Google

Richard Bennett: Římská církev podporuje islám a přijímá islámskou víru

Datum:25 ledna, 2016
Komentáře
Přidej

Jelikož do Evropy ze Středního východu stále proudí veliký počet islámských migrantů, mezi lidmi na Západě panuje znepokojení. Nicméně i přes toto udivující pozadí papež František nadále podporuje islám. Místo varování lidí před nebezpečím, se kterým musí při náporu migrujících muslimů z celého světa počítat, František se vůbec nevyjádřil k islámskému pronásledování křesťanů z Blízkého východu a Afriky, a ba, i Evropy. Ve skutečnosti je Františkova vstřícnost vůči islámu jednoduše jen intenzivnější aplikace učení římskokatolické církve po II. vatikánském koncilu.

Římská církev důsledně podporuje masivní příliv muslimů do Evropy a i do USA. Takové přistěhovalectví je hlavní příčinou útoků, které již proběhly. Například v Paříži v pátek 13. listopadu 2015 nastal masakr, během něhož bylo zabito nejméně 128 lidí [zdroj v angličtině], ke kterému se přihlásil Islámský stát Iráku a al-Shamu (ISIS) [zdroj v angličtině]. Incidenty islámského teroru jako je útok v Paříži nebo útok v americkém San Bernardinu jsou poháněny ohavnou, totalitní ideologií. Islám má svou vlastní dynamiku, která se nezakládá na žádných logických nebo opodstatněných křivdách. Jeho totalitní, ideologické kořeny jsou zakotveny v Koránu. Nemůže být pochyb, že to papež a jeho poradci vědí.

Současný export islamistů do Evropy byl plánován přinejmenším od roku 2011, jak uvádí „Clarion project,“ nezávislá organizace rozebírající islámský extremismus:

„Vůdce islámského státu Abú Bakr al-Bagdádí uvedl,“hlasitě a jasně, že nemůže-li islámský stát porazit západ vojenskými prostředky, zaplaví jej džihádisty. (…) Současná nepříznivá situace naznačuje bez jakéhokoliv stínu pochybností, že al-Bagdádí je na vzestupu. Islámský stát mohl v průběhu posledních zhruba 15 měsíců obsadit rozsáhlé oblasti v Iráku a Sýrii, ale toto vítězství se redukuje do bezvýznamnosti v porovnání s tím, co plánuje nyní. (…) [Al-Bagdádí] natáhl ruku, aby uchvátil korunu lidstva: evropskou civilizaci. Mezi stovky tisíc migrantů ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Libye a dalších částí chalífátu Islámského státu, které připluly k evropským břehům se přimísilo velké množství džihádistů Islámského státu – spolu s dalšími milióny na pochodu, putujících napříč kontinenty Afriky i Asie směrem do Evropy. (…) [Existují důkazy, že] al-Bagdádí dostával finanční podporu od bohatých arabských států, zejména, Saúdské Arábie a Kataru. (…) A zatímco evropští lídři mluví a mluví, jejich země postupně zaplavují migranti a džihádisté – přesně tak, jak plánoval novodobý chalífa.“ [zdroj v angličtině].

Události podzimu 2015

V Německu, které má 3 až 3,5 milionu muslimů, mluvil římský kardinál o islámském Koránu jako o součásti historického dědictví Evropy a Blízkého východu.

„Ten kardinál byl kardinál a biskup mohučský, který před 250 posluchači v aule univerzity zdůraznil, že mezináboženský dialog má dlouhou historii a začal na Druhém vatikánském koncilu. Pak kardinál Lehmann uvedl, že výzkum Koránu ukazuje způsoby, jak číst Korán coby text pozdního starověku. V důsledku toho se Korán najednou nezdá podivný, ale ukazuje svou blízkost ke křesťanství a judaismu. Korán je součástí historického dědictví Evropy a Blízkého východu, říká kardinál“ [zdroj v němčině].

Takový je hrozný kompromis, který se v Německu uskutečňuje. Pomiňme, že Korán není součástí „historického dědictví Evropy“, jak sám kardinál dobře ví. Římskokatolická agenda spíše opět posiluje svůj vliv po celém světě!

