Perly Matthewa Henryho: Exodus 19

Datum:12 dubna, 2021
Komentáře
Přidej

Apoštol Pavel musel podstatnou část své služby věnovat zápasu proti judaizujícím falešným učitelům, kteří se snažili převrátit čisté evangelium o milosti Boží učiněné skrze Krista, když vedle něj předkládali jako nezbytnosti dodržování židovských ceremonií. Ač jinak vystupoval vůči těm, kteříž pod zákonem jsou, jako by pod zákonem byl, aby ty, kteříž pod zákonem jsou, získal (1. Kor. 9:20), jiným, jenž chtěli vystavit svou vlastní spravedlnost na místo té Kristovy, v ničem neustoupil a nepoddal se (Gal. 2:5).

S ohledem na to musel ve svých epištolách mnoho psát jakoby proti zákonu, který je pro náš hřích naprosto nezpůsobilý přivést kohokoliv ke spáse. O té první smlouvě, uzavřené spolu s vydáním zákona, píše v listu Židům jako o vetché, blízké zahynutí (Žd. 8:13), která je v přímém kontrastu s dokonalou novou smlouvou, zprostředkovanou Pánem Ježíšem. Tato mnohá kategorická slova vedou zástupy křesťanů k pohlížení na Starý zákon jako něco téměř zlého, od čeho se musí křesťan co nejvíce distancovat, aby snad neupadl v zákonictví a nezbavil se Krista. Čti více…

Ivan Foster: Stezky staré, stezky dobré

Datum:29 března, 2021
Ivan Foster: Stezky staré, stezky dobré

“Když takto říkával Hospodin: Zastavte se na cestách, a pohleďte, a vyptejte se na stezky staré, která jest cesta dobrá, i choďte po ní, a naleznete odpočinutí duši své, tedy říkávali: Nebudeme choditi.“ (Jeremiáš 6:16) Nikdo, kdo vyznává křesťanskou víru, nemůže – ať už to v praxi vypadá jakkoliv – aspoň slovy popřít, že osobní vztah s Hospodinem a Boží věci mají mít v životě věřících nejpřednější místo. Pán Ježíš…

Čti více...

Kamenování neposlušných dětí

Datum:15 března, 2021
Kamenování neposlušných dětí

“Tehdy všickni lidé města toho uházejí jej kamením a umřeť.” (Deuteronomium 21:21) Žalmista David, muž podle srdce Božího, vyznal Hospodinu o pravdě Jeho Slova, že „všecky rozkazy tvé o všech věcech pravé býti poznávám“ (Ž. 119:128), a stejné srdce má mít každý pravý následovník Pána Ježíše. David se ve svém přesvědčení utvrdil o to víc, že všude okolo něj bezbožníci zrušili zákon Boží, který on tak miloval (viz v. 126-127)….

Čti více...

Hrozivé peklo dobrotivého Boha

Datum:1 března, 2021
Hrozivé peklo dobrotivého Boha

I když kniha Love Wins (Láska vítězí) Roba Bella, zakladatele amerického megasboru Mars Hill Bible Church v Michiganu, vyšla už téměř před 10 lety, v českých kruzích vzbudila pozornost až v poslední době, neboť u nás vyšla teprve nedávno, a to v překladu Alexandra Fleka – mimochodem překladatele Bible 21 a autora děsivé parafráze s názvem Parabible. Láska vítězí přirozeně vzbuzuje v evangelikálních kruzích nemalé kontroverze, neboť v ní autor…

Čti více...

Problémy s ekumenickým překladem – úvody ke knihám

Datum:15 února, 2021
Problémy s ekumenickým překladem – úvody ke knihám

Před nějakou dobou jsme si poukázali, jak problematické teologické pohledy na Písmo samotné i na jiné otázky víry měli překladatelé ekumenického překladu. Někdo by tento aspekt odsunul stranou jakou nepříliš podstatný, protože přeci všichni překladatelé se musí držet originálního textu, a proto tolik nezáleží, jak kdo z nich smýšlí, protože z podstaty věci musí být výsledek vždy hodně podobný, lišící se v nepodstatných detailech. Z části je to pravda, protože…

Čti více...

Pýcha sem, pýcha tam

Datum:1 února, 2021
Pýcha sem, pýcha tam

„Rozhněval se Eliáb velmi na Davida a řekl: Proč jsi sem přišel? A komus nechal kolikasi těch ovec na poušti? Známť já pýchu tvou a zlost srdce tvého“ (1. Samuelova 17:28). David, ač byl zbožný muž podle Božího srdce, se přesto musel ve svém životě vyrovnat s mnoha falešnými obviněními, počínaje těmi od lidí, kteří vůči němu ponoukali Saule (1. Sam. 24:9), přes služebníky krále Chanuna, syna Náhasova (2. Sam….

Čti více...

Velký učitel a největší Kniha

Datum:18 ledna, 2021
Velký učitel a největší Kniha

Před rokem jsme si představili plán čtení skotského kazatele minulosti Roberta Murrayho M‘Cheyna spolu s jeho vyučováním, jak nejlépe brát věčný užitek z pravidelného čtení Božího Slova. I když jen nemnozí kazatelé zpracovali pro svá stádečka zvláštní plány denního čtení Písma, k takovému čtení vyzývali všichni věrní služebníci Boží, protože se jedná o prostředek milosti – aspoň tedy, užívá-li se správně, ne jen formálně, ale ze srdce, s modlitbou a…

Čti více...

Pán Ježíš

Datum:4 ledna, 2021
Pán Ježíš

Jak ví každý novinář i blogger, čtenost článku v mnohém závisí na správně zvoleném nadpisu. Musí být zajímavý, úderný, vyčnívající, a pokud možno má vystihovat obsah dalšího textu; pro některé to poslední ani není důležité, hlavně, že zaujme. Obsahuje-li v sobě nějakou inteligentní slovní hříčku či aluzi, tím lépe. Co si však vzít z názvu článku Pán Ježíš? Jistě, bude se nějakým způsobem týkat Krista, ale jakým? Vždyť přeci svatá…

Čti více...

Věčné milosrdenství na poušti časnosti

Datum:21 prosince, 2020
Věčné milosrdenství na poušti časnosti

„Kterýž vedl lid svůj přes poušť, nebo jest věčné milosrdenství jeho.“ (Žalm 136:16) Mezi křesťanskými mládežníky jsou už po mnohá léta poměrně populární chvály založené na opakování, kdy předzpěvák zazpívá verš písně či její část a ostatní mu odpoví buď v refrénu, nebo i těmi samými slovy. Zejména na velkých konferencích s kapelami využívajícími profesionální ozvučení dokážou takové písně mladé posluchače přivést do varu, takže při „chválení“ ztrácí zábrany. Tyto…

Čti více...

Samuelův vzor služby církvi

Datum:7 prosince, 2020
Samuelův vzor služby církvi

„I soudil Samuel Izraele po všecky dny života svého. A chodě každého roku, obcházel Bethel a Galgala i Masfa, a soudil Izraele na všech těch místech.“ (1. Samuelova 7:15-16) Proroka Samuele nám Duch Svatý v Písmu představuje jako výjimečného, věrného služebníka Božího, se kterým byl Hospodin a nedopustil padnouti žádnému slovu jeho na zem (1. Sam. 3:19). Jeho věrnost ve službě osvědčil dokonce i onen zpronevěřilý lid, který si vzpurně…

Čti více...