Hrozivé peklo dobrotivého Boha

Datum:1 března, 2021
Komentáře
Přidej

I když kniha Love Wins (Láska vítězí) Roba Bella, zakladatele amerického megasboru Mars Hill Bible Church v Michiganu, vyšla už téměř před 10 lety, v českých kruzích vzbudila pozornost až v poslední době, neboť u nás vyšla teprve nedávno, a to v překladu Alexandra Fleka – mimochodem překladatele Bible 21 a autora děsivé parafráze s názvem Parabible. Láska vítězí přirozeně vzbuzuje v evangelikálních kruzích nemalé kontroverze, neboť v ní autor hájí univerzalismus, totiž představu, že nakonec všichni lidé budou spaseni a nikdo nezůstane věčně pekle.

V teologii platí snad ještě více než u čeho jiného, že není nic nového pod sluncem (Kaz. 1:9). Každý blud, se kterým se dnes setkáváme, v nějaké formě přišel už dříve, často nejen před stovkami, ale tisícovkami let. Ani univerzalismus není výjimkou, tím méně v Bellově podání. Kniha je podávána ve stylu, že chce „jen klást otázky“ (co je na tom špatného, že?), aby se křesťané znovu zamysleli nad tím, co věří. Což opět není nic nového, podobnou metodu využívají mnozí, kteří útočí na víru jednou předanou svatým, o kterou máme bojovat (Juda 3-4) a kteří tímto chytrým způsobem zasévají mezi neutvrzené křesťany pochyby a zmatek.

Asi základní myšlenka knihy je, že věčné utrpení v pekle pro neznovuzrozené není dost dobře slučitelné s láskou Boží vůči hříšníkům, kterou přišel Pán Ježíš zjevit světu. Jak může dobrotivý a laskavý Bůh nechat člověka, kterého přeci miluje, trpět v na věky věků v ohnivém plameni „jen“ proto, že „správně“ neuvěřil v Krista? To jsou otázky, které si kladou mnozí nábožensky i nenábožensky založení lidé, a pro nemálo z nich představují kámen úrazu. Biblicky lze na to reagovat více způsoby; odpovědi se většinou soustřeďují na Boží svatost a spravedlnost, což je samozřejmě přístup zcela náležitý. Nicméně s ohledem na onu klíčovou tezi Lásky vítězí se nyní budeme soustředit na jeden aspekt věci často opomíjený a pro mnohé i šokující: Pán Bůh neposílá nekající hříšníky do věčného pekla jen pro svou nekonečnou a stoprocentní spravedlnost – i když to samozřejmě také – ale i pro svou nekonečnou a stoprocentní dobrotu. Čti více…

Problémy s ekumenickým překladem – úvody ke knihám

Datum:15 února, 2021
Problémy s ekumenickým překladem – úvody ke knihám

Před nějakou dobou jsme si poukázali, jak problematické teologické pohledy na Písmo samotné i na jiné otázky víry měli překladatelé ekumenického překladu. Někdo by tento aspekt odsunul stranou jakou nepříliš podstatný, protože přeci všichni překladatelé se musí držet originálního textu, a proto tolik nezáleží, jak kdo z nich smýšlí, protože z podstaty věci musí být výsledek vždy hodně podobný, lišící se v nepodstatných detailech. Z části je to pravda, protože…

Čti více...

Pýcha sem, pýcha tam

Datum:1 února, 2021
Pýcha sem, pýcha tam

„Rozhněval se Eliáb velmi na Davida a řekl: Proč jsi sem přišel? A komus nechal kolikasi těch ovec na poušti? Známť já pýchu tvou a zlost srdce tvého“ (1. Samuelova 17:28). David, ač byl zbožný muž podle Božího srdce, se přesto musel ve svém životě vyrovnat s mnoha falešnými obviněními, počínaje těmi od lidí, kteří vůči němu ponoukali Saule (1. Sam. 24:9), přes služebníky krále Chanuna, syna Náhasova (2. Sam….

Čti více...

Velký učitel a největší Kniha

Datum:18 ledna, 2021
Velký učitel a největší Kniha

Před rokem jsme si představili plán čtení skotského kazatele minulosti Roberta Murrayho M‘Cheyna spolu s jeho vyučováním, jak nejlépe brát věčný užitek z pravidelného čtení Božího Slova. I když jen nemnozí kazatelé zpracovali pro svá stádečka zvláštní plány denního čtení Písma, k takovému čtení vyzývali všichni věrní služebníci Boží, protože se jedná o prostředek milosti – aspoň tedy, užívá-li se správně, ne jen formálně, ale ze srdce, s modlitbou a…

Čti více...

