Lesk a bída reformy Jéhu

Datum:Listopad 12, 2018
Komentáře
Přidej

Když se prorok Eliáš zvláštním způsobem setkal na Orébě s Hospodinem, který k němu nepřišel ani ve větru, ani v zemětřesení, ani v ohni, ale v hlasu tichém a jemném, uložil mu jeho Bůh pomazat Hazaele za krále nad Syrií, Jéhu syna Namsi za krále nad Izraelem a Elizea syna Safatova za proroka místo sebe. To vše Eliáš zajistil, ať už osobně v případě Elizea, nebo zprostředkovaně skrze Elizea – a jednoho ze synů prorockých – v případě ostatních dvou.

Jéhu byl pomazán za krále, a v té souvislosti dostal slovo od Hospodina, aby vykonal Jeho pomstu nad domem Achabovým: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraelský: Pomazuji tebe za krále nad lidem Hospodinovým, nad Izraelem. A zmorduješ dům Achaba pána svého; neboť pomstím krve služebníků svých proroků, a krve všech služebníků Hospodinových z ruky Jezábel. A tak zahyne všecken dům Achabův, a vypléním z domu Achabova močícího na stěnu, a zajatého i zanechaného v Izraeli. Učiním zajisté domu Achabovu, jako domu Jeroboámovu syna Nebatova, a jako domu Bázy syna Achiášova. Jezábel pak sežerou psi na poli Jezreel, a nebude, kdo by ji pochoval“ (2. Kr. 9:6-10).

To Jéhu skutečně udělal; následně též vyplenil všechny kněží Bále, které ustanovila převrácená Jezábel – k tomu měl mandát v Božím zákoně, viz Deuteronomium 13. kapitola. V tom Pána Boha poslechl a dostalo se mu v té věci jistého Božího uznání: „Poněvadž jsi snažně vykonal to, což dobrého jest před očima mýma, a všecky věci, kteréž jsem měl v srdci svém, učinil jsi domu Achabovu, synové tvoji až do čtvrtého pokolení seděti budou na stolici Izraelské“ (2. Kr. 10:30). Protože se však Jéhu neodvrátil od cest Jeroboáma, syna Nebatova, už za jeho dnů Hospodin začal zmenšovat jeho království. A možná sto let poté prorok Ozeáš nad domem Jéhu vyhlásil soud: „Já vyhledávati budu krve Jezreel na domu Jéhu, a přestati káži království domu toho“ (Oz. 1:4). Krví Jezreel se myslí krví, kterou Jéhu prolil při hubení Achabova domu, protože to se stalo právě v Jezreel.

Je to zvláštní, že Pán Bůh skrze Ozeáše soudil skutek, který předtím aspoň nějak pochválil, totiž že se jednalo o to, „ což dobrého jest před očima mýma“, a zaslouží si to řádné zvažování. Snahy Jéhu o vyhubení achabovského modlářství ze země a jejich přijatelnost v očích Hospodinových by nadto měli dnešní křesťané, zvláště konzervativní noví evangelikálové, důkladně studovat obecně, ne jen ve vztahu k Ozeášově proroctví, protože mají moderní církví mnoho co říci. Čti více…

„Nemožné jest jednou již osvíceným…“

Datum:Říjen 29, 2018
„Nemožné jest jednou již osvíceným…“

Když čteme v Božím Slovu o některých, jejichž stav je tak beznadějný, že jim nebude odpuštěno, že se za ně ani nemáme modlit či že pro ně nezůstává již oběti za hříchy, musíme se přirozeně třást: „Kdož by mluvil proti Duchu svatému, nebude jemu odpuštěno, ani v tomto věku, ani v budoucím“ (Mt. 12:32) „Jestiť hřích k smrti; ne za ten, pravím, aby se modlil“ (1. Jan 5:15). „Nebo jestliže…

Čti více...

Problémy s ekumenickým překladem – řecký text

Datum:Říjen 15, 2018
Problémy s ekumenickým překladem – řecký text

Pán Ježíš jasně řekl, že nepřišel rušiti zákona aneb proroků, ale naplniti. Tím potvrdil jeho neměnnost a nepohnutelnost – vírou ostatně zákon nerušíme, ale tvrdíme, potvrzujeme (viz Řím. 3:31). V tomto kontextu také Spasitel potvrdil důležitost každého slovíčka, ba každého písmene v Božím vdechnutém Slově: „Amen zajisté pravím vám: Dokudž nepomine nebe i země, jediná literka aneb jeden puňktík nepomine z zákona, až se všecky věci stanou.“ A podobně jindy…

Čti více...

