Jednota Božího rytířstva

Datum:9 května, 2022
Komentáře
Přidej

V jednom z nejkratších Žalmů Písma čteme o blaženosti, které pro lid Boží přináší pravá jednota: „Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají! Jako mast výborná na hlavě, sstupující na bradu, bradu Aronovu, tekoucí až i na podolek roucha jeho. A jako rosa Hermon, kteráž sstupuje na hory Sionské. Nebo tu udílí Hospodin požehnání [i] života až na věky“(Žalm 133). Prožívat takové obecenství plné jednomyslnosti a svornosti vskutku lid Boží očerstvuje a posiluje jako mast výborná. Mnozí, kteří se aktivně zapojili do ekumenického hnutí, tak nejspíš učinili především z touhy prožívat právě takové dobré a utěšené časy na úrovni všech denominací.

I když aspekt utěšenosti obecenství v jednotě nelze odsunout stranou jako nedůležitý, lpět pouze na něm by bylo karikaturou pravé biblické jednoty, ke které Písmo vyzývá. Na to však mnozí zapomínají, a v jejich úsilí o ekumenickou jednotu jim jde téměř výhradně o to, aby dosáhli idealizovaného stavu, kdy všichni vyznávající křesťané spolu kráčí ve vzájemném přátelství a užívají si této rosy Hermon. Protože se však jedná jen o polovinu věci, výsledek je značně pokroucený a biblickým principů vzdálený. Čti více…

Promarněná příležitost v zahradě Getsemane

Datum:25 dubna, 2022
Promarněná příležitost v zahradě Getsemane

Spása člověka nezáleží na lidských skutcích. Proto tomu z povahy věci nemohlo být jinak, než že Pán Ježíš Kristus, který ji coby vtělený Boží Syn vykonal a dokonal, tak učinil sám, bez lidské asistence. „Když tedy viděl, že není žádného muže, až se užasl, že není žádného prostředníka. A protož vysvobození Jemu způsobilo rámě jeho, a spravedlnost Jeho sama Jej zpodepřela“ (Iz. 59:16). Proto Písmo prorokovalo o Jeho ovcích, které…

Čti více...

Ivan Foster: Jak bychom měli mluvit o Spasiteli

Datum:11 dubna, 2022
Ivan Foster: Jak bychom měli mluvit o Spasiteli

Nejvyšším cílem apoštola Pavla – který mají sdílet všichni praví křesťané – bylo spět k čím dál většímu poznání Pána Ježíše Krista, svého Boha a Spasitele, které bude završeno ve slávě, kde Jej uvidíme tváří v tvář. K tomu vyvíjel své největší úsilí. „Ale to, což mi bylo ziskem, položil jsem sobě pro Krista za škodu. Nýbrž i všecky věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána svého,…

Čti více...

Několik poznámek k válce na Ukrajině

Datum:29 března, 2022
Několik poznámek k válce na Ukrajině

Kazatel a skladatel duchovních písní John Newton, autor známé písně Amazing Grace (Tvá vzácná milost) jednou řekl, že čte noviny, aby viděl, jak Pán Bůh řídí svět. Boží cesty nás nekonečně převyšují, jak ukazuje například kniha Job, a proto mnohému řízení našeho světa Boží Prozřetelnosti nerozumíme, proč Pán činí a dopouští to či ono. Že nemůžeme cesty Hospodinovy postihnout, leda z nesmírně malé částečky, by nás však nemělo vést k…

Čti více...

Perly Arthura Pinka: Jan 6,42-47

Datum:16 března, 2022
Perly Arthura Pinka: Jan 6,42-47

Při teologických disputacích na kontroverzní témata se praví věřící musí vždy odvolávat na Bibli, jediný závazný a neomylný zdroj pravdy Boží, bez kterého jsme zcela v temnotě, neschopní se svou moudrostí dobrat správných duchovních závěrů. „Co praví Písmo?“ je velká otázka, kterou si mají všichni klást. Boží Slovo tedy slouží jako měřítko a soudce ve všech doktrinálních otázkách. To je jeho důležitá role; neměli bychom však zapomínat, že to není…

Čti více...

Muž, jenž se modlil ve spánku

Datum:2 března, 2022
Muž, jenž se modlil ve spánku

“A když procítil Šalomoun, a aj, byl sen.” (1. Královská 3:15) Pán Bůh nás skrze své Slovo napomíná, abychom se neustále modlili. Modlitba je zbraní, štítem i samotným dýcháním dítěte Božího. Každý křesťan, je-li sám se sebou upřímný, jistě vyzná, že se nemodlí, jak by měl a že mnohdy v situacích, které by k tomu měly přímo vybízet, na pozvednutí hlasu k trůnu milosti ani nevzdechl. Kdybychom měli zkoumat, kdy…

Čti více...

Problémy s ekumenickým překladem – dynamická ekvivalence

Datum:14 února, 2022
Problémy s ekumenickým překladem – dynamická ekvivalence

V předchozích článcích v sérii o Českém ekumenickém překladu jsme se mj. zabývali tím, jak se liberální nebo neoortodoxní smýšlení jeho překladatelů promítlo do jejich úvodů ke knihám a poznámkách pod čarou. Jakkoliv nebezpečí z nich plynoucí – zejména pro mladé křesťany – nelze ani v nejmenším podcenit, jak jsme již zdůrazňovali, přeci jen by se někdo mohl pokoušet obhajovat své užívání ČEP s tím, že si dává velký pozor,…

Čti více...

Ne silou ani mocí – ani v maličkostech

Datum:24 ledna, 2022
Ne silou ani mocí – ani v maličkostech

“Tedy odpovídaje, mluvil ke mně, řka: Toto jest slovo Hospodinovo k Zorobábelovi, řkoucí: Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů” (Zachariáš 4:6) Heslem práce Svobodné presbyterní církve v České republice na tento rok je známý verš pozdního z Malých proroků, poexilního Zachariáše. Ve sborech Svobodné presbyterní církve v Severním Irsku i v Severní Americe nejsou hesla náhodně losována, aby se vyhnulo nebezpečí, že se z nich stane…

Čti více...

Sociální služba církve kdysi a dnes

Datum:10 ledna, 2022
Sociální služba církve kdysi a dnes

V předchozím článku jsme se zabývali trendem, který pokud do české církve v praktické rovině vůbec dospěl, pak jen minimálně – konkrétně úsilím mnohých adaptovat agendu světského progresivního ‘woke‘ hnutí a dát jí povrchně křesťanský nátěr s odůvodněním, že v Bibli o vztazích mezí etniky čteme; již není Řek ani Žid, ale všichni jsme jedno v Kristu Ježíši (Gal. 3:28), a mělo by podle nich tedy být správné usilovat o…

Čti více...

Spící probuzená církev

Datum:27 prosince, 2021
Spící probuzená církev

Jak její stoupenci v historii bohatě prokázali, komunistická ideologie byla ve svém ateistickém materialismu zaměřená velmi silně protikřesťansky, jak v teorii, tak v praxi. Ve východním bloku zakušovaly v nějaké formě totalitní útlak všechny církve, ať věrné či odpadlé; někde a někdy více, někde a někdy méně, ale v nějaké míře vždy. Stranou ovládaný státní aparát chtěl mít – jako v mnohých dalších oblastech – vše církevní dění pod kontrolou….

Čti více...