Recepty krále Achase

Datum:29 listopadu, 2021
Komentáře
Přidej

O králi Achasovi, otci reformátora Ezechiáše, čteme v Písmu hodnocení Ducha Svatého, že „v který pak koli čas byl ssužován, tím větší převrácenost páchal proti Hospodinu. Takový byl král Achas“ (2. Par. 28:22). Nad každým, kdo je vystižen takovými slovy, se jistě budou křesťané velmi děsit, protože stav takového člověka je vskutku beznadějný. Může se proto zdát, že v jeho šlépějích může kráčet jen naprostý převrácenec, vzpurný člověk stojící mimo spásu a jakoukoliv zbožnost. Proto může moderního křesťana překvapit, že při důkladném rozjímání o podstatě aspoň některých jeho hříchů můžeme oprávněně konstatovat, že dnešní církev je plná úplně stejné pošetilosti.

Je to velké varování. Při čtení zejména Starého zákona můžeme propadnout dojmu, jak byli ti Izraelité hloupí, proč je tak lákala pohanská bohoslužba, proč je to neustále táhlo k neexistujícím bohům ostatních národů. Ano, problém Židů v této specifické podobě pro moderního křesťana už není pokušením, ale v jádru se nezměnilo nic. Tehdy stejně jako dnes je Boží lid pod tlakem přejímat postoje, priority a vzorce ze světa, lhostejno v jaké formě. V minulosti se to týkalo zejména sklonu světského člověka si uctívané božstvo „zhmatatelnit“, tj. znázornit skrze výtvory lidské umění; dnes typicky hnaním se za zážitkem, často vypůsobeným skrze senzuální a emocionální hudbu, před čímž služba Svobodné presbyterní církev často varuje. Touto adaptací věcí světa do služeb Božích se provinil i král Achas, a je v tom varováním pro všechny doby. Čti více…

Soukromá modlitba Murrayho M‘Cheyna

Datum:15 listopadu, 2021
Soukromá modlitba Murrayho M‘Cheyna

Po celou historii lidu Božího, v každé generaci, v některých mužích a ženách Pán zvláštně zapůsobil Duchem Svatým, přitáhl si je k sobě a učinil je velmi zřetelnými obrazy Pána Ježíše Krista. To platí jak o recích víry, výjimečných biblických osobách, jako Josef, Mojžíš, Samuel, David, Daniel, Pavel a podobně, tak o mnohých po nich, jak z řad reformátorů, tak puritánů i jiných. Někdy jejich duchovní zbudování trvalo déle; například…

Čti více...

Cizozemci v církvi

Datum:1 listopadu, 2021
Cizozemci v církvi

“Cizí učiněn jsem bratřím svým, a cizozemec synům matky své, proto že horlivost domu tvého snědla mne, a hanění hanějících tě na mne připadla.“ (Žalm 69:8-9) Hospodin dává ve svém Slově mnohá zaslíbení, že spasí svůj lid, že vykoupí každého, kdo Jej bude vzývat. Ale učí nás, že to neučiní jen ve smyslu, že se k naší záchraně tedy uvolí, když Jej budeme velmi prosit, ale že svou spásu vykoná…

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Očekávání na Hospodina

Datum:18 října, 2021
Perly Matthewa Henryho: Očekávání na Hospodina

Jedním z typických rysů puritánských kazatelů a teologů je, že témata, kterými se zabývali, rozebrali vskutku do hloubky a řekli k nim vše, co jen mohli, aby je zcela vyčerpali a neochudili své publikum či čtenáře o důležité pravdy a aplikace. I jednotlivé verše nezřídka rozebrali tak důkladně, že to vydalo na celou knihu; například asi 120 stránková kniha Thomase Watsona A Divine Cordial (něco jako Nebeský lék) je výkladem…

Čti více...

Dispenzační vytržení, část 2.

Datum:5 října, 2021
Dispenzační vytržení, část 2.

V předchozím článku, který sloužil jako úvod k posouzení otázky pretribulačního vytržení, jsme se ve stručnosti zabývali zejména klíčovým východiskem dispenzacionalismu, totiž kladení striktní dělící čáry mezi starozákonním Izraelem a novozákonní církví. Teorie o vytržení církve před počátkem doby soužení z této dichotomie logicky vychází a dobře bez ní nefunguje. Jak jsme již uvedli, mylné učení o pretribulačním vytržení není samo o sobě nejpalčivějším problémem, kterému musí současná církev čelit,…

Čti více...

Dispenzační vytržení, část 1.

Datum:20 září, 2021
Dispenzační vytržení, část 1.

Jednou z oblastí biblických studií, která se v dnešní době těší mezi křesťany velké popularitě, jsou věci budoucí, studium proroctví a zejména knihy Zjevení. Tento trend není až tak nový, jak by se mohlo jevit, své počátky měl už poměrně hluboko v 19. století. V něčem je ale nakonec podobný i přístupu učedníků, kteří se sami Mistra ptali, kdy přijde zničení chrámu a jaká budou znamení druhého příchodu Páně a…

Čti více...

Jan Amos Komenský: O duchovním zpěvu

Datum:6 září, 2021
Jan Amos Komenský: O duchovním zpěvu

O zpěvu lidu Božího a chválení Hospodina má toho Boží Slovo mnoho co říci, a to nejen v Žalmech. Přesto mnozí křesťané, a zejména mladí, k této významné části svatých služeb Páně přistupují bez jejich náležitého zvažování, s domněnkou, že jediným pravidlem křesťana v této oblasti je mít při chválení upřímné srdce – čímž se nemyslí nic víc než prostá subjektivní upřímnost. Ano, Písmo ukazuje, jak je upřímnost v oslavování…

Čti více...

Problémy s ekumenickým překladem – poznámky pod čarou

Datum:2 srpna, 2021
Problémy s ekumenickým překladem – poznámky pod čarou

V předchozím článku zabývajícím se Českým ekumenickým překladem jsme se zabývali tím, jak se nevěrecká liberální teologie překladatelů promítla do jimi sepsaných úvodů k biblickým knihám. Skrze ně si ti muži slibovali, že pomohou čtenářům porozumět významu text Písma, ve skutečnosti však mnohé svedli na scestí a zaseli do jejich myslí mnohé pochyby, čímž jim nesmírně duchovně uškodili, ne-li rovnou přivedli ke ztroskotání ve víře. Na rozdíl od moderních falešně…

Čti více...

A. W. Pink: Povýšený had, povýšený Kristus

Datum:19 července, 2021
A. W. Pink: Povýšený had, povýšený Kristus

Před nějakou dobu jsme předložili čtenářům vzácný text od Charlese Spurgeona, v němž bez jakýchkoliv omluv a relativizací hlásá ospravedlnění a spásu z pouhé víry, bez spolupůsobení jakýchkoliv lidských skutků či čehokoliv, co je z člověka. Jeho příklad o námořníkovi, kterému jeho kotva nijak nepomůže, dokud ji má na palubě a neshodí ji z lodi do moře, kde ji nevidí, krásně vystihuje podstatu pravé víry, která se cele spoléhá se…

Čti více...

John Foxe o posledních chvílích Jana Husa

Datum:5 července, 2021
John Foxe o posledních chvílích Jana Husa

Mistr Jan Hus, u nějž jsme si před několika lety připomínali významné výročí jeho upálení, je dost možná vůbec světově nejznámějším Čechem v historii. Je pravda, že některé jiné osoby byly ve své době (alespoň v západním světe či v Evropě) známější, než býval Hus, nicméně jejich známost nepřekonala propast staletí tak, jako známost Husova. Ano, Karel IV., Václav Havel, Tomáš Gariggue Masaryk i ten Jan Amos Komenský byli ve…

Čti více...