Nuž Bohu děkujme (Nun danket alle Gott)

Datum:Srpen 6, 2018
Komentáře
Přidej

Mnoho vzácných Žalmů, které po tisíciletí potěšovaly Boží lid, vzniklo v době velikých soužení žalmisty – obvykle Davida. V některých případech i nadpisy poukazují na konkrétní událost, při níž Žalm vznikl a na co se odkazuje. „Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým“ (Ž. 3:1). „Přednímu z kantorů, vyučující žalm Davidův. Když přišel Doeg Idumejský, a zvěstoval Saulovi, a pověděl mu, že David všel do domu Achimelechova“ (Ž. 52:1-2). „Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův, když přišli Zifejští, a řekli Saulovi: Nevíš-liž, že se David pokrývá u nás?“ (Ž. 54:1-2) „Přednímu kantoru, jako: Nevyhlazuj, zlatý žalm Davidův, když utekl před Saulem do jeskyně“ (Ž. 57:1). „Přednímu z kantorů, jako: Nevyhlazujž, Davidův žalm zlatý, když poslal Saul, aby střehouc domu, zabili ho“ (Ž. 59:1). David prožíval veliké těžkosti, ve kterých s pláčem zasíval drahé sémě, aby po něm jiní mohli s plesáním žít plody Božího utěšení.

Ačkoliv s dokonalými, neomylnými a Duchem Svatým plně inspirovanými Žalmy nelze srovnávat žádné pouhé lidské dílo, podobně to někdy platí i o „obyčejných“, neinspirovaných písní, složených od těch, jenž nás předešli. Již dříve jsme si poukazovali na pohnuté historie krásných duchovních písní Šťasten jsem a Ó, jak vzácné štěstí pro mne. S ohledem na její původ můžeme vedle nich směle postavit i píseň lutheránského duchovního Martina Rinkarta (1586-1649) Nuž Bohu děkujme. Čti více…

Perly J. C. Rylea: Lukáš 13,18-21

Datum:Červenec 23, 2018
Perly J. C. Rylea: Lukáš 13,18-21

Dnešní církev je velmi zaměřená na velké počty a rychlý úspěch. Duch doby, která se snaží všechno možné i nemožné udělat instantně, ovlivnil i křesťany. Když se začíná nějaké dílo služby, mnozí se snaží hned na začátku zajistit co největší počty příznivců a podporovatelů takřka bez ohledu na způsob. Typické je to pro různé paracírkevní organizace, které záměrně ve svém ekumenismu stojí jen na velmi obecných krédech, díky čemuž pod…

Čti více...

Problémy s ekumenickým překladem – překladatelé

Datum:Červenec 9, 2018
Problémy s ekumenickým překladem – překladatelé

Věštce Baláma Písmo a zejména Nový zákon předkládá coby velmi negativní příklad, ze kterého si mají všichni vzít veliké varování. Petr, Juda i Jan ve Zjevení jej podávají jako jakýsi typ falešného proroka, v jehož šlépějích kráčejí i jiní falešní proroci po něm, zejména ti, kteří vše činí pro mrzký zisk. A nelze se tomu divit; na Balámovi jen těžko nacházíme něco dobrého. Přes Boží prvotní zákaz se snažil dosáhnout…

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Genesis 17,7-14

Datum:Červen 25, 2018
Perly Matthewa Henryho: Genesis 17,7-14

Naše tělesná přirozenost je v jádru velmi pohodlná. Člověku je vlastní si věci jak jen může ulehčovat a vyhýbat se námaze, starostem a řešením, najde-li si jen způsob, jak se jimi nezatěžovat. Rádi pečujeme o tělo podle žádostí jeho – proto nás před tím Písmo tak varuje. V ničem více se tato tendence neprojevuje tak, jako u našich duchovních povinností. Na prvním místě se to týká povinnosti činit pokání a…

Čti více...

Jeroboámovy kněžky, část 3.

