Vyčištění chrámu od modloslužby

Datum:7 června, 2021
Komentáře
Přidej

První vyčištění chrámu, při kterém Pán Ježíš hned na začátku své služby vyhnal z chrámového nádvoří penězoměnce a prodejce zvířat (viz 2. kapitola Jana), pro učedníky představovalo zvláštní zkušenost s Mistrem, díky které na Něj začali hledět jiným způsobem, než předtím. Máme za to, spolu s valnou většinou zbožných komentátorů, že Jan vskutku popisuje jinou událost, než synoptičtí evangelisté. Nakonec, Pán Ježíš varoval Židy o tom, co se s nimi stane, když se po vyčištění domu do něj ďábelská nečistota vrátí (Mt. 12:43-45). Spasitel nikdy nevaruje naprázdno. , Po prvním vyčištění chrámu se do něj tedy vyhnaní nejspíš brzy vrátili – Kristovo vystoupení je zjevně nevedlo k srdečnému pokání z jejich zlých skutků, když Mu hned oponovali a snažili se zpochybnit Jeho autoritu.

Učedníci do té doby viděli především Mistrovu laskavou a dobrotivou stránku. S tou se setkali jak osobně, když k Němu poprvé přišli, tak při Jeho službě druhým, když je uzdravoval a činil v jejich prospěch jiné mnohé divy, jimiž osvědčoval své poslání: „Duch Páně nade mnou, proto že pomazal mne, kázati evangelium chudým poslal mne, a uzdravovati skroušené srdcem, zvěstovati jatým propuštění a slepým vidění, a propustiti ssoužené v svobodu, a zvěstovati léto Páně vzácné“ (Lk. 4:18-19). Nyní Jej však zřeli úplně jinak, horlivého, s důtkami, převracejícího stoly. To se jim velmi vrylo do paměti. Byl to jeden z nemnohých případů, kdy si dokázali spojit jednání Mistra s předpověďmi Starého zákona, i když nevíme, jestli dobře rozuměli mesiášskému rozměru předmětného 69. Žalmu.

Tato událost nám připomíná, že – ačkoliv o tom moderní křesťané neradi přemýšlí, nebo by to dokonce popírali – vedle lásky Pána Ježíše vůči hříšníkům Písmo hovoří i o „hněvu Beránka“ (Zj. 6:16), před kterým nikdo neostojí. A nic tak nevyburcovalo Pána Ježíše jako nevhodné chování v domě, který měl být určen pro bohoslužbu – přičemž důraz u Něj neležel na bohoslužbě vnější, se všemi rituály, ale na bohoslužbě ze srdce, v pokorném očekávání na Hospodina, nezbytné spojeném s modlitbou. V našich shromážděních žádné ovce ani voly neprodáváme, ani nemáme penězoměnce, ale jen bláhovec by si mohl myslet, že novozákonní církvi nijak nehrozí upadnutí do obdobného hříchu, který v Pánu Ježíši vzbudil takovou horlivost. Čeho se má tedy lid Boží dnes vyvarovat? Čti více…

Modlitby, co se nevyplatí

Datum:24 května, 2021
Modlitby, co se nevyplatí

Ujištění Pána Ježíše, že je vždy uprostřed tam, kde se dva neb tři sejdou v Jeho jménu, je zvláštním ujištěním zejména malých stádcí, že vyslyšení jejich modliteb nezáleží na množství slov, tím méně na množství modlitebníků, ale na milosti Kristově, která je Jeho lidu vždy přítomná, když k Němu volá v Duchu a v pravdě. V praxi ale přístup k nim skrývá jedno významné nebezpečí, kterému nejspíš každý z nás…

Čti více...

Biblická kázeň starých Čechů

Datum:10 května, 2021
Biblická kázeň starých Čechů

Někteří čeští křesťané nevnímají s přílišným potěšením, že na českou církev mají velký vliv církve nebo častěji paracírkevní organizace z Ameriky. V mnoha ohledech se jim nelze divit ani jim to příliš zazlívat, neboť většina vlivů ze Spojených států, které k nám v průběhu 20. století a zejména po pádu komunismu přišly, bylo nezdravých, popřípadě vyloženě škodlivých, ať už mluvíme o charismatickém hnutí, moderní „křesťanské“ hudbě, seeker-sensitive nebo manažerskému přístupu…

Čti více...