Další taktika, podpora legálního i nelegálního přistěhovalectví, byla již po mnoho let papeženeckou politikou. 16. září 2015 tak papež František oslovil legální i nelegální přistěhovalců ve španělštině ve Philadelphii v budově Independence Hall, řka:

„Kvakeři, kteří založili Philadelphii, se inspirovali hlubokým evangelijním smyslem pro důstojnost každého jednotlivce a ideálem komunity sjednocené v bratrské lásce.“ Toto přesvědčení je vedlo k založení kolonii, která by byla útočištěm náboženské svobody a tolerance. Ten smysl pro bratrskou starost o důstojnost všech, zejména slabých a zranitelných, se stal nedílnou součástí amerického ducha“ [zdroj v angličtině].

S tímto papežským přístuem je tudíž stále zřejmější, že papež a římský katolicismus podporují legální i nelegální imigraci muslimů coby uprchlíků do západních zemí. Na římskokatolických stránkách se tak líčí:

„Syřané opustili své domovy a čtyř miliony lidí uprchly ze své země v důsledku občanské války a vzestupu Islámského státu uvnitř jejich hranic. (…) Zatímco většina z těchto uprchlíků uprchla do sousedních zemí, někteří hledali azyl v Evropě. František a katoličtí biskupové vyzvali USA a mezinárodní vlády k podpoře žadatelů o azyl“ [zdroj v angličtině].

Jiné římskokatolické stránky uvádí:

„František a katoličtí biskupové vyzvali americkou vládu a mezinárodní společenství, aby poskytovali podporu jak syrským uprchlíkům utíkajících před násilím, tak zemím, které byly v první linii tohoto humanitárního úsilí“ [zdroj v angličtině].

Nicméně pět z nejbohatších muslimských zemí nepřijmulu žádné syrské uprchlíky, tvrdíc, že takový krok by je vystavil riziku terorismu. Ačkoli bohaté ropné země poskytly nějakou finanční pomoc, Británie dala víc, než Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a Katar dohromady [zdroj v angličtině]. Spíše máme důkazy, že vůdce Islámského státu al-Bagdádí mohl být částečně financován Saúdskou Arábií a Katarem spolu s dalšími třemi z nejbohatších arabských zemí. Římskokatolická církev bezpochyby odmítá analytické dedukce, aby mohla podporovat obě strany konfliktu, aby, až se konflikt vyřeší, mohla římská církev stát na vítězné straně.

Římská církev propaguje islám ve svých školách

Katoličtí biskupové v Anglii a Walesu si přejí, aby byly muslimské modlitební místnosti otevřeny v každé římskokatolické škole. Tito biskupové také chtějí ve všech římskokatolických školách vybavenení pro islámské před-modlitebních rituální omývání. Muslimové říkají, že katolické školy budou zřídit bidety, lázně pro chodidla a hadice, aby tak rozsáhlé čistící rituály umožnily. Doporučení byla schválena Vincentem Nicholsem, arcibiskupem z Birminghamu, a favoritem na post nástupce kardinála Cormaca Murphyho-O’Connora, coby katolického primase.

Katolická škola nabízí „posvátné místo“ pro muslimské modlitby [zdroj v angličtině]:

Čověk musí být zděšen, že by nějaká katolická náboženská škola měla nabízet muslimským studentům jakákoli „posvátná místa“. Tato zařízení jsou v římskokatolických školách nicméně povolena, a to nejen v Anglii a Walesu, ale i v USA. Například John Birney, ředitel „Střední školy bratra Rice“ v michiganském Bloomfieldu, se rozhodl ve škole povolit „ne-křesťanské modlitební místnosti, aby vyhověl muslimům i jiným ne-křesťanským studentům.“ Birney lidi vyzval, aby se ptali, zda jsou modlitební místnosti „něco, co ohrožuje naši víru a identitu, nebo jsou ve skutečnosti v souladu s respektem, který máme“ [zdroj v angličtině].

