Životní investice C. T. Studda, část 1.

Datum:4 prosince, 2023
Komentáře
Přidej

Každý křesťan zná smutné líčení o bohatém mládenci, který měl na nějaké úrovni touhu získat spásu, ale když mu Pán Ježíš poukázal na náklady, které měl před svým vykročením sečíst, zarazil se a odešel smuten zpět. Nebyl připraven se pro Spasitele všeho vzdát, když měl mnoho statku. V tom kontextu náš Mistr poukázal, jak nesnadně bohatý vejde do království nebeského (Mt. 19:23). Většina movitých lidí reaguje na vážnou výzvu evangelia k zapření sama sebe a následování Krista jako onen mladý muž; ten představoval zcela typický příklad.

Výjimek z tohoto silného trendu mnoho nenalezneme, ale když už ano, bývají působivé. Kdo se vzdá pro Pána Ježíše velikého bohatství, obdrží veliké duchovní požehnání a Pán se v jeho životě mocně prokáže. Mojžíš „byv již dorostlý, odepřel slouti synem dcery Faraonovy, vyvoliv sobě raději protivenství trpěti s lidem Božím, nežli časné a hříšné pohodlí míti, větší sobě pokládaje zboží nad Egyptské poklady pohanění Kristovo; nebo prohlédal k odplatě“ (Žd. 11:24-26) – a patří k největším Božím mužům všech dob. Hrabětě Zinzendorfa, který na svém panství ochraňoval bratry z obnovené Jednoty, někdo nazval „bohatým mládencem, který řekl ANO“, a jeho jméno a svědectví známe dodnes.

Jedním z takových výjimečných mužů, který z Boží milosti zapřel sám sebe a vzdal se mnohého majetku pro Pána, byl kazatel a misionář Charles Thomas Studd (1860-1931), jehož Trojjediný Bůh poté učinil mimořádným služebníkem na své vinici a zahanbujícím příkladem víry a odevzdanosti pro všechny. Jak o něm napsal v životopise Norman P. Grupp, jeho zeť a rovněž kazatel evangelia, život C. T. Studda je věčným napomenutím a pokáráním bezstarostného, ležérního křesťanství, neboť prokázal, co to znamená následovat Krista bez ohlížení se zpět. Čti více…

Sedm církví, sedm etap?

Datum:20 listopadu, 2023
Sedm církví, sedm etap?

Kniha Zjevení představuje bezpochyby jednu z nejobtížnějších částí Nového Zákona, a vedle jiných prorockých knih Starého Zákona také obecně celé Bible. Běžný čtenář se při jejím čtení jen u mála kapitol obejde bez pomoci komentářů; bez nich si většina věřících připadá zcela ztracená a nejspíš by neměla ponětí, co si o oněch zvláštních viděních myslet. (Nakolik jsou které komentáře správné, je samozřejmě další věc.) Jeden z mála úseků, kterému věřící…

Čti více...

Perly C. H. Spurgeona: Žalm 150

Datum:6 listopadu, 2023
Perly C. H. Spurgeona: Žalm 150

Jak jsme si již uvedli v předchozím článku, ačkoliv se lidé v moderní církvi při obhajobě užívání světských hudebních stylů velmi rádi odvolávají na zmínky ze Starého Zákona o různých nástrojích, v praxi se tím, co o nich Bible skutečně říká, zabývají jen pramálo. Neplyne to totiž z touhy činit to, k čemu nás Hospodin v Písmu vede, ale ospravedlnit si svoje tělesné líbosti, bez kterých by se z chvály…

Čti více...

Hudební nástroje v Písmu

Datum:23 října, 2023
Hudební nástroje v Písmu

Jelikož v Bibli – zejména v Žalmích – nacházíme vícero výzev k hraní na určité hudební nástroje, moderní církev z toho automaticky vyvozuje, že může při svých bohoslužbách užívat cokoliv se jí zamane, a ani se nad tím hlouběji nezamýšlí. Z vystoupení chválící skupinky se postupem času stala centrální součást shromáždění; a jelikož ty svou inspiraci čerpají ze světských zdrojů, bohoslužby se čím dál více podobají popovému nebo dokonce rockovému…

Čti více...