Ďábel ve shromáždění

Datum:26 dubna, 2021
Ďábel ve shromáždění

“Byl pak v škole člověk, mající ducha ďábelství nečistého. I zvolal hlasem velikým, řka: Ach, což jest tobě do nás, Ježíši Nazaretský?” (Lukáš 4:33-34) Zejména když hledíme okolo sebe, jak se v naší době nesmírně rozvolnila stavidla hříchu, můžeme získat dojem, že ďábel je aktivní především ve světě, kde neznovuzrozené ponouká k páchání ohavností. Čím větší doupě neřeší, tím spíše tam bude satan přítomen, aby všechny přítomné stahoval ještě hlouběji…

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Exodus 19

Datum:12 dubna, 2021
Perly Matthewa Henryho: Exodus 19

Apoštol Pavel musel podstatnou část své služby věnovat zápasu proti judaizujícím falešným učitelům, kteří se snažili převrátit čisté evangelium o milosti Boží učiněné skrze Krista, když vedle něj předkládali jako nezbytnosti dodržování židovských ceremonií. Ač jinak vystupoval vůči těm, kteříž pod zákonem jsou, jako by pod zákonem byl, aby ty, kteříž pod zákonem jsou, získal (1. Kor. 9:20), jiným, jenž chtěli vystavit svou vlastní spravedlnost na místo té Kristovy, v…

Čti více...

Ivan Foster: Stezky staré, stezky dobré

Datum:29 března, 2021
Ivan Foster: Stezky staré, stezky dobré

“Když takto říkával Hospodin: Zastavte se na cestách, a pohleďte, a vyptejte se na stezky staré, která jest cesta dobrá, i choďte po ní, a naleznete odpočinutí duši své, tedy říkávali: Nebudeme choditi.“ (Jeremiáš 6:16) Nikdo, kdo vyznává křesťanskou víru, nemůže – ať už to v praxi vypadá jakkoliv – aspoň slovy popřít, že osobní vztah s Hospodinem a Boží věci mají mít v životě věřících nejpřednější místo. Pán Ježíš…

Čti více...

Kamenování neposlušných dětí

Datum:15 března, 2021
Kamenování neposlušných dětí

“Tehdy všickni lidé města toho uházejí jej kamením a umřeť.” (Deuteronomium 21:21) Žalmista David, muž podle srdce Božího, vyznal Hospodinu o pravdě Jeho Slova, že „všecky rozkazy tvé o všech věcech pravé býti poznávám“ (Ž. 119:128), a stejné srdce má mít každý pravý následovník Pána Ježíše. David se ve svém přesvědčení utvrdil o to víc, že všude okolo něj bezbožníci zrušili zákon Boží, který on tak miloval (viz v. 126-127)….

Čti více...

Hrozivé peklo dobrotivého Boha

Datum:1 března, 2021
Hrozivé peklo dobrotivého Boha

I když kniha Love Wins (Láska vítězí) Roba Bella, zakladatele amerického megasboru Mars Hill Bible Church v Michiganu, vyšla už téměř před 10 lety, v českých kruzích vzbudila pozornost až v poslední době, neboť u nás vyšla teprve nedávno, a to v překladu Alexandra Fleka – mimochodem překladatele Bible 21 a autora děsivé parafráze s názvem Parabible. Láska vítězí přirozeně vzbuzuje v evangelikálních kruzích nemalé kontroverze, neboť v ní autor…

Čti více...

Problémy s ekumenickým překladem – úvody ke knihám

Datum:15 února, 2021
Problémy s ekumenickým překladem – úvody ke knihám

Před nějakou dobou jsme si poukázali, jak problematické teologické pohledy na Písmo samotné i na jiné otázky víry měli překladatelé ekumenického překladu. Někdo by tento aspekt odsunul stranou jakou nepříliš podstatný, protože přeci všichni překladatelé se musí držet originálního textu, a proto tolik nezáleží, jak kdo z nich smýšlí, protože z podstaty věci musí být výsledek vždy hodně podobný, lišící se v nepodstatných detailech. Z části je to pravda, protože…

Čti více...

Pýcha sem, pýcha tam

Datum:1 února, 2021
Pýcha sem, pýcha tam

„Rozhněval se Eliáb velmi na Davida a řekl: Proč jsi sem přišel? A komus nechal kolikasi těch ovec na poušti? Známť já pýchu tvou a zlost srdce tvého“ (1. Samuelova 17:28). David, ač byl zbožný muž podle Božího srdce, se přesto musel ve svém životě vyrovnat s mnoha falešnými obviněními, počínaje těmi od lidí, kteří vůči němu ponoukali Saule (1. Sam. 24:9), přes služebníky krále Chanuna, syna Náhasova (2. Sam….

Čti více...