Google

Perly Matthewa Henryho: Exodus 34,1-4

Datum:22 června, 2014
Komentáře
Přidej

Dnes, 22. června, uplynulo již 300 let od smrti kazatele evangelia a vykladače Písma Matthewa Henryho, jednoho z reků víry a muže Božího, kterého si Duch Svatý mimořádným způsobem použil a dodnes skrze jeho dílo používá. Směle o něm tedy můžeme říci, že ač umřev, ještě mluví. List Židům nás napomíná, abychom zpomínali na vůdce své, kteříž nám mluvili Slovo Boží, jejichžto obcování jaký byl cíl, spatřujíce, následovali víry jejich (Žd. 13:7).

Matthew Henry se nedožil ani 52 let; zemřel na mrtvici. Svůj biblický komentář nedokončil; pracoval na něm postupně a dostal se přes celý Starý Zákon a evangelia až ke knize Skutků. Komentář na všechny epištoly po něm dopsalo 15 jiných kazatelů. Nevíme, proč se svrchovanému Pánu života a smrti zalíbilo si svého služebníka povolat ještě ne v až tak starém věku a ještě předtím, než mohl zkompletovat své životní dílo. Možná o něm platilo to, co napsal o Enochovi, že si jej Pán povolal dříve než jiné, protože svět, který se tak zkazil, jej nebyl hoden, a též proto, že byl nad něj tak povznesen a tak jím unaven, že jeho touha po nebi uspíšila jeho odvolání ze světa.

Není lepší připomínkou tohoto muže, než obrácení se k jeho vlastním slovům, k jeho výkladům svého milovaného Božího Slova, jehož šíření a osvětlování zasvětil celý život. Čtěme tedy jeho komentář k oddílu z 2. knihy Mojžíšovy, 34. kapitoly, 1.-4. verše, který popisuje, jak Hospodin Mojžíše instruoval ohledně obnovy desek Zákona, Božího Desatera, které rozbil ve spravedlivém hněvu nad zlatým teletem. Čtěme tedy tento úsek pozorně, protože ač není dlouhý, je velmi poučný a nadmíru hluboký, a kéž nám sám Pán požehná své Slovo a jeho věrný výklad.

I řekl Hospodin k Mojžíšovi: Vyteš sobě dvě desky kamenné podobné prvním, a napíši na deskách těch slova, kteráž byla na deskách prvních, kteréž jsi rozrazil. 2 Budiž tedy hotov ráno, a vstoupíš v jitře na horu Sinai, a staneš přede mnou na vrchu hory té. 3 Žádný ať nevstupuje s tebou, aniž také kdo vidín bude na vší hoře; ani ovce neb volové pásti se budou naproti hoře této. 4 Tedy Mojžíš vytesal dvě desky kamenné podobné prvním, a vstav ráno, vstoupil na horu Sinai, jakž mu přikázal Hospodin, a vzal v ruku svou dvě desky kamenné.

Smlouva, realizovaná mezi Bohem a Izraelem byla náhle přerušena jejich uctíváním zlatého telete, a když byl zjednán mír a pokoj, vše musí začít nanovo, ne tam, kde skončili, ale od začátku. Tak ti, kteří sklouzli a odchýlili se, musí činit pokání a první skutky své, Zj. 2:5.

I. Mojžíš se musí připravit na obnovení desek, verš 1. Předtím Pán Bůh sám opatřil desky a psal na ně; nyní musí Mojžíš vytesat desky a Pán Bůh na ně bude jen psát. Stejně tak při prvním vepsání zákona do lidského srdce ve stavu nevinnosti byly jak desky, tak psaní dílem Božím; když však byly rozraženy a znetvořeny hříchem a když měl být Boží zákon zachován v Písmích, Pán Bůh si užil přisluhování člověka, a Mojžíše jako prvního. Proroci a apoštolové ovšem jakoby jen vysekávali desky; psaní bylo stále dílem Božím, neboť všelikéť Písmo od Boha jest vdechnuté. Povšimněme si – když byl Pán Bůh s Izraelci smířen, přikázal, aby byly desky obnoveny, a napsal na ně svůj zákon, což nám jasně naznačuje, (1.) že i pod evangeliem pokoje a smíření skrze Krista (což Mojžíšovo orodování typizovalo) má morální zákon věřící nadále zavazovat. Kristus nás sice vykoupil z prokletí zákona, nicméně ne z jeho příkazů; pořád jsme pod zákonem Kristu. Když náš Spasitel ve svém kázání na hoře vyložil morální zákon a oprostil jej od zkažených výkladů, kterými jej zákoníci a farizeové porušili (Mt. 5:19), vlastně tak obnovil jeho desky, aby byly podobné prvním, to jest, přivedl zákon k jeho původnímu smyslu a záměru. (2.) Že ten nejlepší důkaz o odpuštění hříchu a smíření s Pánem Bohem je vepsaní zákona do srdci. První projev smíření, který Pán Bůh Izraeli dal, bylo obnovení desek zákona; stejně tak první bod nové smlouvy je „Napíšu zákon svůj na srdcích jejich“ (Žd. 8:10), načež následuje (verš 12), „neboť milostiv budu nepravostem jejich.“ (3.) Že chceme-li, aby nám Pán Bůh napsal zákon na naše srdce, musíme je připravit pro jeho přijetí. Kamenné srdce musí být otesáno usvědčením a pokořením pro hřích (Oz. 6:5), ohyzdnost zlosti musí být odstraněna (Jk. 1:21), srdce musí být vyhlazeno a opracováno, aby v něm mohlo Slovo nalézt místo. Mojžíš tedy podle příkazu vytesal desky kamenné, nebo břidlicové, neboť musely být tak tenké, aby je Mojžíš mohl obě nést v ruce; a co se týče jejich rozměrů, musely být o něco menší – a možná ne o moc – než archa, ve které byly uloženy, která byla asi metr a čtvrt dlouhá a tři čtvrtě metru široká. Zdá, že, že na vytváření desek nebylo nic nezvyklého, neboť to netrvalo nijak dlouho; Mojžíš je měl zanedlouho připraveny, aby je s sebou vzal hned druhý den ráno. Měly obdržet svou krásu ne ze zručnosti člověka, ale z prstu Božího.

II. Mojžíš se musí opět dostavit na vrchol hory Sinaj, a ukázat se tam před Pánem Bohem, verš 2. Ačkoli Mojžíšova nepřítomnost a jeho dlouhé setrvávání na hoře před nedávnem způsobilo, to, že Izrael vytvořil zlaté tele, Pán Bůh podle toho nezměnil svá opatření, ale přijde a bude se zde zdržovat tak dlouho, dokud nebude hotov, aby je zkusil, zda se naučili čekat. Aby v lidu vyvolal bázeň, bylo jim nařízeno, aby se nepřibližovali, nikdo nesmí vstoupit s Mojžíšem, verš 3. Předtím řekli (kap. 32:1) „Nevíme, co se s ním přihodilo“, a Pán Bůh jim to nedovolí vědět. Mojžíš tedy vstal ráno (verš 4), aby šel na určené místo, aby ukázal, jak připravený byl předstoupit před Pána Boha a jak nerad ztrácel čas. Je dobré začínat naše pobožnosti brzy ráno. Ráno je možná stejně dobrým přítelem pro působení milosti jako pro Múzy [narážka na anglické úsloví „ráno je přítelem pro Múzy“, tzn, dobrý čas pro věnování se umění, pozn. překl].

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Předchozí příspěvek:

Další příspěvek: