Jak o Kristu smýšlíš (What Think Ye of Christ)

Datum:Srpen 3, 2020
Komentáře
Přidej

O skladateli duchovních písní Johnu Newtonovi (1725-1807) něco slyšela většina křesťanů, jak byl původně otrokářem a námořníkem, ale z milosti Boží se obrátil a stal se kazatelem evangelia, jak si sám pro sebe připravil nápis na svůj náhrobek: „John Newton, kazatel, kdysi nevěrec a zhýralec, obchodník s otroky v Africe, byl přebohatou milostí našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista zachován, obnoven, omilostněn a povolán ke kázání té víry, kterou dlouho usiloval zničit.“ Rovněž většina ví, že o svém obrácení složil velmi známou píseň „Amazing Grace“ (Tvá vzácná milost).

Newtonova duchovní tvorba se však nedá zúžit jen na tento bezesporu klenot. Nakonec, v jednu dobu skládal jednu duchovní píseň týdně – střídal se v tom, byť nepravidelně, se svým přítelem Williamem Cowperem, se kterým své kongregaci přednesli každý týden jednu novou duchovní píseň ku vzdělání za týden. To vnímali jako velmi potřebné, neboť jejich sbor v Olney v jihoanglickém hrabství Buckinghamshire byl plný chudých a málo vzdělaných lidí, pro které chtěli vystihnout pravdy Božího Slova ve snadno zapamatovatelné písňové formě. Výsledkem byl sborník nazvaný Olney Hymns, prvně vydané v roce 1779, s celkem 348 písněmi, z nichž Newton složil 281. Olney Hymns brzy získaly značnou popularitu a byly zpočátku často vydávány v nových edicích, a později nejznámější písně z nich přešly do jiných křesťanských zpěvníků. Čti více…

Poznámka ke dnům Lotovým

Datum:Červenec 20, 2020
Poznámka ke dnům Lotovým

Když Pán Ježíš Kristus varoval své učedníky a potažmo nás všechny ohledně nebezpečných časů, které nastanou před Jeho druhým příchodem, srovnal je se situací, jaká panovala v době Noé a Lota. „A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémž Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky. A též podobně,…

Čti více...

Jan Karafiát: Mistr Jan Hus

Datum:Červenec 6, 2020
Jan Karafiát: Mistr Jan Hus

S dalším, jíž více než šestisetletým výročím upálení mistra Jana Husa by si křesťané měli znovu připomenout toho velkého muže Božího, kterého si Hospodin mocně použil pro své svaté a podivuhodné záměry, když mu ve své svrchované milosti dal skrze působení Ducha Svatého převzal po Johnu Wycliffovi korouhev evangelia, aby ji vyzdvihl pro Jeho pravdu. Apoštol nás coby Boží lid vyzývá, abychom zpomínali na vůdce naše, kteříž nám mluvili Slovo…

Čti více...

Tobiáš Štefek z Koloděj a Valentin Kochan z Prachové

Datum:Červen 21, 2020
Tobiáš Štefek z Koloděj a Valentin Kochan z Prachové

Když Pán Ježíš Kristus, Beránek Boží z pokolení Judova, zlomil pátou pečeť té veliké knohy, viděl apoštol Jan viděl „pod oltářem duše zmordovaných pro slovo Boží a pro svědectví, kteréž vydávali“ (Zj. 6:9). Mezi nimi mohl spatřit nepochybně mnoho nám dobře známých osobností jako mistra Jana Husa, Williama Tyndalea, Hugh Latimera, Nicolase Ridley, Thomase Cranmera a dalších, jejichž jména jsou vyryta v historii zlatými písmeny. Vedle nich však stáli mnozí,…

Čti více...

Sedm otázek proroka Amose

Datum:Červen 8, 2020
Sedm otázek proroka Amose

Období začátku druhé poloviny 19. století přineslo v Anglii velký zlom v oblasti lékařství, jak v chápání příčin vzniku nakažlivých nemocí, tak dalších epidemiologických zákonitostí. Už před několika desetiletími se do Londýna z Asie dostala cholera, která z něj poté na dlouhou dobu nikdy zcela nevymizela, ale propukala znovu a znovu v menších či větších epidemiích. Vzhledem k tomu, že tehdy obecně přijímaná teorie vzniku nemocí – miasma, tj. špatný…

Čti více...

Boží varování v době pandemie

Datum:Květen 25, 2020
Boží varování v době pandemie

Nedávno jsme se již zabývali nějakými aplikacemi, které si má vzít Boží lid – jenž by měl všechno, co se okolo něj děje, zvažovat duchovně – k srdci. Jelikož přes různá uvolňování s námi koronavirus a jeho důsledky, zdravotní, sociální, politické, ekonomické i jiné, ještě zůstanou, je na místě toto téma ještě nepřejít, ale zamýšlet se nad ním z dalších úhlů pohledu. „Jednou mluvil Bůh, dvakrát jsem to slyšel“ (Ž….

Čti více...

Jan Amos Komenský: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

Datum:Květen 11, 2020
Jan Amos Komenský: Přemyšlování o dokonalosti křesťanské

Tam, kde Hospodin působí, je rovněž velmi aktivní satan, který se snaží dílo Boží překazit, nebo aspoň zasít semena hříchu a nevěry, která by vyklíčila později. A když se mu nepodaří ani to, aspoň se ve své ďábelské zlosti snaží jim způsobit co nejvíc zla, jak čteme ve Zjevení: „A když uzřel drak, že jest svržen na zem, honil ženu tu, kteráž porodila toho pacholíka. (…) I rozhněval se drak…

Čti více...

Sociální odstup tělesný a duchovní

Datum:Duben 27, 2020
Sociální odstup tělesný a duchovní

„Nebo synové tohoto světa opatrnější jsou, než synové světla v svých věcech“ (Lukáš 16:8). V souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19, v České republice zavedl náš stát mnohá opatření, aby se omezilo – a postupně zastavilo – jeho šíření a aby se naše zdravotnictví, které nemá nevyčerpatelné kapacity, nezhroutilo pod náporem příliš mnoha nemocných v příliš krátkém čase. Počet nakažených lidí roste nějakou dobu exponencionálně, ale pokud…

Čti více...

Dva šarty

Datum:Duben 13, 2020
Dva šarty

V posledních letech má naše společnost v podstatě všechny církve spojené s tzv. církevními restitucemi, kdy stát na základě zákona o majetkovém vyrovnání a navazujících smluv o vypořádání vrátil českým církvím, především církvi římskokatolické, majetek, který jim byl komunisty zabrán, a dal náhrady za to, co již vrátit z různých důvodů, faktických i právních, nešlo; tyto náhrady se mají vyplácet postupně až do roku 2043, přičemž každým rokem se budou…

Čti více...

Nuž Bohu děkujme (Nun danket alle Gott)

Datum:Březen 24, 2020
Nuž Bohu děkujme (Nun danket alle Gott)

S ohledem na současnou situaci s šířením nemoci COVID-19 připomínáme starší článek, v této době velmi aktuální. ————————————————————————— Mnoho vzácných Žalmů, které po tisíciletí potěšovaly Boží lid, vzniklo v době velikých soužení žalmisty – obvykle Davida. V některých případech i nadpisy poukazují na konkrétní událost, při níž Žalm vznikl a na co se odkazuje. „Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým“ (Ž. 3:1). „Přednímu z kantorů, vyučující žalm Davidův….

Čti více...