Všechna tato pomoc Islámu skrze imigraci a římskokatolické školy se děje pod Františkovým patronátem. Co František dal zcela jasně najevo je, za prvé, že nemá zájem na to, chránit věrné katolíky před muslimským náporem, který, pokud bude úspěšný, dopadne tak, že katolíci i ostatní lidé na Západě budou muset žít podle práva šaría. Za druhé, jako hlavní západní náboženská autorita povzbuzuje muslimské náboženské vůdce, ať setrvávají ve svém prudkém náporu především na západě a vůči křesťanství, ale i obecně po celém světě. Za třetí je zjevné, že vychází islámu vstříc pro své vlastní záměry, totiž budování impéria a činí tak bez výčitek svědomí, zda je ve svém jednání s křesťany k nim pravdomluvný. František například uvedl:

„Posvátné spisy islámu si v sobě ponechaly některé křesťanské nauky; Ježíš a Marie jsou chováni v hluboké úctě a je obdivuhodné, jak si muslimové, mladí i staří, muži i ženy, udělají čas na každodenní modlitbou a věrně se účastní bohoslužeb. Mnozí z nich jsou také pevně přesvědčeni, že celý jejich život je od Boha a pro Boha. Uznávají rovněž nutnost reagovat vůči Bohu etickým závazkem a milosrdenstvím vůči nepotřebnějším“ [zdroj v angličtině].

Papežova prohlášení jsou lstivým pochlebováním, neboť musí být v souladu s oficiálním prohlášením římské církve, že „plán spásy“ zahrnuje i muslimy; cituji:

„Vztah [Římské] církve k muslimům. „Plán spásy se však vztahuje i na ty, kteří uznávají Stvořitele, a mezi nimi především na muslimy, kteří prohlašují, že se drží víry Abrahámovy, a klaní se jako my Bohu jedinému, milosrdnému, který bude v poslední den lidi soudit“ (Katechismus katolické církve, § 841).

František velmi dobře ví, že muslimský Alláh není Bohem Bible. Je tomu tedy tak, že František, reprezentující římskou církev, přijal islám a jeho lid. Skutečnost, že se římská církev s islámským Alláhem shodnou na „plánu spasení“, ukazuje pravým biblickým věřícím, že stojí proti biblické víře. Biblické přikázání nectít žádné cizí bohy bylo římskokatolickou církví porušeno, aby uznala islám s jeho přívrženci jako ty, kdo se drží víry Abrahamovy.

Islám odmítá Trojici, Kristovo Božství a Jeho zástupnou oběť

Vzhledem k tomu, co se děje, je pro nás nezbytné studovat oficiální učení islámu. Křesťané věří v jediného Boha, v Němž, v tomto jednom Bohu, existují tři Osoby. Islám tento trojiční koncept odmítá jako rouhání. Korán prohlašuje:

A jsou věru nevěřící ti, kdo prohlašují: „Bůh je třetí z trojice“ – zatímco není božstva kromě Boha jediného. A nepřestanou-li s tím, co říkají, věru se dotkne těch, kdož z nich jsou nevěřící, trest bolestný“ (Súra 5:73). [Všechny citace z Koránu pochází z této stránky.]

Bible hlásá, že Kristus se obětoval na kříži, kde zástupně umáral místo věřícího: „V němžto máme vykoupení skrze krev jeho, [totiž] odpuštění hříchů, podle bohatství milosti jeho“ (Efezským 1:7). Islám důtklivě odmítá ukřižování Pána Ježíše Krista. Korán proto prohlašuje:

A za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě.“ (Súra 4:157).

