anti“, které znamená jak „proti“, tak „namísto“.

Vůči Antikristu nelze z podstaty věci zaujmout slabé stanovisko – je-li kdo o někom přesvědčen, že je tím člověkem hřícha, nemůže to dost dobře jen tak odsunout stranou. Na to je to příliš vážná věc. Proto ani reformátoři toto důležité eschatologické téma neodsouvali, věnovali mu pozornost a dávali naň ve svých spisech důraz. A jak je z jejich spisů vidět, neváhali o svém přesvědčení – když již bylo utvrzené – vydat jasné svědectví, bez vytáček a uhlazování, aby snad někoho neurazili. Podívejme se tedy nyní, co o papežství z tohoto úhlu pohledu řekli a napsali. Čti více…

Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 2.

Datum:Květen 25, 2017
Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 2.

Apoštol Pavel své epištoly často rozvrhl na dvě části (byť ne nutně stejně dlouhé), přičemž v první vysvětloval doktríny a ve druhé se zaobíral jejich praktickou aplikací. To vidíme například v listu Římanům nebo Efezským. Je to dobrý vzor, který můžeme následovat. Proto poté, co jsme si vyložili verš po verši oddíl z 1. Korintským 11. kapitoly o pokrývkách hlavy, co jím chtěl apoštol Korintským sdělit, nám ještě zbývá se zaměřit,…

Čti více...

Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 1.

Datum:Květen 15, 2017
Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 1.

Články, které se zabývají problematikou, na kterou jsou různé názory, často uvádíme s tím, že se jedná o kontroverzní problematiku. V případě pokrývek hlavy ženami v rámci bohoslužeb to ovšem skoro ani říci nelze, protože v praxi zde žádný spor vlastně není. Dnešní křesťané s touto otázkou v drtivé většině případů už nezápasí, protože to mají ve svých očích vyřešené: jedná se jen o kulturní zvyk prvních křesťanů, který v…

Čti více...

William Wilberforce: Divadelní zábavy

Datum:Květen 2, 2017
William Wilberforce: Divadelní zábavy

Jméno Williama Wilberforce si lidé, jsou-li aspoň trochu obeznámeni s historií Anglie, spojují především se zrušením obchodu s otroky, o které se tento muž především zasloužil – a nikoliv neoprávněně, protože se jednalo o čin veliký a nanejvýš záslužný. V každém pojednání o něm musí být vyzdvižen a vypsán zlatými písmeny. Nicméně vedle toho bychom neměli opomíjet, jaký zbožný a oddaný evangelikální křesťan to byl. Jeho životem byl sám Pán…

Čti více...

Ctít syny nad Hospodina

Datum:Duben 19, 2017
Ctít syny nad Hospodina

„I přišel muž Boží k Elí a řekl jemu: Takto praví Hospodin: (…) Víces ctil syny své nežli mne“ (1. Samuelova 2:27.29). Doba soudců byla v dějinách Izraele obdobím značně nestálým. Veliká vítězství střídaly hluboké pády. Soudci, které Hospodin povolával, byli velmi rozdílní, od velikých služebníků Božích, o nichž čteme jen málo negativního, jako třeba Otoniel, až po ty, jejichž život je v mnoha ohledech smutným čtením, jako třeba Samson….

Čti více...

Nízký pohled na hřích, kořen bludů

Datum:Duben 6, 2017
Nízký pohled na hřích, kořen bludů

Otázka rozsahu lidské zkaženosti, která byla a je předmětem mnoha teologických sporů mezi kalvinisty a arminiány, se některým křesťanům může zdát poněkud akademická, odtržená od praktického křesťanského života. Hlavní je přeci vnímat, že jsme hříšníci a že potřebujeme vykoupení a odpuštění hříchů skrze spásné dílo Pána Ježíše na kříži. Spoléhá-li kdo ve své spáse plně na Krista, bude zachráněn, ať už zastával ten či onen názor. Doktrinální spory, jenž rozdělují…

Čti více...

J. C. Ryle: Potřeby těchto časů

Datum:Březen 23, 2017
J. C. Ryle: Potřeby těchto časů

Boží lid by měl být rozvažujícím lidem. Jejich znakem je, že v zákoně Hospodinově přemýšlí dnem i nocí. Každého bdění nočního přemýšlí o svém Bohu. Rozpomínají se na dny předešlé, a rozvažují všecky skutky Hospodinovy, a rozjímají nad dílem rukou Jeho. Toto rozjímání by se mělo vztahovat i na jejich dobu, kde se nyní nachází církev i svět, jak se sem dostali a kam budou zřejmě směřovat dále. Pán Bůh…

Čti více...

Problém autority moderních proroctví

Datum:Březen 10, 2017
Problém autority moderních proroctví

S rozmachem nejprve letničního a později charismatického hnutí se v církvích všech směrů v posledních sto letech nebývale rozšířil kontinualismus, tedy teologický názor, podle kterého jsou proroctví a zázraky (konané skrze lidské prostředníky jako za dob apoštolů) dostupné i pro dnešní církev. Tento pohled převládl i mezi evangelikály a reformovanými, ač historicky byli protestanté cessacionisty, to znamená, že zastávali postoj, že proroctví a moc činit zázraky dával Pán Bůh do…

Čti více...

C. H. Spurgeon: Papežství, duchovní temnota

Datum:Únor 24, 2017
C. H. Spurgeon: Papežství, duchovní temnota

Pán Ježíš prohlásil běda nad farizeji, kteří vzdělávali, budovali hroby prorokům a ozdobovali hroby spravedlivých coby vyjádření jejich úcty a vážnosti vůči těm velikým mužům Božím, protože svým postojem vůči Němu dokazovali, že ve skutečnosti byli stejní jako ti, kteří ty proroky minulosti pronásledovali a odporovali jim. Farizeové nevěděli, za čím jim obdivovaní proroci skutečně stáli a co hlásali. Prorokovali o přicházejícím Mesiáši, kázali proti hříchu Izraele a volali ku…

Čti více...

Proč a jak si Řím připomíná reformaci

Datum:Únor 11, 2017
Proč a jak si Řím připomíná reformaci

Čím více se bude blížit 31. října, tím více bude v církvi – ale i ve světě – skloňována reformace ve všech pádech. Pětisté výročí počátku hnutí, které změnilo západní civilizaci a koneckonců i celý svět, nelze dost dobře ignorovat. Protestantské církve mají samozřejmě zvláštní důvod ohlížet se zpět s vděčností za to, co Pán Bůh v té době učinil, či bychom mohli říci, začal činit. Nebo by aspoň měly,…

Čti více...