Rodinná bohoslužba prakticky

Datum:15 července, 2024
Komentáře
Přidej

Tam, kde v Evropě převládla reformace, přinesla spolu se světlem evangelia rozsáhlé změny v duchovním životě celé společnosti. Spasení skrze pouhou víru v Kristovo dokonané dílo vykoupení na kříži přineslo mnohé ovoce. Na praktické úrovni se změnil se přístup k bohoslužbě, důraz se přesunul na kázání Božího Slova, zavedl se i společný kongregační zpěv, zejména Žalmů. Dříve byl totiž zpěv záležitostí mnišských sborů, běžní lidé se do něj obvykle nezapojovali.

Jednou z poněkud pomíjených změn představovalo obnovení rodinné bohoslužby. Dokud si pod bohoslužbou lidé falešně představovali mši, celý koncept rodinné bohoslužby nedával smysl, protože tu si rodina doma vysluhovat přirozeně nemohla. Teprve když začali věřící na základě biblického vyučování chápat duchovní podstatu pravé bohoslužby, tedy společné setkání ke zpěvu, modlitbám, čtení a výkladu Písem, se mohla rodinná bohoslužba začít rozvíjet.

Jak řekl již Jan Kalvín, každá rodina zbožných představuje a má být malou církví. Tak je ostatně adresoval i apoštol Pavel: „Pozdravujíť vás v Pánu velice Akvila a Priscilla, s církví tou, kteráž jest v domě jejich“ (1. Kor. 16:9b). „Pozdravte bratří Laodicenských,i Nymfy, i té církve, kteráž jest v domě jeho“ (Kol. 4:15). „Pavel, vězeň Krista Ježíše, a Timoteus bratr, Filemonovi milému, a pomocníku našemu, a Apfie milé, a Archippovi spolurytíři našemu, i církvi, kteráž jest v domě tvém“ (Filem. 1-2). Jsou-li rodiny církvemi, má se v nich také odehrávat pravidelná bohoslužba. Čti více…

Nepovolaným vstup zakázán

Datum:1 července, 2024
Nepovolaným vstup zakázán

V dobách všeobecného či aspoň masivně rozšířeného úpadku církve a jejího odklonu od Božích pravd se těžko nachází oblast, která by zůstávala nezasažená a v níž by si denominace běžně držely aspoň základně biblický standard. A v jednom ohledu se těžko určuje, který konkrétní odklon přináší nejzávažnější následky, protože každé nahrazení Božích řádů těmi lidskými má své negativní důsledky. Jak jsme si však již dříve poukázali, z Bible můžeme vidět,…

Čti více...

Bohoslužba v digitálním věku

Datum:17 června, 2024
Bohoslužba v digitálním věku

21. století je nepochybně dobou digitální. Informační a komunikační technologie se sice postupně rozvíjejí už několik generací, za poslední dekádu či dvě se jejich rozvoj a společenský dopad značně zrychlil a umocnil. Již jsme si zvykli coby na naprosté samozřejmosti na výrobky, které by dvě generace zpátky nikdo nepoznal – nejtypičtěji na chytré telefony, které vlastní již přes 3/5 světové populace, na Západě přirozeně ještě více. Ačkoliv v duchovním smyslu…

Čti více...

Perly Andrewa Bonara: Leviticus 13

Datum:3 června, 2024
Perly Andrewa Bonara: Leviticus 13

Je smutnou skutečností, že i vyznávající křesťané, kteří se hlásí k evangelikalismu a deklarují svou víru v neomylnost plně vdechnutého Slova Božího, k některým jeho částem přistupují s určitým despektem. Málo je čtou a z určitých poznámek lze vysledovat, že je nevnímají jako příliš relevantní. Nesouvisí to samo o sobě s jejich obtížností, protože kupříkladu některé prorocké knihy či Zjevení Janovo nepochybně rovněž patří mezi složité pasáže, ale u nich…

Čti více...

