Příběh posmívaný a příběh směšný

Datum:30 ledna, 2023
Komentáře
Přidej

Přes nespornou popularitu Vánoc, kdy si lidé aspoň nějakým způsobem připomínají narození Spasitele – jakkoliv s tím biblicky vzato období konce roku nesouvisí – tyto události v naší sekulární společnosti bere vážně málokdo. Většina známých koled navozuje spíše pocit pohádkovosti, než nejdůležitější události v dějinách lidstva (s výjimkou ukřižování a zmrtvýchvstání), čemuž ještě více napomáhá rouhavá česká tradice „Ježíška“. Jestli je však jeden aspekt událostí zrození Páně, kterému se bezvěrci vysmívají, jednoznačně se jedná o narození z panny. Světáci jsou i ochotni přijmout, že se před dvěma tisíci lety narodil nějaký Ježíš z Nazaretu, významný náboženský učitel, ale jen prosťáček může věřit, že nadpřirozeným způsobem, který popisuje Bible. V takové míře se nezesměšňuje ani andělské zvěstování.

„Kdo ví, s kým ho Marie měla, a chudák zaostalý Josef si ve své bezbřehé naivitě nechal nakukat báchorku o početí z Ducha Svatého;“ tak mluví ateisté. Bezvěrectví možnost zázraku nepřipouští. Když se ovšem když nad celou věcí zamyslíme důkladněji, uvidíme, jak iracionální postoj to ve skutečnosti je. Příběh o početí Krista totiž v tomto rádoby racionalistickém pojetí nedává žádný logický smysl. Čti více…

C. H. Spurgeon: Bez kompromisu!

Datum:16 ledna, 2023
C. H. Spurgeon: Bez kompromisu!

Ačkoliv jméno Charlese Haddona Spurgeon v české církvi již po mnohá desetiletí většina lidí znala, jednalo se o známost poněkud povrchní, což se týkalo i Bratrské jednoty baptistů, ze které jsme původně vyšli. Různé Spurgeonovy citáty či krátké příběhy z jeho života se z kazatelen slyšet daly, ale hlubší a povšechnější známost jeho služby jako takové scházela, aspoň mezi velkou částí věřících. To platilo minimálně ještě před dekádou či dvěma,…

Čti více...

Všeliká modlitba a prosba

Datum:2 ledna, 2023
Všeliká modlitba a prosba

„Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedliví jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté.“ (Efezským 6:18) Když se mluví o Božím odění nebo zbroji na základě známého oddílu z 6. kapitoly listu Efezským, někdy se zapomíná na uzavírající 18. verš, který ji spojuje s modlitbou – i když poučenější kazatelé se na to snaží pamatovat, i v našem českém kontextu, což…

Čti více...

Duchovní lekce z úvodu Bible, část 2.

Datum:19 prosince, 2022
Duchovní lekce z úvodu Bible, část 2.

Jak jsme uvedli na začátku prvního článku zabývajícího se úvodní kapitolou Genesis, evangelikální křesťané, kteří se stále drží aspoň těch nejzákladnějších doktrín Bible, se předně zaobírají obhajobou její historicity. Vzhledem k tomu, pod jakým útokem se nachází, je to jistě potřebné, ba nezbytné. Její zavrhnutí podkopává samé jádro evangelia. Nicméně je trochu škoda, pokud to zde končí. Nakonec, po významnou část evropské historie se to bralo za samozřejmost, a nikdo…

Čti více...

Perly J. C. Rylea: Jan 11,1-6

Datum:5 prosince, 2022
Perly J. C. Rylea: Jan 11,1-6

Jeden z nejznámějších komentářů na evangelia, sérii anglikánského biskupa J. C. Rylea Expository Thoughts on the Gospels, jsme si již v minulosti představili spolu s některými úryvky. Ty byly ovšem doposud z hlavních statí na dané texty, v nichž biskup Ryle předložil snadno přístupným a čtivým způsobem hlavní myšlenky, které si lze z oddílu vzít. Nicméně výklady Lukáše a Jana vedle nich obsahují i výkladové poznámky ke každému verši jednotlivě,…

Čti více...

Duchovní lekce z úvodu Bible, část 1.

Datum:21 listopadu, 2022
Duchovní lekce z úvodu Bible, část 1.

Úvod knihy Genesis nám představuje Hospodina coby věčného Tvůrce vesmíru, tedy Toho, komu celý vesmír patří. Když někdo něco vytvoří o své vůli, sám ze sebe, tak to vlastní – a stejné je tomu s Pánem Bohem. „Hospodinova jest země a plnost její, okršlek země i ti, kteří obývají na něm“ (Ž. 24:1). To zakládá náš primární vztah k Pánu Bohu, který platí pro všechny, věřící i nevěřící. On nás…

Čti více...

Vyplenění spravedlivých

Datum:8 listopadu, 2022
Vyplenění spravedlivých

„A rci zemi Izraelské: Takto praví Hospodin: Aj, já jsem proti tobě, a vytáhnu meč svůj z pošvy jeho, a vypléním z tebe spravedlivého i bezbožného.“ (Ezechiel 21:3) Jelikož Bible je Boží knihou, která vše líčí z nebeské perspektivy, jíž my zemští lidé přirozeně bez pomoci Ducha Božího nemůžeme postihnout, nepřekvapí, že v ní nacházíme mnohé věci, které nás naprosto přesahují. I když cesta evangelia je prostá, po níž jdoucí…

Čti více...

Křesťan satanem

Datum:24 října, 2022
Křesťan satanem

„Kterýžto obrátiv se, a pohleděv na učedlníky své, přimluvil Petrovi, řka: Jdiž za mnou, satane; nebo nechápáš, co jest Božího, ale co lidského.“ (Marek 8:33) Od prvních až do posledních stránek Bible jsou křesťané varování o existence velikého Nepřítele svých duší, který jako lev řvoucí obchází, hledaje, koho by sežral (1. Pt. 5:8). On byl tím vrahem od počátku, který svou lží zahubil naše první rodiče a všechny jejich potomky…

Čti více...

Martyn Llyod-Jones: Těsná brána

Datum:10 října, 2022
Martyn Llyod-Jones: Těsná brána

O prázdninách v našem malém sborečku bratr kazatel Miloš Šolc III. kázal sérii kázání na známé verše ze 7. kapitoly Matouše o těsné bráně a úzké cestě. Vycházel přitom zejména z výkladů významného anglického evangelikálního kazatele 20. století Martyna Llyoda-Jonese (1899-1981) na celé Kázání na hoře. Jeho kniha sama vznikla na základě výkladů, které v průběhu času předkládal svému sboru ve Westminster Chapel blízko Buckinghamského paláce. Tento Boží muž byl…

Čti více...

Umouněnec

Datum:26 září, 2022
Umouněnec

V každém věku činí Pán Bůh veliké a podivuhodné skutky, které nemáme míjet. Bible sama nás vyzývá, abychom na ně pamatovali. „Rozpomínati se budu na skutky Hospodinovy, a připomínati sobě divné činy tvé, od starodávna“ (Ž. 77:12). Napomínal k tomu král David, když uložil zpěvákům ustavičně chválit Hospodina: „Rozpomínejte se na divné skutky jeho, kteréž činil, na zázraky jeho, i na soudy úst jeho“ (1. Par. 16:12). Máme si připomínat…

Čti více...