Bible prohlašuje Pána Ježíše Krista za Boha, který je bleskem, odrazem Boží slávy a Božím obrazem. V Koránu je Ježíš Kristus snížen na pouhého Alláhova posla. Proto Korán prohlašuje: „Vlastníci Písma! Nepřehánějte v náboženství svém a mluvte o Bohu jedině pravdu! Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím…“ (Súra 4:171). Ježíš Kristus řekl: „Prve nežli Abraham byl, JÁ JSEM“ (Jan 8:58). „Já a Otec jedno jsme“ (Jan 10:30). „Protož jsem řekl vám: Že zemřete v hříších svých. Nebo jestliže nebudete věřiti, že JÁ JSEM, zemřete v hříších vašich“ (Jan 8:24). Náboženství, které odmítá Kristovo Božství, nemůže být z pravdy. Je odporné, že papež František a jeho římská církev skrze přijímání učení Koránu implicitně pošpiňuje Pána Ježíše Krista.

Evangelium a náboženská filozofie Koránu

V Bibli, jak prohlásil apoštol Jan, je evangelium „zvěstování to, kteréž jsme slýchali od něho, a zvěstujeme vám: Že Bůh jest světlo, a tmy v něm nižádné není“ (1. Janova 1:5). „Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Boha, a kteréhož jsi poslal, Ježíše Krista“ (Jan 17:3). Celý „záměr“ Boha Písem je v Janově evangeliu jasně vidět: „Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna Božího“ (1. Janova 5:13). To je něco zcela jiného než bůh islámu, který nařizuje boj, válku a tresty – sekáním ruk, ukřižováním a vraždami. Následuje jen pouhá ukázka základního konceptu boje za Alláha, který Korán vyžaduje:

Zabíjejte je všude, kde je dostihnete, a vyžeňte je z míst, odkud oni vás vyhnali, vždyť svádění od víry je horší než zabití. Avšak nebojujte s nimi poblíže Mešity posvátné, dokud oni s vámi zde nezačnou bojovat. Jestliže však vás tam napadnou, zabte je – taková je odměna nevěřících“ (Súra 2:191).

Nechť tedy bojují na stezce Boží ti, kdož kupují za život pozemský život budoucí! A těm, kdož bojují na stezce Boží a budou zabiti či zvítězí, těm dáme odměnu nesmírnou“ (Súra 4:74).

Přikázání Páně se od toho nicméně liší tak, jako temnota od světla; neboť On říká těm, kteří mu skutečně náleží: „Protož milujte nepřátely vaše, a dobře čiňte, a půjčujte, nic se odtud nenadějíce, a budeť odplata vaše mnohá, a budete synové Nejvyššího. Nebo on dobrotivý jest [i] k nevděčným a zlým. Protož buďte milosrdní, jako i Otec váš milosrdný jest“ (Lukáš 6:35-36). I když mnoho jednotlivých muslimů krutosti spáchané ve jménu islámu odsuzuje, nelze popřít, že tyto ukrutnosti jsou islámským učení podporovány a ospravedlněny. Dokonce i nejumírněnější forma islámu je s biblickou pravdou neslučitelná.

V svém prvním zahraničněpolitickém projevu v březnu 2013 papež František učinil muslimsko-katolické vztahy jednou ze svých hlavních priorit. Před obecenstvem velvyslanců ze 180 zemí vysvětlil, jak by se chtěl zasadit pro mír a budování mostů mezi národy. Muslimové a katolíci, tvrdil, potřebovují posílit vzájemný dialog. Do muslimsko-katolických kruhů byly vyslány pozitivní signály, Františkovo zvolení přivítali muslimšt učenci a náboženské instituce po celém světě [zdroj v angličtině]. Římští katolíci jsou tedy s muslimy v dialogu. Následkem toho slepý vede slepého, neboť se každý se snaží podporovat svou vlastní agendu. Ani jedna agenda není o hledání pravdy v padlém světě, ale obě se spíše zaměřují na budování pozemské říše, ve které budou mít absolutní kontrolu. Nicméně řádně nezvážili, kdo Pán Ježíš Kristus skutečně je, a skutečnost, že Bůh Bible působí všecko podlé rady vůle své [viz Efezským 1:11).

Závěr

Papež František a římskokatolická podpora islámu je nepopiratelným faktem. Místo toho, aby napříč světem varoval lidi před náporem muslimů, František se vůbec k muslimskému pronásledování lidí v Evropě, na Blízkém východě a v Africe nevyjádřil. Tento římskokatolciký extremismus je závažný.

