John Flavel: Tajemství prozřetelnosti

Datum:Únor 19, 2018
Komentáře
Přidej

Ač Charles Spurgeon neměl žádné formální teologické vzdělání, nikdo rozumný a s ním seznámený jej nemůže obvinit z ignorace ohledně Božích věcí a doktrín Písma. Bylo to zejména proto, že byl pilným čtenářem za prvé Bible, a za druhé hutné duchovní literatury. Jeho zvykem bylo přečíst až 6 knížek za týden. Už jeho dědeček, rovněž známý kazatel, byl bohatě zásoben výtečnými knihami, které si Spurgeon oblíbil už od mládí. Nejprominentnější místo mezi neinspirovanými díly měly dozajista jeho milovaní puritáni. Později svým studentům řekl: „Rozhodně čtěte puritány, stojí za víc než všechny moderní věci dohromady.“

Díla puritánů jsou bezesporu velmi rozmanitá, a ať už bychom sáhli po jakékoliv jejich knize z jakékoliv oblasti, jistě bychom byli velmi obohaceni hutným vyučováním ve věcech Božích, jakému dnes (a nejen dnes) není rovno. Pokud bychom však měli vybrat jednu oblast, v níž puritánské biblické učení obzvláště vyniká nad moderními autory – jakkoliv by to bylo těžké, protože vynikají ve všem – patrně bychom zvolili oblast Boží Prozřetelnosti, kterou zejména arminiánské 20. století velmi upozadilo, takže dnešní křesťané o ní mají slabé, ba, nijaké povědomí.

Puritánských spisů o Boží Prozřetelnosti bychom nalezli mnoho, mezi ty velmi známé se však řadí Tajemství Prozřetelnosti (The Mystery of Providence) od Johna Flavela, který se ostatně řadil mezi pozdější puritány, takže měl sám na co navazovat a z čeho čerpat od svých předchůdců. Možná i proto toto dílo získalo větší proslulost než jiné. Čti více…

I k čemu jest ztráta tato?

Datum:Únor 5, 2018
I k čemu jest ztráta tato?

Je smutnou realitou, že i coby znovuzrození křesťané někdy čteme Písmo svaté se zástěrou na našem srdci a nevnímáme plný dopad a rozsah toho, co čteme. Zejména varovné příklady vnímáme příliš vzdáleně a nedostatečně si uvědomujeme, jak často přesně hovoří do naší situace. Jeden kazatel poukázal například, že Ezauovo prodání prvorozenství není něco, co učiní několik málo křesťanů jednou za život, ale miliony každý den, když dávají přednost časným věcem…

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Žalm 106,34-48

Datum:Leden 22, 2018
Perly Matthewa Henryho: Žalm 106,34-48

Mezi písněmi toho nejprominentnějšího zpěvníku Božího lidu, totiž biblické knihy Žalmů, nalezneme skladby nejrůznějšího zaměření – od oslav Hospodina coby mocného Stvořitele či milostivého Spasitele, přes Žalmy pokání a volání o Boží pomoc před nepřáteli, až k Žalmům vyučujícím Boží lid o různých duchovních záležitostech, včetně hříchu a svatosti. To mimochodem ukazuje, že mezi písněmi, které křesťané svému Pánu zpívají, nemusí být jen chvalozpěvy, jak tvrdívali různí lidé v různých…

Čti více...

Jan Amos Komenský: O papežství

Datum:Leden 9, 2018
Jan Amos Komenský: O papežství

Jana Amose Komenského coby Učitele národů či Češi váží a řadí mezi největší osobnosti našich dějin vskutku oprávněně. Komenský byl dozajista osobností evropského formátu, a i mnozí za hranicemi si nyli vědomi, s kým mají tu čest a jaký může mít jeho dílo význam pro utvrzení protestantismu v Evropě i jinde skrze vzdělání mládeže – ať už hovoříme o Samuelu Hartlibovi, Axelu Oxenstiernovi a Kristýně I. Švédské, Zuzaně Lorántffyové (vdově…

Čti více...

