Perly Andrewa Bonara: Leviticus 13

Datum:3 června, 2024
Komentáře
Přidej

Je smutnou skutečností, že i vyznávající křesťané, kteří se hlásí k evangelikalismu a deklarují svou víru v neomylnost plně vdechnutého Slova Božího, k některým jeho částem přistupují s určitým despektem. Málo je čtou a z určitých poznámek lze vysledovat, že je nevnímají jako příliš relevantní. Nesouvisí to samo o sobě s jejich obtížností, protože kupříkladu některé prorocké knihy či Zjevení Janovo nepochybně rovněž patří mezi složité pasáže, ale u nich věřící vnímají svoji omezenost a pokud jim nerozumí a neumí je aplikovat, správně to přičítají sami sobě a své neznalosti.

Žel, stejný postoj si moderní křesťané začasté nezachovávají vůči rodokmenům a nezřídka ani vůči knize Leviticus (či obecně částem Pentateuchu obsahující ceremoniální a civilní ustanovení Zákona). Jelikož ví, že dané příkazy nejsou pro novozákonní církev přímo závazné, dovozují z toho, že jim nemají co říci. Detailní popisy různých obětí měly význam pro Izraelce, kteří je kdysi museli fyzicky provádět, ale co s nimi my dnes? Takový přístup se v naší době velmi rozšířil, a aspoň na podvědomé úrovni ovládá mnohé, i ty, kteří jej nehlásají navenek. Lze se obávat, že celá řada křesťanů knihu Leviticus proto ani nikdy celou nepřečetla.

Evangelikálové tak zapomínají důsledně aplikovat verš, na který tak často v jiných kontextech poukazují proti odpadlictví liberalismu: „Všelikéť písmo od Boha jest vdechnuté, a užitečné k učení, k trestání, k napravování, k správě, kteráž náleží k spravedlnosti“ (2. Tim. 3:16). Pro náš duchovní život je užitečná každá část Písma. Ano, nebudeme přirozeně všechny citovat se stejnou frekvenci jako třeba Jan 3:16 či nejznámější verše z listu Římanům, ale něco nám má co říci každá z nich. To platí i o 3. Mojžíšově, a mnohem více, než lidé vůbec tuší. Čti více…

Ivan Foster: Biblická výchova a trestání dětí

Datum:20 května, 2024
Ivan Foster: Biblická výchova a trestání dětí

Boží Slovo vyhlašuje běda na každým, kdo převrací Hospodinem dané standardy dobra a zla: „Běda těm, kteříž říkají zlému dobré, a dobrému zlé, kladouce tmu za světlo, a světlo za tmu, pokládajíce hořké za sladké, a sladké za hořké. Běda těm, kteříž jsou moudří sami u sebe, a vedlé zdání svého opatrní.“ (Iz 5:20-21). Ono běda se vztahuje zejména k Božímu aktivnímu soudu nad takovými, ale částečně vůči nim platí…

Čti více...

Sobota pro člověka, část 2.

Datum:6 května, 2024
Sobota pro člověka, část 2.

„I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Protož Syn člověka jest pánem také i soboty“ (Mk. 2:27-28). Současná církev čtvrté přikázání odvrhla coby údajně nerelevantní, čistě židovské ceremoniální ustanovení. V rozporu s tím Spasitel samotný potvrdil, že jde o něco, co Pán Bůh učinil pro člověka jako takového a k jeho užitku. Cokoliv, co Hospodin připravil k našemu dobru, nemůžeme bezpečně ignorovat, jinak pohrdáme…

Čti více...

Sobota pro člověka, část 1.

Datum:22 dubna, 2024
Sobota pro člověka, část 1.

„I pravil jim: Sobota pro člověka učiněna jest, a ne člověk pro sobotu. Protož Syn člověka jest pánem také i soboty“ (Mk. 2:27-28). I když moderní antinomianismus popírá závaznost Desatera pro křesťany coby standardu svatosti jako celek, jde-li se do detailu, v praxi nemůže odmítnout relevanci zákazu ateismu, modlářství, ani braní jména Božího nadarmo, tím méně kteréhokoliv z přikázání regulujících mezilidské vztahy, jako nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš a podobně. Své odmítání…

Čti více...