Anglické probuzení očima Učitele národů

Datum:Říjen 1, 2018
Anglické probuzení očima Učitele národů

S výjimkou Izraele, kterému svatý Hospodin svěřil neomylný Zákon Boží (Řím. 3:2), snad žádná jiná země duchovně neovlivnila zbytek světa více, než Anglie – ať už přímo nebo nepřímo skrze působení Ameriky, která ovšem stojí na těch samých anglosaských základech. S výjimkou evangelikálních lutheránů málokterý evangelikál, když zkoumá dějiny své denominace a svého duchovního proudu, se ve svém zkoumání nedostane do anglicky mluvících zemí. Presbyteriáni hledí zpět k Johnu Knoxovi…

Čti více...

Nejnepravděpodobnější obrácení největšího z hříšníků

Datum:Září 17, 2018
Nejnepravděpodobnější obrácení největšího z hříšníků

Charles Spurgeon v jednom kázání, které kázal už ve svých dvaadvaceti letech, podotkl, že bezbožný král Manases je jednou z nejpozoruhodnějších postav svaté historie, aspoň pokud jde o hříšníky, jenž došli milosti a spásy. Vedle apoštola Pavla – který se obrátil takřka v mžiku oka, když v jednom okamžiku myslel jen na hubení nenáviděných křesťanů, a v druhém ležel v prachu přemožen mocí Kristovou – a zločince na kříži patří…

Čti více...

William Tyndale, zbrojíř armády reformace

Datum:Září 3, 2018
William Tyndale, zbrojíř armády reformace

Na otázku, který jednotlivec nejvíce ovlivnil angličtinu, by většina lidí odpověděla, že William Shakespeare. Odpověď to není vůbec špatná, protože Shakespeare byl vpravdě mistrem svého jazyka a počátky moderní angličtiny se skutečně kladou do jeho období. Slavný básník a dramatik má však v této věci zdatnou konkurenci v muži o několik generací starším – Williamu Tyndalovi (1494-1536). Co se týče rozsahem díla, Tyndale se s Shakespearem srovnávat nemůže, ale pokud…

Čti více...

Kristus před očima vymalovaný a vysochaný

Datum:Srpen 20, 2018
Kristus před očima vymalovaný a vysochaný

„…kterýmž před očima Ježíš Kristus prvé byl vypsán…” (Galatským 3:1). Vzhledem k rozšířenému antiomianismu valná část moderního křesťanstva odmítá závaznost Desatera pro křesťany coby měřítka svatosti, podle kterého mají skrze Ducha ve víře směrovat svůj život, spoléhajíce se ve všem na Krista. (O tom, že poslušností Zákona si nelze vydobýt spásu ani zásluhy před Pánem Bohem, přitom nemůže být mezi znovuzrozenými křesťany sporu.) Když se však zaměříme na jednotlivá přikázání,…

Čti více...

Nuž Bohu děkujme (Nun danket alle Gott)

Datum:Srpen 6, 2018
Nuž Bohu děkujme (Nun danket alle Gott)

Mnoho vzácných Žalmů, které po tisíciletí potěšovaly Boží lid, vzniklo v době velikých soužení žalmisty – obvykle Davida. V některých případech i nadpisy poukazují na konkrétní událost, při níž Žalm vznikl a na co se odkazuje. „Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým“ (Ž. 3:1). „Přednímu z kantorů, vyučující žalm Davidův. Když přišel Doeg Idumejský, a zvěstoval Saulovi, a pověděl mu, že David všel do domu Achimelechova“ (Ž. 52:1-2)….

Čti více...

Perly J. C. Rylea: Lukáš 13,18-21

Datum:Červenec 23, 2018
Perly J. C. Rylea: Lukáš 13,18-21

Dnešní církev je velmi zaměřená na velké počty a rychlý úspěch. Duch doby, která se snaží všechno možné i nemožné udělat instantně, ovlivnil i křesťany. Když se začíná nějaké dílo služby, mnozí se snaží hned na začátku zajistit co největší počty příznivců a podporovatelů takřka bez ohledu na způsob. Typické je to pro různé paracírkevní organizace, které záměrně ve svém ekumenismu stojí jen na velmi obecných krédech, díky čemuž pod…

Čti více...

Problémy s ekumenickým překladem – překladatelé

Datum:Červenec 9, 2018
Problémy s ekumenickým překladem – překladatelé

Věštce Baláma Písmo a zejména Nový zákon předkládá coby velmi negativní příklad, ze kterého si mají všichni vzít veliké varování. Petr, Juda i Jan ve Zjevení jej podávají jako jakýsi typ falešného proroka, v jehož šlépějích kráčejí i jiní falešní proroci po něm, zejména ti, kteří vše činí pro mrzký zisk. A nelze se tomu divit; na Balámovi jen těžko nacházíme něco dobrého. Přes Boží prvotní zákaz se snažil dosáhnout…

Čti více...