Nízký pohled na hřích, kořen bludů

Datum:Listopad 23, 2020
Komentáře
Přidej

Otázka rozsahu lidské zkaženosti, která byla a je předmětem mnoha teologických sporů mezi kalvinisty a arminiány, se některým křesťanům může zdát poněkud akademická, odtržená od praktického křesťanského života. Hlavní je přeci vnímat, že jsme hříšníci a že potřebujeme vykoupení a odpuštění hříchů skrze spásné dílo Pána Ježíše na kříži. Spoléhá-li kdo ve své spáse plně na Krista, bude zachráněn, ať už zastával ten či onen názor. Doktrinální spory, jenž rozdělují i upřímné křesťany, k ničemu nevedou a jen odpoutávají pozornost od toho skutečně podstatného, totiž živé víry ve Spasitele a následování Jeho.

Je pravda, že naše spása přímo nezávisí na správném pohledu na tuto otázku. Ten, kdo vyznává, že je hříšný, že potřebuje Spasitele, a přichází k Němu v pokání a s vírou, že On jej podle zaslíbení Písma očistí od každého hříchu, bude spasen, i když nebude dostatečně chápat plný rozsah své hříšnosti. To však neznamená, že pokřivené a neúplné chápání lidské hříšnosti spásu neovlivňuje v žádném smyslu. Ano, neokrádá o spasení pravé, znovuzrozené, byť pomýlené křesťany, ale staví zásadní překážky pro neznovuzrozené.

Biskup J. C. Ryle v jednom kázání řekl: „Je velmi málo bludů a falešných učení, jejichž počátky se nedají vystopovat k mylným pohledům na zkaženost lidské přirozenosti. Mylný názor o nemoci s sebou vždy přinese mylný názor na lék. Mylný názor na zkaženost lidské přirozenosti s sebou vždy ponese mylný názor na ten velký protijed a lék na onu zkaženost.“ Je to veliká pravda. Tento výrok se dá ještě doplnit tak, že i tam, kde zásadní bludné učení snad nepovstalo přímo z mylného pohledu na lidskou zkaženost, bylo oním mylným pohledem velmi podpořeno a zakořenilo i díky němu. A falešné učení, jiné evangelium, už spásu lidí ovlivňuje naprosto zásadně, neboť dává falešnou naději těm, kdo spásnou víru nikdy neměli, čímž je jen utvrzuje v zaslepené cestě do pekla.

To neznamená, že každý, kdo zastává mylný nebo neúplný pohled na zkaženost lidské přirozenosti, nutně upadne do všech níže uvedených bludů; nicméně u toho, kdo do nich upadl, patrně shledáme, že v této věci choval nebiblický či nedostatečně biblický názor. A i kdyby jeho blud neplynul z mylného pohledu na lidskou zkaženost přímo, mylný pohled na lidskou zkaženost jej v onom bludu aspoň podpořil a posílil. Tam, kde lidé náležitě vnímají, jak „příliš velmi hříšný hřích“ je, se bludům nemůže dobře dařit. A o které zásadní bludy jde především? Čti více…

Doba temna ve světle Písma

Datum:Listopad 9, 2020
Doba temna ve světle Písma

8. listopadu jsme si připomněli čtyřsetleté výročí od bitvy na Bílé Hoře. Nebyla to nejkrvavější bitva třicetileté války, a to ani na našem území, ale ovlivnila naše země jako málokterá jiná, jestli ne vůbec nejvíce. Znamenala porážku českého stavovského povstání a na dlouhou dobu definitivní podmanění našich zemí pod naprostou nadvládu římskokatolických Habsburků, kteří začali tvrdou rukou prosazovat svou falešnou víru – a měli s tím značný úspěch. Mnozí se…

Čti více...

J. C. Ryle: Nefalšování Slova

Datum:Říjen 26, 2020
J. C. Ryle: Nefalšování Slova

Postoj Božího lidu k Písmu svatému, ke knize Boží, má zásadní důležitost pro život a zdraví církve Kristovy. Hospodin zaslíbil, že patří na ty, kdož jsou chudí a zkroušeného ducha, a třesou se před Jeho Slovem, a že se ukáže k jejich potěšení (Iz. 66:2.5). Bez toho, aby se k nám Pán Bůh každodenně milostivě skláněl, nebudeme moci obstát – a nebudeme-li brát vážně to, co nám On sám v…

Čti více...