Axiomy oddělení kazatele Ashbrooka, část 2.

Datum:8 dubna, 2024
Axiomy oddělení kazatele Ashbrooka, část 2.

Moderním ekumenismem prosáklá církev o tématu oddělení velmi nerada uvažuje. Když už by ohledně něj měla formulovat nějaký axiomatický princip, pravděpodobně by byl jen jeden a zněl by „neoddělíš se.“ Uvést klíčové teze ve prospěch doktríny oddělení by moderní křesťanství na prvním místě nechtělo, a na druhém nejspíš již ani neumělo. Věrní Boží muži, mezi které patřil i kazatel John E. Ashbrook, však od své povinnosti hlásat celou radu Hospodinovu…

Čti více...

Axiomy oddělení kazatele Ashbrooka, část 1.

Datum:25 března, 2024
Axiomy oddělení kazatele Ashbrooka, část 1.

Onen starý, zásadový fundamentální evangelikalismus, který ve Spojených státech převládal před druhou světovou válkou, a ten nový zkompromisovaný, který se tak nesmírně rozšířil po ní, se od sebe lišily ve více aspektech, ale tím klíčovým by bezpochyby byl důraz na oddělené stání od apostáze a kompromisu. Protože nyní již principy novoevagelikalismu takřka všude převládly, doktrína o církevní separaci je mezi současnými vyznávajícími věřícími buď zcela neznámá nebo principiálně odmítaná. Jelikož…

Čti více...

Střední cesta Billyho Grahama

Datum:11 března, 2024
Střední cesta Billyho Grahama

Evangelikalismus 20. století neměl moc osobností, které by pronikly do většího povědomí lidí ve světě. Jména věrných mužů Božích jako Arthur Pink, Martyn Llyod-Jones, Carl McIntyre nebo John Gresham Machen slyšeli mezi nevěřícími jen málokteří. Ostatně něco podobného lze říci i o křesťanech dnes. Jedno jméno z řad širšího evangelikalismu, které – aspoň v Americe – něco řekne i lidem mimo církev, a které v křesťanských kruzích zná každý velmi…

Čti více...

Perly A. W. Pinka: Abraham, otec všech nás

Datum:26 února, 2024
Perly A. W. Pinka: Abraham, otec všech nás

Arthura Walkingtona Pinka (1886-1952), toho velikého muže Božího první poloviny 20. století, jsme si již v minulosti na těchto stránkách představili, a vícekrát jsme z jeho spisů duchovně čerpali. Za jeho života šlo o opomíjeného kazatele, o jehož službu skoro nikdo nestál. On sám byl stavem a světskostí církve už v té době tak znechucen, že se po nějaké době veřejného působení stáhl do ústraní, kde se věnoval psaní a…

Čti více...

Střední cesta nového evangelikalismu

Datum:12 února, 2024
Střední cesta nového evangelikalismu

V mnoha článcích na našem blogu se zabýváme vnějším leskem i vnitřní bídou nového evangelikalismu, k čemuž je také označujeme příslušným tagem. Nový evangelikalismus můžeme dnes chápat prakticky jako synonymum současného evangelikalismu jako takového, protože se tak rozšířil, že jeho duch či aspoň některé principy prostoupily takřka všemi evangelikálními denominacemi v západním světě s výjimkou mála z nich, kde se velmi cíleně postavili k boji proti němu. U nás se…

Čti více...

John Gresham Machen: Liberalismus a Boží Slovo

Datum:29 ledna, 2024
John Gresham Machen: Liberalismus a Boží Slovo

Ďábel v průběhu historie útočil na církev mnoha různými způsoby. Vedle vnějšího pronásledování se zejména snažil otrávit ji svými lstmi, aby se v tom či onom odvrátila od cest Páně přímých. Ačkoliv každé takové podlehnutí lžím vládce temnoty je velmi nebezpečné, některé vedou k naprosté apostázi příměji a rychleji než jiné. Mezi ty nejpřímější a nejrychlejší patří – spolu s vysloveným zavrhnutím evangelia Božího o zástupné krvavé oběti Syna Božího…

Čti více...