Pýcha sem, pýcha tam

Datum:Červenec 11, 2017
Komentáře
Přidej

„Rozhněval se Eliáb velmi na Davida a řekl: Proč jsi sem přišel? A komus nechal kolikasi těch ovec na poušti? Známť já pýchu tvou a zlost srdce tvého“ (1. Samuelova 17:28).

David, ač byl zbožný muž podle Božího srdce, se přesto musel ve svém životě vyrovnat s mnoha falešnými obviněními, počínaje těmi od lidí, kteří vůči němu ponoukali Saule (1. Sam. 24:9), přes služebníky krále Chanuna, syna Náhasova (2. Sam. 10:3), až třeba po Semei, který ho vinil ze zkázy domu Saulova (2. Sam. 16:7-8). V mnoha Žalmech toto ostatně předložil před Hospodina, vylévaje před Ním své srdce: „Ó Bože chvály mé, nečiň se neslyše. Nebo ústa nešlechetného a ústa lstivá proti mně se otevřela, mluvili proti mně jazykem lživým, a slovy jizlivými osočili mne, válčí proti mně beze vší příčiny“ (Žalm 109:1-3).

Ze známé kapitoly o zabití Goliáše vidíme, že takové zkušenosti měl David již v útlém mládí. V ní čteme, jak před izraelskými bojovníky vyjádřil svůj podiv, že nejenže se dobrovolně v zástupech nehlásili o tu čest zabít bezbožníka, který se rouhá Pánu Bohu a Jeho lidu, ale jejich neochota byla taková, že král Saul musel dokonce vypsat velmi štědrou odměnu – něco takového chtěl totiž vyjádřit svou nevěřícnou otázkou: „Co bude dáno muži tomu, kterýž by zabil toho Filistinského a odjal pohanění od Izraele? Nebo kdo jest Filistinský neobřezaný ten, že pohanění uvodí na vojsko Boha živého?“ (1. Sam. 17:26) Tento odvážný postoj ovšem odsuzoval jeho nejstaršího bratra Eliába, který si sám na Goliáše netroufl; proto na Davida zaútočil s obviněním z pýchy.

Žel v dnešní církvi má Eliáb mnohem více následovníků než David. Lidí, kteří by statečně zaujali biblické stanovisko pro Pána, byť třebas odsuzuje, ať už přímo či nepřímo, jiné vyznávající křesťany, je jako šafránu. Za to, když už se vyskytnou, nikdy vedle nich nechybí ti, kteří by je pro jejich postoj obvinili z pýchy. Je to tak všeobecný jev, že můžeme říci, že pokud někdo nebyl jinými křesťany obviněn z pýchy, asi se nikdy nepostavil za Boží věci. (Na druhou stranu z toho ovšem nevyplývá, že když někdo byl obviněn z pýchy, pak určitě proto, že takové stanovisko zaujal; taková obrácená implikace samozřejmě neplatí.) Jak tedy na podobná eliabovská obvinění reagovat a co si o nich myslet? Čti více…

Perly Matthewa Henryho: Očekávání na Hospodina

Datum:Červen 28, 2017
Perly Matthewa Henryho: Očekávání na Hospodina

Jedním z typických rysů puritánských kazatelů a teologů je, že témata, kterými se zabývali, rozebrali vskutku do hloubky a řekli k nim vše, co jen mohli, aby je zcela vyčerpali a neochudili své publikum či čtenáře o důležité pravdy a aplikace. I jednotlivé verše nezřídka rozebrali tak důkladně, že to vydalo na celou knihu; například asi 120 stránková kniha Thomase Watsona A Divine Cordial (něco jako Nebeský lék) je výkladem…

Čti více...

Zapomenutá reformace, část 2.

Datum:Červen 15, 2017
Zapomenutá reformace, část 2.

V rámci blížícího se výročí počátku reformace jsme si připomněli dnes již nepopulární pravdu o tom, že reformátoři a po další tři staletí i jejich následovníci vnímali římskokatolickou církev jako nevěstku babylonskou, království Antikristovo, a že reformaci považovali za vyjítí z něj a osvobození se z pout ďábelské lži, vedoucí miliony do pekla. Zdůraznili jsme rovněž, že to nebyl pohled jen jednoho či dvou nejvýznamnějších představitelů reformace, ale naprosto všech, bez ohledu…

Čti více...

Zapomenutá reformace, část 1.

Datum:Červen 7, 2017
Zapomenutá reformace, část 1.