Pán Ježíš

Datum:4 ledna, 2021
Pán Ježíš

Jak ví každý novinář i blogger, čtenost článku v mnohém závisí na správně zvoleném nadpisu. Musí být zajímavý, úderný, vyčnívající, a pokud možno má vystihovat obsah dalšího textu; pro některé to poslední ani není důležité, hlavně, že zaujme. Obsahuje-li v sobě nějakou inteligentní slovní hříčku či aluzi, tím lépe. Co si však vzít z názvu článku Pán Ježíš? Jistě, bude se nějakým způsobem týkat Krista, ale jakým? Vždyť přeci svatá…

Čti více...

Věčné milosrdenství na poušti časnosti

Datum:21 prosince, 2020
Věčné milosrdenství na poušti časnosti

„Kterýž vedl lid svůj přes poušť, nebo jest věčné milosrdenství jeho.“ (Žalm 136:16) Mezi křesťanskými mládežníky jsou už po mnohá léta poměrně populární chvály založené na opakování, kdy předzpěvák zazpívá verš písně či její část a ostatní mu odpoví buď v refrénu, nebo i těmi samými slovy. Zejména na velkých konferencích s kapelami využívajícími profesionální ozvučení dokážou takové písně mladé posluchače přivést do varu, takže při „chválení“ ztrácí zábrany. Tyto…

Čti více...

Samuelův vzor služby církvi

Datum:7 prosince, 2020
Samuelův vzor služby církvi

„I soudil Samuel Izraele po všecky dny života svého. A chodě každého roku, obcházel Bethel a Galgala i Masfa, a soudil Izraele na všech těch místech.“ (1. Samuelova 7:15-16) Proroka Samuele nám Duch Svatý v Písmu představuje jako výjimečného, věrného služebníka Božího, se kterým byl Hospodin a nedopustil padnouti žádnému slovu jeho na zem (1. Sam. 3:19). Jeho věrnost ve službě osvědčil dokonce i onen zpronevěřilý lid, který si vzpurně…

Čti více...

Nízký pohled na hřích, kořen bludů

Datum:23 listopadu, 2020
Nízký pohled na hřích, kořen bludů

Otázka rozsahu lidské zkaženosti, která byla a je předmětem mnoha teologických sporů mezi kalvinisty a arminiány, se některým křesťanům může zdát poněkud akademická, odtržená od praktického křesťanského života. Hlavní je přeci vnímat, že jsme hříšníci a že potřebujeme vykoupení a odpuštění hříchů skrze spásné dílo Pána Ježíše na kříži. Spoléhá-li kdo ve své spáse plně na Krista, bude zachráněn, ať už zastával ten či onen názor. Doktrinální spory, jenž rozdělují…

Čti více...

Doba temna ve světle Písma

Datum:9 listopadu, 2020
Doba temna ve světle Písma

8. listopadu jsme si připomněli čtyřsetleté výročí od bitvy na Bílé Hoře. Nebyla to nejkrvavější bitva třicetileté války, a to ani na našem území, ale ovlivnila naše země jako málokterá jiná, jestli ne vůbec nejvíce. Znamenala porážku českého stavovského povstání a na dlouhou dobu definitivní podmanění našich zemí pod naprostou nadvládu římskokatolických Habsburků, kteří začali tvrdou rukou prosazovat svou falešnou víru – a měli s tím značný úspěch. Mnozí se…

Čti více...

J. C. Ryle: Nefalšování Slova

Datum:26 října, 2020
J. C. Ryle: Nefalšování Slova

Postoj Božího lidu k Písmu svatému, ke knize Boží, má zásadní důležitost pro život a zdraví církve Kristovy. Hospodin zaslíbil, že patří na ty, kdož jsou chudí a zkroušeného ducha, a třesou se před Jeho Slovem, a že se ukáže k jejich potěšení (Iz. 66:2.5). Bez toho, aby se k nám Pán Bůh každodenně milostivě skláněl, nebudeme moci obstát – a nebudeme-li brát vážně to, co nám On sám v…

Čti více...