C. H. Spurgeon: Zápas přicházejícího hříšníka se satanem

Datum:Prosinec 27, 2017
C. H. Spurgeon: Zápas přicházejícího hříšníka se satanem

V posledních letech se situace možná začíná měnit, ale dříve, ač byl britský baptistický kazatel Charles Spurgeon mezi českými křesťany – jenž jsou povětšinou arminiáni – oblíben, mnohým unikalo, že se přesvědčeně držel doktrín milosti, které hlásají, že celá spása od A po Z je dílo Boží, na kterém člověk ani nespolupracuje, natož aby jej v sobě vypůsobil autonomně svým vlastním rozhodnutím. Ve všech ohledech zkažené hříšníky, které Otec vyvolil,…

Čti více...

Nejdůležitější den v Enochově životě

Datum:Listopad 17, 2017
Nejdůležitější den v Enochově životě

Enoch je patrně nejznámější biblickou postavou v poměru k tomu, kolik je o něm napsáno, snad s výjimkou jeho syna Matuzaléma. Ač jej zmiňuje jen šest veršů Starého Zákona a tři verše Nového Zákona, zná jej prakticky každý vyznávající křesťan, a to přesto, že biblická neznalost se tak rozmohla, že by si mnozí nedovedli zařadit jiné osobnosti, o kterých toho čteme mnohem více. Nicméně obeznámenosti s Enochem se nelze divit,…

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Jeremiáš 35

Datum:Listopad 4, 2017
Perly Matthewa Henryho: Jeremiáš 35

Hospodin ve svém Slově osvědčuje, že není jako člověk a že neposuzuje věci jako my: „Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin, ale jakož vyšší jsou nebes a než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše“ (Iz. 55:8-9). Je vzácné, že to říká především v kontextu Jeho ochoty odpustit těm, jenž činí pokání; ta slova však vyjadřují…

Čti více...

Neradostné rozjímání nad radostným výročím

Datum:Říjen 22, 2017
Neradostné rozjímání nad radostným výročím

I když to tak protestanté často nevnímají, reformaci lze považovat za jedno z nejvýznamnějších, ne-li vůbec nejvýznamnější probuzení v dějinách církve. O probuzení spíše uvažujeme v poněkud modernějších kontextech, počínaje od Prvního velkého probuzení v Americe přes Druhé velké probuzení v 19. století až po různá menší či větší probuzení ve 20. století (přičemž musíme podotknout, že některá tak zvaná probuzení smutně nebyla pravými probuzeními z Ducha Svatého, ale něco…

Čti více...

„Složitá“ otázka sodomie, část 3.

Datum:Říjen 9, 2017
„Složitá“ otázka sodomie, část 3.

O sodomii napsal puritán Thomas Manton, že je to „hřích, který má v sobě dost nečistoty na to, aby poškvrnil i jazyk, jenž o něm mluví.“ Bezpochyby patří mezi hříchy, o nichž je mrzko i mluviti (Ef. 5:12). Jak jsme již zmínili dříve, její rozebírání nás nijak netěší a vskutku bychom o ní raději nemluvili. Stejně tak bychom nejraději ve svých argumentech neodkazovali na obdobné ohavnosti – například ty popsané…

Čti více...

„Složitá“ otázka sodomie, část 2.

Datum:Září 28, 2017
„Složitá“ otázka sodomie, část 2.

Není žádnou radostí psát o tématu sodomie. Protože se jedná o velikou ohavnost před Hospodinem, rádi bychom se jejímu rozebírání vyhnuli. Žijeme však v době takového odpadnutí a rozšíření nepravosti, že o ní hovořit nezbývá, chceme-li zůstávat věrní Pánu a stát za Jeho pravdou, za vším čistým, svatým a Jemu libým, neboť pravda Písma je z této strany pod zvláštním útokem knížete mocného v povětří a jeho služebníků. Martin Luther…

Čti více...