William Tyndale, zbrojíř armády reformace

Datum:Září 3, 2018
Komentáře
Přidej

Na otázku, který jednotlivec nejvíce ovlivnil angličtinu, by většina lidí odpověděla, že William Shakespeare. Odpověď to není vůbec špatná, protože Shakespeare byl vpravdě mistrem svého jazyka a počátky moderní angličtiny se skutečně kladou do jeho období. Slavný básník a dramatik má však v této věci zdatnou konkurenci v muži o několik generací starším – Williamu Tyndalovi (1494-1536).

Co se týče rozsahem díla, Tyndale se s Shakespearem srovnávat nemůže, ale pokud jde o dopad, je mu více než roven. William Tyndale totiž pořídil první překlad Nového zákona – a potažmo celé Bible, i když na překladu Starého zákona se podílel jen částečně – do angličtiny z původních jazyků. Tyndalovy neobyčejné jazykové vlohy rozpoznali i překladatelé pozdějších verzí, a to jak mezi puritány oblíbené Ženevské Bible (Geneva Bible), tak nejznámější Autorizované verze neboli Bible krále Jakuba (King James Version), kteří z něj do značné míry vycházeli. Na základě analýz se odhaduje, že Autorizovaná verze u 80-90% textu Nového zákona přebírá překlad Tyndalův, a u knih Starého zákona, které přeložil, pak asi ¾ textu.

Každý historický překlad Bible zásadně do budoucna ovlivnil daný jazyk. I naši národní buditelé, když formovali v 19. století spisovnou češtinu, vycházeli z našeho národního klenotu, Bible kralické; dokonce se pro tento jazyk vžil termín ‘bibličtina’. Nejinak tomu bylo i v případě angličtiny; i když se vyvíjela jinými zákruty než naše mateřština a nemusela bojovat o přežití, překlad Bible – který navíc na Britských ostrovech (až na samotné počátky) nepotlačovala státní moc jako u nás – ovlivnil angličtinu ještě více než dílo Kralických češtinu. Proto pokud jde o srovnání vlivu Shakespeara a Tyndala, z tohoto „souboje“ patrně vychází lépe ten druhý. Pravda, Shakespeare zásadně ovlivnil všechny spisovatele po něm, čímž svůj vliv na angličtinu jen potvrdil – ale to platí o Bibli také. Mnohé z klasických děl anglické literatury se jen hemží obraty pocházejícími z Autorizované verze. A uvážíme-li, že s Biblí se prostí Angličané setkávali ve svých životech podstatně častěji než se Shakespearovými díly, první místo se Tyndalovi přičítá o to snadněji.

Jakkoliv vliv díla Williama Tyndala na anglický jazyk nelze podcenit, pro Boží lid má ještě význam ještě mnohem větší. Jeho překlad Písma totiž položil základy anglické reformace, která následně ovlivnila celý svět, křesťanský i nekřesťanský; vliv anglosaských zemích na zbytek lidstva je nepopiratelný, a totéž platí o vlivu protestantství na anglosaské země. Základy tomu vlivu položili William Tyndale. Zástupy mužů Božích díky němu mohly pozdvihnout meč Ducha, který jim připravil, a jím v moci Ducha dobývat satanovy pevnosti v jednotlivých duších i celých národech. Už jen proto je velmi užitečné celému Božímu lidu znát životní příběh a svědectví tohoto muže; ostatně je poučný sám o sobě, i kdybychom nebrali ohled na výše uvedené. Čti více…

Kristus před očima vymalovaný a vysochaný

Datum:Srpen 20, 2018
Kristus před očima vymalovaný a vysochaný

„…kterýmž před očima Ježíš Kristus prvé byl vypsán…” (Galatským 3:1). Vzhledem k rozšířenému antiomianismu valná část moderního křesťanstva odmítá závaznost Desatera pro křesťany coby měřítka svatosti, podle kterého mají skrze Ducha ve víře směrovat svůj život, spoléhajíce se ve všem na Krista. (O tom, že poslušností Zákona si nelze vydobýt spásu ani zásluhy před Pánem Bohem, přitom nemůže být mezi znovuzrozenými křesťany sporu.) Když se však zaměříme na jednotlivá přikázání,…

Čti více...

Nuž Bohu děkujme (Nun danket alle Gott)

Datum:Srpen 6, 2018
Nuž Bohu děkujme (Nun danket alle Gott)

Mnoho vzácných Žalmů, které po tisíciletí potěšovaly Boží lid, vzniklo v době velikých soužení žalmisty – obvykle Davida. V některých případech i nadpisy poukazují na konkrétní událost, při níž Žalm vznikl a na co se odkazuje. „Žalm Davidův, když utíkal před Absolonem synem svým“ (Ž. 3:1). „Přednímu z kantorů, vyučující žalm Davidův. Když přišel Doeg Idumejský, a zvěstoval Saulovi, a pověděl mu, že David všel do domu Achimelechova“ (Ž. 52:1-2)….

Čti více...

Perly J. C. Rylea: Lukáš 13,18-21

Datum:Červenec 23, 2018
Perly J. C. Rylea: Lukáš 13,18-21

Dnešní církev je velmi zaměřená na velké počty a rychlý úspěch. Duch doby, která se snaží všechno možné i nemožné udělat instantně, ovlivnil i křesťany. Když se začíná nějaké dílo služby, mnozí se snaží hned na začátku zajistit co největší počty příznivců a podporovatelů takřka bez ohledu na způsob. Typické je to pro různé paracírkevní organizace, které záměrně ve svém ekumenismu stojí jen na velmi obecných krédech, díky čemuž pod…

Čti více...

Problémy s ekumenickým překladem – překladatelé

Datum:Červenec 9, 2018
Problémy s ekumenickým překladem – překladatelé

Věštce Baláma Písmo a zejména Nový zákon předkládá coby velmi negativní příklad, ze kterého si mají všichni vzít veliké varování. Petr, Juda i Jan ve Zjevení jej podávají jako jakýsi typ falešného proroka, v jehož šlépějích kráčejí i jiní falešní proroci po něm, zejména ti, kteří vše činí pro mrzký zisk. A nelze se tomu divit; na Balámovi jen těžko nacházíme něco dobrého. Přes Boží prvotní zákaz se snažil dosáhnout…

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Genesis 17,7-14

Datum:Červen 25, 2018
Perly Matthewa Henryho: Genesis 17,7-14

Naše tělesná přirozenost je v jádru velmi pohodlná. Člověku je vlastní si věci jak jen může ulehčovat a vyhýbat se námaze, starostem a řešením, najde-li si jen způsob, jak se jimi nezatěžovat. Rádi pečujeme o tělo podle žádostí jeho – proto nás před tím Písmo tak varuje. V ničem více se tato tendence neprojevuje tak, jako u našich duchovních povinností. Na prvním místě se to týká povinnosti činit pokání a…

Čti více...

Jeroboámovy kněžky, část 3.

Datum:Červen 11, 2018
Jeroboámovy kněžky, část 3.

Pod modlářstvím si většinou představujeme klanění se sochám. Taková představa, ač správná, je však příliš úzká. Modlářství je jakékoliv uctívání a sloužení jinému Bohu než Hospodinu, jakož i ctění a sloužení Hospodinu jiným způsobem, než On přikázal ve svém slově. To je ale vlastně rovněž sloužení jinému Bohu než Hospodinu, Bohu Bible – je to sloužení bohu našich představ, byť jej nazýváme stejně. Jedním z aspektů sloužení Pánu Bohu je…

Čti více...

Jeroboámovy kněžky, část 2.

Datum:Květen 28, 2018
Jeroboámovy kněžky, část 2.

Žijeme v době, kdy dochází k přenášení duchovních mezníků starodávních prakticky ve všech oblastech. I lidé, kteří se formálně hlásí k evangelikalismu, prosazují pozice, které evangelikální křesťané bez rozdílu denominace historicky měli za nepochybně nebiblické – ať už se to týká evoluce, sodomie, neomylnosti Písma ve všech oblastech a podobně. Jednou z nich je i otázka žen kazatelek. Proč se tak děje, je nasnadě – dotyční jednoduše podléhají tlaku světa…

Čti více...

Jeroboámovy kněžky, část 1.

Datum:Květen 14, 2018
Jeroboámovy kněžky, část 1.

Po rozdělení království kvůli Roboámově nemoudrosti obyvatelé jak Judy, tak severního Izraele sešli na scestí a nechali se svést k modlářství. Co se týče severoizraelských králů, o všech čteme, že setrvávali v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, totiž v modlářství v rozporu s druhým přikázáním, kdy si Hospodina vyobrazili skrze býčky v Bethel a v Dan, kterým se klaněli. Achab nadto přidal modlářství v rozporu s prvním přikázáním, totiž ctění Bále….

Čti více...

Alfred Edersheim: Jákobův zápas s andělem Hospodinovým

Datum:Duben 30, 2018
Alfred Edersheim: Jákobův zápas s andělem Hospodinovým

Když studujeme, jakým způsobem přistupovali Boží muži v Novém zákoně k výkladu a aplikaci Starého zákona, můžeme vypozorovat různé formy. Někdy se zabývali velmi detailním rozborem jednoho verše – například apoštol Pavel zakládá svůj argument ve 3. kapitole Galatským na tom, že je v Gen. 12:3 a 22:18 užito slovo v jednotném a nikoliv množném čísle. Ale někdy se dívali na události Písma z velkého nadhledu, pozorujíce vývoj Božího království…

Čti více...