Ivan Foster: Biblická výchova a trestání dětí

Datum:20 května, 2024
Ivan Foster: Biblická výchova a trestání dětí

Boží Slovo vyhlašuje běda na každým, kdo převrací Hospodinem dané standardy dobra a zla: „Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo, a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké, a sladké za hořké. Běda těm, kteříž jsou moudří sami u sebe, a vedlé zdání svého opatrní.“ (Iz 5:20-21). Ono běda se vztahuje zejména k Božímu aktivnímu soudu nad takovými, ale částečně vůči nim platí…

Čti více...

Sobota pro člověka, část 2.

Datum:6 května, 2024
Sobota pro člověka, část 2.

„I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Protož Syn člověka jest pánem také i soboty“ (Mk. 2:27-28). Současná církev čtvrté přikázání odvrhla coby údajně nerelevantní, čistě židovské ceremoniální ustanovení. V rozporu s tím Spasitel samotný potvrdil, že jde o něco, co Pán Bůh učinil pro člověka jako takového a k jeho užitku. Cokoliv, co Hospodin připravil k našemu dobru, nemůžeme bezpečně ignorovat, jinak pohrdáme…

Čti více...

Sobota pro člověka, část 1.

Datum:22 dubna, 2024
Sobota pro člověka, část 1.

„I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Protož Syn člověka jest pánem také i soboty“ (Mk. 2:27-28). I když moderní antinomianismus popírá závaznost Desatera pro křesťany coby standardu svatosti jako celek, jde-li se do detailu, v praxi nemůže odmítnout relevanci zákazu ateismu, modlářství, ani braní jména Božího nadarmo, tím méně kteréhokoliv z přikázání regulujících mezilidské vztahy, jako nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš a podobně. Své odmítání…

Čti více...

Axiomy oddělení kazatele Ashbrooka, část 2.

Datum:8 dubna, 2024
Axiomy oddělení kazatele Ashbrooka, část 2.

Moderním ekumenismem prosáklá církev o tématu oddělení velmi nerada uvažuje. Když už by ohledně něj měla formulovat nějaký axiomatický princip, pravděpodobně by byl jen jeden a zněl by „neoddělíš se.“ Uvést klíčové teze ve prospěch doktríny oddělení by moderní křesťanství na prvním místě nechtělo, a na druhém nejspíš již ani neumělo. Věrní Boží muži, mezi které patřil i kazatel John E. Ashbrook, však od své povinnosti hlásat celou radu Hospodinovu…

Čti více...

Axiomy oddělení kazatele Ashbrooka, část 1.

Datum:25 března, 2024
Axiomy oddělení kazatele Ashbrooka, část 1.

Onen starý, zásadový fundamentální evangelikalismus, který ve Spojených státech převládal před druhou světovou válkou, a ten nový zkompromisovaný, který se tak nesmírně rozšířil po ní, se od sebe lišily ve více aspektech, ale tím klíčovým by bezpochyby byl důraz na oddělené stání od apostáze a kompromisu. Protože nyní již principy novoevagelikalismu takřka všude převládly, doktrína o církevní separaci je mezi současnými vyznávajícími věřícími buď zcela neznámá nebo principiálně odmítaná. Jelikož…

Čti více...

Střední cesta Billyho Grahama

Datum:11 března, 2024
Střední cesta Billyho Grahama

Evangelikalismus 20. století neměl moc osobností, které by pronikly do většího povědomí lidí ve světě. Jména věrných mužů Božích jako Arthur Pink, Martyn Llyod-Jones, Carl McIntyre nebo John Gresham Machen slyšeli mezi nevěřícími jen málokteří. Ostatně něco podobného lze říci i o křesťanech dnes. Jedno jméno z řad širšího evangelikalismu, které – aspoň v Americe – něco řekne i lidem mimo církev, a které v křesťanských kruzích zná každý velmi…

Čti více...