Datum:Červen 11, 2018
Jeroboámovy kněžky, část 3.

Pod modlářstvím si většinou představujeme klanění se sochám. Taková představa, ač správná, je však příliš úzká. Modlářství je jakékoliv uctívání a sloužení jinému Bohu než Hospodinu, jakož i ctění a sloužení Hospodinu jiným způsobem, než On přikázal ve svém slově. To je ale vlastně rovněž sloužení jinému Bohu než Hospodinu, Bohu Bible – je to sloužení bohu našich představ, byť jej nazýváme stejně. Jedním z aspektů sloužení Pánu Bohu je…

Čti více...

Jeroboámovy kněžky, část 2.

Datum:Květen 28, 2018
Jeroboámovy kněžky, část 2.

Žijeme v době, kdy dochází k přenášení duchovních mezníků starodávních prakticky ve všech oblastech. I lidé, kteří se formálně hlásí k evangelikalismu, prosazují pozice, které evangelikální křesťané bez rozdílu denominace historicky měli za nepochybně nebiblické – ať už se to týká evoluce, sodomie, neomylnosti Písma ve všech oblastech a podobně. Jednou z nich je i otázka žen kazatelek. Proč se tak děje, je nasnadě – dotyční jednoduše podléhají tlaku světa…

Čti více...

Jeroboámovy kněžky, část 1.

Datum:Květen 14, 2018
Jeroboámovy kněžky, část 1.

Po rozdělení království kvůli Roboámově nemoudrosti obyvatelé jak Judy, tak severního Izraele sešli na scestí a nechali se svést k modlářství. Co se týče severoizraelských králů, o všech čteme, že setrvávali v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, totiž v modlářství v rozporu s druhým přikázáním, kdy si Hospodina vyobrazili skrze býčky v Bethel a v Dan, kterým se klaněli. Achab nadto přidal modlářství v rozporu s prvním přikázáním, totiž ctění Bále….

Čti více...

Alfred Edersheim: Jákobův zápas s andělem Hospodinovým

Datum:Duben 30, 2018
Alfred Edersheim: Jákobův zápas s andělem Hospodinovým

Když studujeme, jakým způsobem přistupovali Boží muži v Novém zákoně k výkladu a aplikaci Starého zákona, můžeme vypozorovat různé formy. Někdy se zabývali velmi detailním rozborem jednoho verše – například apoštol Pavel zakládá svůj argument ve 3. kapitole Galatským na tom, že je v Gen. 12:3 a 22:18 užito slovo v jednotném a nikoliv množném čísle. Ale někdy se dívali na události Písma z velkého nadhledu, pozorujíce vývoj Božího království…

Čti více...

Papež anihilacionista

Datum:Duben 16, 2018
Papež anihilacionista

I českými médii proběhla zpráva, že papež František v rozhovoru s italským novinářem Eugeniem Scalfarim řekl, že neexistuje peklo coby místo věčného utrpení, ale že nespasené duše jednoduše zmizí, přestanou existovat. Tento teologický názor se nazývá anihilacionismus, z lat. annihilo, redukovat na nic, zničit. Nejedná se ovšem o oficiální pozici římskokatolické církve, takže o to je výrok kontroverznější.

Čti více...

Soupis milostí Matthewa Henryho

Datum:Duben 2, 2018
Soupis milostí Matthewa Henryho

Kdyby si lidé měli vybavit nějakou událost z britských dějin 60. let 17. století, patrně by jim přišel na mysl hlavně Velký požár Londýna roku 1666. To je událost velmi známá, nicméně v tomto desetiletí se stalo ještě něco významnějšího, s dlouhodobějším dopadem. V květnu roku 1662 parlament schválil tzv. Zákon o jednotnosti (Act of Uniformity), podle kterého všichni kazatelé anglikánské církve museli dodržovat předepsanou liturgickou formu bohoslužby a mít…

Čti více...