Perly Matthewa Henryho: Žalm 106,34-48

Datum:Září 14, 2020
Komentáře
Přidej

Mezi písněmi toho nejprominentnějšího zpěvníku Božího lidu, totiž biblické knihy Žalmů, nalezneme skladby nejrůznějšího zaměření – od oslav Hospodina coby mocného Stvořitele či milostivého Spasitele, přes Žalmy pokání a volání o Boží pomoc před nepřáteli, až k Žalmům vyučujícím Boží lid o různých duchovních záležitostech, včetně hříchu a svatosti. To mimochodem ukazuje, že mezi písněmi, které křesťané svému Pánu zpívají, nemusí být jen chvalozpěvy, jak tvrdívali různí lidé v různých dobách, naši nevyjímaje (na tento omyl ostatně musel poukazovat už Charles Spurgeon). Ostatně, Písmo vyzývá ke zpívání Žalmů a chval a písniček duchovních; přičemž upozorněme, že biblický pojem chvály nelze automaticky směšovat s tím, jak chvály chápeme my, totiž emocionální popěvky založené na neustálém opakování několika jednoduchých myšlenek. Nicméně lze konstatovat, že písně církve Kristovy mohou a mají být obsahově rozmanité – což historicky také bývaly.

Odhlédněme však od otázky toho, co v církvi zpívat, a vraťme se k vyučujícím Žalmům. Mezi nimi mají své pevné místo ty, které vypisují různým způsobem historii Izraele a čerpají z ní různé duchovní lekce, ať už o lidské hříšnosti či o Boží spravedlnosti v seslání soudů a milosrdenství v dání vysvobození. Nepřekvapivě takové patří mezi delší Žalmy, protože svatou historii, jak jí říkali puritáni, popisují často velmi zevrubně. Čti více…

Jednota Božího rytířstva

Datum:Srpen 31, 2020
Jednota Božího rytířstva

V jednom z nejkratších Žalmů Písma čteme o blaženosti, které pro lid Boží přináší pravá jednota: „Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají! Jako mast výborná na hlavě, sstupující na bradu, bradu Aronovu, tekoucí až i na podolek roucha jeho. A jako rosa Hermon, kteráž sstupuje na hory Sionské. Nebo tu udílí Hospodin požehnání [i] života až na věky“(Žalm 133). Prožívat takové obecenství plné jednomyslnosti a…

Čti více...

Ctít syny nad Hospodina

Datum:Srpen 17, 2020
Ctít syny nad Hospodina

„I přišel muž Boží k Elí a řekl jemu: Takto praví Hospodin: (…) Víces ctil syny své nežli mne“ (1. Samuelova 2:27.29). Doba soudců byla v dějinách Izraele obdobím značně nestálým. Veliká vítězství střídaly hluboké pády. Soudci, které Hospodin povolával, byli velmi rozdílní, od velikých služebníků Božích, o nichž čteme jen málo negativního, jako třeba Otoniel, až po ty, jejichž život je v mnoha ohledech smutným čtením, jako třeba Samson….

Čti více...

Jak o Kristu smýšlíš (What Think Ye of Christ)

Datum:Srpen 3, 2020
Jak o Kristu smýšlíš (What Think Ye of Christ)

O skladateli duchovních písní Johnu Newtonovi (1725-1807) něco slyšela většina křesťanů, jak byl původně otrokářem a námořníkem, ale z milosti Boží se obrátil a stal se kazatelem evangelia, jak si sám pro sebe připravil nápis na svůj náhrobek: „John Newton, kazatel, kdysi nevěrec a zhýralec, obchodník s otroky v Africe, byl přebohatou milostí našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista zachován, obnoven, omilostněn a povolán ke kázání té víry, kterou dlouho…

Čti více...

Poznámka ke dnům Lotovým

Datum:Červenec 20, 2020
Poznámka ke dnům Lotovým

Když Pán Ježíš Kristus varoval své učedníky a potažmo nás všechny ohledně nebezpečných časů, které nastanou před Jeho druhým příchodem, srovnal je se situací, jaká panovala v době Noé a Lota. „A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémž Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky. A též podobně,…

Čti více...

Jan Karafiát: Mistr Jan Hus

Datum:Červenec 6, 2020
Jan Karafiát: Mistr Jan Hus

S dalším, jíž více než šestisetletým výročím upálení mistra Jana Husa by si křesťané měli znovu připomenout toho velkého muže Božího, kterého si Hospodin mocně použil pro své svaté a podivuhodné záměry, když mu ve své svrchované milosti dal skrze působení Ducha Svatého převzal po Johnu Wycliffovi korouhev evangelia, aby ji vyzdvihl pro Jeho pravdu. Apoštol nás coby Boží lid vyzývá, abychom zpomínali na vůdce naše, kteříž nám mluvili Slovo…

Čti více...

Tobiáš Štefek z Koloděj a Valentin Kochan z Prachové

Datum:Červen 21, 2020
Tobiáš Štefek z Koloděj a Valentin Kochan z Prachové

Když Pán Ježíš Kristus, Beránek Boží z pokolení Judova, zlomil pátou pečeť té veliké knohy, viděl apoštol Jan viděl „pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali“ (Zj. 6:9). Mezi nimi mohl spatřit nepochybně mnoho nám dobře známých osobností jako mistra Jana Husa, Williama Tyndalea, Hugh Latimera, Nicolase Ridley, Thomase Cranmera a dalších, jejichž jména jsou vyryta v historii zlatými písmeny. Vedle nich však stáli mnozí,…

Čti více...

Sedm otázek proroka Amose

Datum:Červen 8, 2020
Sedm otázek proroka Amose

Období začátku druhé poloviny 19. století přineslo v Anglii velký zlom v oblasti lékařství, jak v chápání příčin vzniku nakažlivých nemocí, tak dalších epidemiologických zákonitostí. Už před několika desetiletími se do Londýna z Asie dostala cholera, která z něj poté na dlouhou dobu nikdy zcela nevymizela, ale propukala znovu a znovu v menších či větších epidemiích. Vzhledem k tomu, že tehdy obecně přijímaná teorie vzniku nemocí – miasma, tj. špatný…

Čti více...

Boží varování v době pandemie

Datum:Květen 25, 2020
Boží varování v době pandemie

Nedávno jsme se již zabývali nějakými aplikacemi, které si má vzít Boží lid – jenž by měl všechno, co se okolo něj děje, zvažovat duchovně – k srdci. Jelikož přes různá uvolňování s námi koronavirus a jeho důsledky, zdravotní, sociální, politické, ekonomické i jiné, ještě zůstanou, je na místě toto téma ještě nepřejít, ale zamýšlet se nad ním z dalších úhlů pohledu. „Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel“ (Ž….

Čti více...

Jan Amos Komenský: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

Datum:Květen 11, 2020
Jan Amos Komenský: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

Tam, kde Hospodin působí, je rovněž velmi aktivní satan, který se snaží dílo Boží překazit, nebo aspoň zasít semena hříchu a nevěry, která by vyklíčila později. A když se mu nepodaří ani to, aspoň se ve své ďábelské zlosti snaží jim způsobit co nejvíc zla, jak čteme ve Zjevení: „A když uzřel drak, že jest svržen na zem, honil ženu tu, kteráž porodila toho pacholíka. (…) I rozhněval se drak…

Čti více...