C. H. Spurgeon: Syn ženy sunamitské

Datum:9 října, 2023
C. H. Spurgeon: Syn ženy sunamitské

Některé texty Slova Božího lze přirovnat k zakopaným pokladům nebo zasypaným studnám: nejprve se k nim musíme prokopat, abychom z nich vzali užitek. Při prvním čtení – a leckdy i mnohých dalších – nevíme, jak se v nich vyznat a co si myslet o některých zvláštních aspektech; tím spíše si budeme lámat hlavu, jaké si z toho vzít duchovní poučení. Za jednu z takových událostí můžeme směle označit líčení z…

Čti více...

Alan Cairns: Starý člověk ukřižován a tělo hřícha umrtveno

Datum:25 září, 2023
Alan Cairns: Starý člověk ukřižován a tělo hřícha umrtveno

Když někdo chce co nejlépe systematicky pochopit evangelium, totiž co pro nás Pán Ježíš Kristus učinil, z čeho, jak a k čemu nás vysvobodil, první knihou, ke které by se měl obrátit, by byla epištola Římanům, kde přesně takový logický, systematický výklad podává apoštol Pavel pod plnou inspirací Ducha Svatého. Její logika a systematičnost však neimplikuje, že se jedná o knihu jednoduchou, spíše naopak; ostatně se zabývá těmi nejvyššími tajemstvími…

Čti více...

Jméno Boží JHVH

Datum:11 září, 2023
Jméno Boží JHVH

Ač v Písmu svatém nacházíme mnoho specifických Božích jmen, dvě z nich jsou zcela zásadní. Jedno je obecné označení Boha, Elohím, což je plurál od slova El, bůh, které lze užít rovněž pro jakékoliv pohanské božstvo. El pochází z kořene, který v sobě zahrnuje aspekt síly, proto jej Kraličtí často vystihovali spojením Bůh silný. Množné číslo ve jméně Elohím je buď plurál majesticus, nebo poukazuje na Boží Trojici. Druhé nejvýznačnější…

Čti více...

Všechny věci s Kristem

Datum:29 srpna, 2023
Všechny věci s Kristem

„Kterýž ani vlastnímu Synu svému neodpustil, ale za nás za všecky vydal jej, i kterakž by tedy nám s ním všech věcí nedal?“ (Římanům 8:32) 8. kapitola Římanům je vyvrcholením doktrinální části epištoly. Apoštol Pavel od úvodních pozdravů a vysvětlení motivů k psaní dopisu pokračuje vysvětlením evangelia, počinaje od lidské hříšnosti, z níž dovozuje, že nejsme spaseni skutky zákona, ale vírou, pokračuje velikým tématem jednoty věřících s Kristem až do…

Čti více...

Užitek civilního zákona

Datum:14 srpna, 2023
Užitek civilního zákona

Použije-li dnes někdo pro potvrzení nějaké myšlenky jako důkazního textu verše ze Starého zákona, může jako protiargument namnoze slyšet námitku, že se jedná o Starý Zákon, křesťané žijí pod milostí a ne pod Zákonem, a tak se ten či onen verš dnes již nedá takto brát a použít. Obzvlášť to platí, jedná-li se zrovna o některý verš z těch částí knih Mojžíšových, které neobsahují zrovna historii a popis událostí, ať…

Čti více...

Saulovy výmluvy

Datum:31 července, 2023
Saulovy výmluvy

Ačkoliv nikdo v církvi asi nepopře, že v Bibli se o poslušnosti mluví mnoho, moderní církev na tyto výzvy dbá v praxi dost málo. V konzervativnějších sborech se o ní aspoň občas káže, ale lze pochybovat, že by to mělo výrazný efekt v životě většiny věřících; kdyby ano, sbory by vypadaly jinak. Omezenému účinku nadto silně napomáhá tendence vystupovat proti konkrétním výzvám k poslušnosti konkrétních přikázání z pozice boje proti…

Čti více...