Hloubka Šalomounovy moudrosti

Datum:Říjen 13, 2020
Hloubka Šalomounovy moudrosti

David byl mužem podle Božího srdce, přesto však nebyl – jako každý jiný z milosti ospravedlněný hříšník – ani zdaleka dokonalý. Jeho slabost vidíme mimo jiné ve výchově starších synů, z nichž většina dopadla špatně. Amnon, kterému otec nic neodepřel, těžce zhřešil proti své nevlastní sestře a byl ze msty zavražděn Absolonem, který se pak proti Davidovi otevřeně vzbouřil a usiloval mu o život. Adoniáš, kterého otec nikdy nezarmoutil, aby…

Čti více...

Oběť živá, svatá, Bohu libá

Datum:Září 28, 2020
Oběť živá, svatá, Bohu libá

„Protož prosím vás, bratří, skrze milosrdenství Boží, abyste vydávali těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou, rozumnou službu svou“ (Římanům 12:1) Celé Boží Slovo je nevyčerpatelnou studnicí Božího zjevení a moudrosti, ze které lze čerpat znovu a znovu, a jsme jím vždy očerstveni a vyučeni – samozřejmě za předpokladu, že v našem životě působí Duch Boží a že Písmům cele věříme a nepřevracíme je ke své vlastní záhubě. Proto…

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Žalm 106,34-48

Datum:Září 14, 2020
Perly Matthewa Henryho: Žalm 106,34-48

Mezi písněmi toho nejprominentnějšího zpěvníku Božího lidu, totiž biblické knihy Žalmů, nalezneme skladby nejrůznějšího zaměření – od oslav Hospodina coby mocného Stvořitele či milostivého Spasitele, přes Žalmy pokání a volání o Boží pomoc před nepřáteli, až k Žalmům vyučujícím Boží lid o různých duchovních záležitostech, včetně hříchu a svatosti. To mimochodem ukazuje, že mezi písněmi, které křesťané svému Pánu zpívají, nemusí být jen chvalozpěvy, jak tvrdívali různí lidé v různých…

Čti více...

Jednota Božího rytířstva

Datum:Srpen 31, 2020
Jednota Božího rytířstva

V jednom z nejkratších Žalmů Písma čteme o blaženosti, které pro lid Boží přináší pravá jednota: „Aj, jak dobré a jak utěšené, když bratří v jednomyslnosti přebývají! Jako mast výborná na hlavě, sstupující na bradu, bradu Aronovu, tekoucí až i na podolek roucha jeho. A jako rosa Hermon, kteráž sstupuje na hory Sionské. Nebo tu udílí Hospodin požehnání [i] života až na věky“(Žalm 133). Prožívat takové obecenství plné jednomyslnosti a…

Čti více...

Ctít syny nad Hospodina

Datum:Srpen 17, 2020
Ctít syny nad Hospodina

„I přišel muž Boží k Elí a řekl jemu: Takto praví Hospodin: (…) Víces ctil syny své nežli mne“ (1. Samuelova 2:27.29). Doba soudců byla v dějinách Izraele obdobím značně nestálým. Veliká vítězství střídaly hluboké pády. Soudci, které Hospodin povolával, byli velmi rozdílní, od velikých služebníků Božích, o nichž čteme jen málo negativního, jako třeba Otoniel, až po ty, jejichž život je v mnoha ohledech smutným čtením, jako třeba Samson….

Čti více...

Jak o Kristu smýšlíš (What Think Ye of Christ)

Datum:Srpen 3, 2020
Jak o Kristu smýšlíš (What Think Ye of Christ)

O skladateli duchovních písní Johnu Newtonovi (1725-1807) něco slyšela většina křesťanů, jak byl původně otrokářem a námořníkem, ale z milosti Boží se obrátil a stal se kazatelem evangelia, jak si sám pro sebe připravil nápis na svůj náhrobek: „John Newton, kazatel, kdysi nevěrec a zhýralec, obchodník s otroky v Africe, byl přebohatou milostí našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista zachován, obnoven, omilostněn a povolán ke kázání té víry, kterou dlouho…

Čti více...

Poznámka ke dnům Lotovým

Datum:Červenec 20, 2020
Poznámka ke dnům Lotovým

Když Pán Ježíš Kristus varoval své učedníky a potažmo nás všechny ohledně nebezpečných časů, které nastanou před Jeho druhým příchodem, srovnal je se situací, jaká panovala v době Noé a Lota. „A jakož se dálo za dnů Noé, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli, pili, ženili se, vdávaly se až do toho dne, v kterémž Noé všel do korábu; i přišla potopa, a zahladila všecky. A též podobně,…

Čti více...