Tento rok se bude svět i církev v rámci pětistého výročí reformace touto nanejvýš významnou kapitolou církevních dějin zaobírat ze všech možných úhlů pohledu. Připomene si její příčiny a důsledky, významné osobnosti i jejich zápasy. Krize středověké společnosti, Tetzelova mise s odpustky, přibití 95 tezí, učené disputace, spálení papežské buly, sněm ve Wormsu, slavná Lutherova slova „zde stojím a nemohu jinak,“ sepsání Augspurské konfese, vydání Institucí, Kalvínovo působení v Ženevě,…

Čti více...

Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 2.

Datum:Květen 25, 2017
Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 2.

Apoštol Pavel své epištoly často rozvrhl na dvě části (byť ne nutně stejně dlouhé), přičemž v první vysvětloval doktríny a ve druhé se zaobíral jejich praktickou aplikací. To vidíme například v listu Římanům nebo Efezským. Je to dobrý vzor, který můžeme následovat. Proto poté, co jsme si vyložili verš po verši oddíl z 1. Korintským 11. kapitoly o pokrývkách hlavy, co jím chtěl apoštol Korintským sdělit, nám ještě zbývá se zaměřit,…

Čti více...

Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 1.

Datum:Květen 15, 2017
Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 1.

Články, které se zabývají problematikou, na kterou jsou různé názory, často uvádíme s tím, že se jedná o kontroverzní problematiku. V případě pokrývek hlavy ženami v rámci bohoslužeb to ovšem skoro ani říci nelze, protože v praxi zde žádný spor vlastně není. Dnešní křesťané s touto otázkou v drtivé většině případů už nezápasí, protože to mají ve svých očích vyřešené: jedná se jen o kulturní zvyk prvních křesťanů, který v…

Čti více...

William Wilberforce: Divadelní zábavy

Datum:Květen 2, 2017
William Wilberforce: Divadelní zábavy

Jméno Williama Wilberforce si lidé, jsou-li aspoň trochu obeznámeni s historií Anglie, spojují především se zrušením obchodu s otroky, o které se tento muž především zasloužil – a nikoliv neoprávněně, protože se jednalo o čin veliký a nanejvýš záslužný. V každém pojednání o něm musí být vyzdvižen a vypsán zlatými písmeny. Nicméně vedle toho bychom neměli opomíjet, jaký zbožný a oddaný evangelikální křesťan to byl. Jeho životem byl sám Pán…

Čti více...

Ctít syny nad Hospodina

Datum:Duben 19, 2017
Ctít syny nad Hospodina

„I přišel muž Boží k Elí a řekl jemu: Takto praví Hospodin: (…) Víces ctil syny své nežli mne“ (1. Samuelova 2:27.29). Doba soudců byla v dějinách Izraele obdobím značně nestálým. Veliká vítězství střídaly hluboké pády. Soudci, které Hospodin povolával, byli velmi rozdílní, od velikých služebníků Božích, o nichž čteme jen málo negativního, jako třeba Otoniel, až po ty, jejichž život je v mnoha ohledech smutným čtením, jako třeba Samson….

Čti více...

Nízký pohled na hřích, kořen bludů

Datum:Duben 6, 2017
Nízký pohled na hřích, kořen bludů

Otázka rozsahu lidské zkaženosti, která byla a je předmětem mnoha teologických sporů mezi kalvinisty a arminiány, se některým křesťanům může zdát poněkud akademická, odtržená od praktického křesťanského života. Hlavní je přeci vnímat, že jsme hříšníci a že potřebujeme vykoupení a odpuštění hříchů skrze spásné dílo Pána Ježíše na kříži. Spoléhá-li kdo ve své spáse plně na Krista, bude zachráněn, ať už zastával ten či onen názor. Doktrinální spory, jenž rozdělují…

Čti více...

J. C. Ryle: Potřeby těchto časů

Datum:Březen 23, 2017
J. C. Ryle: Potřeby těchto časů

Boží lid by měl být rozvažujícím lidem. Jejich znakem je, že v zákoně Hospodinově přemýšlí dnem i nocí. Každého bdění nočního přemýšlí o svém Bohu. Rozpomínají se na dny předešlé, a rozvažují všecky skutky Hospodinovy, a rozjímají nad dílem rukou Jeho. Toto rozjímání by se mělo vztahovat i na jejich dobu, kde se nyní nachází církev i svět, jak se sem dostali a kam budou zřejmě směřovat dále. Pán Bůh…

Čti více...