Svědectví Bible i historie je, že člověk svými vlastními prostředky a zkoumáním nemůže adekvátně pochopit Boha. Jak praví Písmo: „Zdaliž ty stižitelnosti Boží dosáhneš, aneb dokonalost Všemohoucího vystihneš? Vyšší jest nebes, což učiníš? Hlubší než peklo, jakž porozumíš“ (Job 11:7-8)? Hlubokosti a bohatství Jeho moudrosti jsou mimo lidské chápání (viz Římanům 11:33, Izaiáš 40:28, Kazatel 3:11). Pán Ježíš Kristus zjevil prostředky, díky nimž může člověk zvědět, kdo je Bůh a jak jedná. Řekl: „Posvětiž jich v pravdě své, Slovo Tvé pravda jest“ (Jan 17:17).

Psané Slovo Pána Boha, Bible, nejen obsahuje pravdu, je pravdou sama o sobě. Jako potomci Adama jsme hříšné bytosti, odloučené od našeho svatého Stvořitele. Sami v sobě nemůžeme nalézt cesty, jak být před Bohem spravedliví. Boží Slovo dalo od začátku jasně najevo, že byť jeden jediný skutek neposlušnosti by vyplodil smrt. Smrt znamená odloučení. Lidstvo je duchovně mrtvé, odloučené od zdroje života – Pána Boha. „A protož jakož skrze jednoho člověka hřích na svět všel a skrze hřích smrt, a tak na všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili“ (Římanům 5:12). Pán Bůh je celý neposkvrněný a celý svatý. Jako hříšné lidské bytosti s Ním nemůžeme mít vztah, protože On nemůže tolerovat hřích. Člověk tak musí zemřít a čelit Božímu spravedlivému soudu. Sami v sobě jsme bezmocní, protože hříšníci, a „duše, kteráž hřeší, ta umře“ (Ezechiel 18:4). Žádné modlitby, půsty nebo dobré skutky nám nemohou dát vztah s Pánem Bohem. Odpověď na naší duchovní situaci zříme jedině v Kristu Ježíši samém. Boží milost byla naplánována ještě předtím, než byla udělan, jak praví Písmo, „před ustanovením světa„, abychom byli „přijati v Tom milém, milovaném“ (Efezským 1:4.6). Boží záměr a plán od věčnosti byl, aby všechny dary přišly hříšnému člověku v a skrze Krista Ježíše. Milost ve svém nejvlastnějším a nejpůvodnějším smyslu je naprosto zdarma, jak praví Písmo, „spravedlivi učiněni bývají darmo, milostí Jeho“ (Římanům 3:24). Panování hříchu a falešného náboženství je překonáno vládou milosti Boží. Jak praví Písmo, „tak aby i milost kralovala“ (Římanům 5:21)! Bohatsví milosti daleko předčí zlo hříchu. Jakmile uvěřivší hříšník přijme Krista Ježíše jako svou jedinou Jistotu před celým svatým Bohem, shledá, že je nejen vysvobozen ze svých hříchů, ale že bude také „v životě [novém] kralovati“ (Římanům 5:17). Ti, kdo obdrží bohatou milost danou Kristem, jsou nejen vykoupeni z panství smrti, ale žijí a kralují s Ním, jelikož jsou denně posvěcováni skrze Jeho Slovo Duchem Svatým a ustavičným obecenstvím s Ním. S Ním budou navěky žít a vládnout, ve světě bez konce. V Kristu Ježíši vládne milost spolu se svrchovanou svobodou, mocí a odměnou! „Požehnané jméno slávy Jeho na věky. Budiž také naplněna slávou Jeho všecka země, amen i amen“ (Žalm 72:19).

——————————–

Richard Bennett před svým obrácením působil 22 let jako římskokatolický kněz. Poté, co jej Pán zasáhl a dovedl po delších čase hledání k pravé spáse v Pánu Ježíši Kristu, slouží k témuž jiným katolíkům, a zároveň varuje evangelikály před bludy Říma a nebezpečím ekumeny s papeženstvím. