John Gresham Machen: Liberalismus a Boží Slovo

Datum:29 ledna, 2024
Komentáře
Přidej

Ďábel v průběhu historie útočil na církev mnoha různými způsoby. Vedle vnějšího pronásledování se zejména snažil otrávit ji svými lstmi, aby se v tom či onom odvrátila od cest Páně přímých. Ačkoliv každé takové podlehnutí lžím vládce temnoty je velmi nebezpečné, některé vedou k naprosté apostázi příměji a rychleji než jiné. Mezi ty nejpřímější a nejrychlejší patří – spolu s vysloveným zavrhnutím evangelia Božího o zástupné krvavé oběti Syna Božího – odmítnutí autority Slova Božího, ze kterého jedině poznáváme pravé evangelium. Když někdo opustí zdroj, z něhož zvěst spásy jedině přijímáme, dlouho pak nepodrží ani ji samotnou, satan mu podstrčí všechno možné. Takové opuštění autority Bible nespočívá jen v jejím naprostém a otevřeném zavržení, což se děje výjimečně, ale nejčastěji v jejím faktickém nahrazení něčím jiným, z čeho vycházíme předněji.

Nejvýraznější útok a opuštění Písem svatých přišel již před více než 150 lety v podobě modernismu a liberalismu, který odmítl doktrínu o jejich plné verbální inspiraci. (O něco pozdější barthovská neoortodoxie – jakkoliv se tvářila, že navazuje na biblickou reformaci – představovala jen zakuklenou variantu téhož.) Nevěřící učenci začali zpochybňovat pravdu a neomylnost Bible, čímž nahradili její autoritu lidskými domněnkami a názory. Když odmítli nadpřirozený původ Zdroje, z něhož se učíme zvěsti evangelia, brzy, či spíše současně s tím, odmítli také všechno nadpřirozené v evangeliu samotném.

Jelikož opuštění pravdy Božího Slova bylo velmi zřejmým a očividným odklonem od historického, ortodoxního křesťanství, nezůstalo bez odezvy. I když mnohé církve nákaze liberalismu podlehly, Pán dal povstat celé řadě zbožných mužů, kteří se jí postavili, statečně bojujíce za víru, kteráž jest jednou dána svatým. Na začátku 20. století se tak rozhořela veliká kontroverze mezi zásadovým fundamentalismem – beroucím si svůj název ze slova fundament, základ – a odpadlým modernismem. Mezi jedny z nejvýznačnějších rytířů víry v té doby patřil princetonský teolog a profesor John Gresham Machen (1881-1937), plodný autor mnoha děl, zejména obrany narození Pána Ježíše z panny The Virgin Birth of Christ a odhalení celého modernistického hnutí Christianity and Liberalism, kde vůči sobě porovnává pravou kristovskou víru s tou falešnou novodobou. Čti více…

O zármutku při pohřbech

Datum:15 ledna, 2024
O zármutku při pohřbech

„Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, o těch, kteříž zesnuli, abyste se nermoutili, jako i jiní, kteříž naděje nemají.“ (1. Tesalonicenským 4:13) Pán Bůh nám ve svém Slovu častokrát říká, že chce, aby Jeho věrný lid žil radostným životem. Pavel vyzýval v listu Filipenským k radosti opakovaně: „Dále pak, bratří moji, radujte se v Pánu. Jednostejných vám věcí psáti mně se jistě nestýště, vám pak [to] bezpečné jest“ (Fil. 3:1). I…

Čti více...

Životní investice C. T. Studda, část 3.

Datum:1 ledna, 2024
Životní investice C. T. Studda, část 3.

Jak jsme již viděli, život C. T. Studda byl plný změn a zvratů. Onen zvláštní muž Boží zakusil všechny možné životní situace, bohatství, sportovní slávu i davy posluchačů, ale i nepochopení blízkých a osamocenou práci daleko od centra dění. To vše si však zvolil z lásky ke svému Pánu, jenž jej vykoupil. Ohledně své služby se vyjádřil tak, že zatímco někteří touží žít na doslech kostelních zvonů, on chce provozovat…

Čti více...

Životní investice C. T. Studda, část 2.

Datum:18 prosince, 2023
Životní investice C. T. Studda, část 2.

Předchozí líčení o misionáři Charlesi Thomasi Studdovi jsme ukončili v okamžiku, kdy sám rozdal podstatnou část svého značného bohatství, zděděného po otci, na různé Boží práce, a zbytek peněz poté na naléhání své snoubenky Priscilly Stewartové, aby poslechl Kristova slova a rozdal opravdu vše. V plném slova smyslu se tak stal bohatým mládencem, který Pánu Ježíši řekl ano, s pevným přesvědčením víry, že On ty statky věčně rozmnoží mnohonásobně více,…

Čti více...

Životní investice C. T. Studda, část 1.

Datum:4 prosince, 2023
Životní investice C. T. Studda, část 1.

Každý křesťan zná smutné líčení o bohatém mládenci, který měl na nějaké úrovni touhu získat spásu, ale když mu Pán Ježíš poukázal na náklady, které měl před svým vykročením sečíst, zarazil se a odešel smuten zpět. Nebyl připraven se pro Spasitele všeho vzdát, když měl mnoho statku. V tom kontextu náš Mistr poukázal, jak nesnadně bohatý vejde do království nebeského (Mt. 19:23). Většina movitých lidí reaguje na vážnou výzvu evangelia…

Čti více...

Sedm církví, sedm etap?

Datum:20 listopadu, 2023
Sedm církví, sedm etap?

Kniha Zjevení představuje bezpochyby jednu z nejobtížnějších částí Nového Zákona, a vedle jiných prorockých knih Starého Zákona také obecně celé Bible. Běžný čtenář se při jejím čtení jen u mála kapitol obejde bez pomoci komentářů; bez nich si většina věřících připadá zcela ztracená a nejspíš by neměla ponětí, co si o oněch zvláštních viděních myslet. (Nakolik jsou které komentáře správné, je samozřejmě další věc.) Jeden z mála úseků, kterému věřící…

Čti více...

Perly C. H. Spurgeona: Žalm 150

Datum:6 listopadu, 2023
Perly C. H. Spurgeona: Žalm 150

Jak jsme si již uvedli v předchozím článku, ačkoliv se lidé v moderní církvi při obhajobě užívání světských hudebních stylů velmi rádi odvolávají na zmínky ze Starého Zákona o různých nástrojích, v praxi se tím, co o nich Bible skutečně říká, zabývají jen pramálo. Neplyne to totiž z touhy činit to, k čemu nás Hospodin v Písmu vede, ale ospravedlnit si svoje tělesné líbosti, bez kterých by se z chvály…

Čti více...

Hudební nástroje v Písmu

Datum:23 října, 2023
Hudební nástroje v Písmu

Jelikož v Bibli – zejména v Žalmích – nacházíme vícero výzev k hraní na určité hudební nástroje, moderní církev z toho automaticky vyvozuje, že může při svých bohoslužbách užívat cokoliv se jí zamane, a ani se nad tím hlouběji nezamýšlí. Z vystoupení chválící skupinky se postupem času stala centrální součást shromáždění; a jelikož ty svou inspiraci čerpají ze světských zdrojů, bohoslužby se čím dál více podobají popovému nebo dokonce rockovému…

Čti více...

C. H. Spurgeon: Syn ženy sunamitské

Datum:9 října, 2023
C. H. Spurgeon: Syn ženy sunamitské

Některé texty Slova Božího lze přirovnat k zakopaným pokladům nebo zasypaným studnám: nejprve se k nim musíme prokopat, abychom z nich vzali užitek. Při prvním čtení – a leckdy i mnohých dalších – nevíme, jak se v nich vyznat a co si myslet o některých zvláštních aspektech; tím spíše si budeme lámat hlavu, jaké si z toho vzít duchovní poučení. Za jednu z takových událostí můžeme směle označit líčení z…

Čti více...

Alan Cairns: Starý člověk ukřižován a tělo hřícha umrtveno

Datum:25 září, 2023
Alan Cairns: Starý člověk ukřižován a tělo hřícha umrtveno

Když někdo chce co nejlépe systematicky pochopit evangelium, totiž co pro nás Pán Ježíš Kristus učinil, z čeho, jak a k čemu nás vysvobodil, první knihou, ke které by se měl obrátit, by byla epištola Římanům, kde přesně takový logický, systematický výklad podává apoštol Pavel pod plnou inspirací Ducha Svatého. Její logika a systematičnost však neimplikuje, že se jedná o knihu jednoduchou, spíše naopak; ostatně se zabývá těmi nejvyššími tajemstvími…

Čti více...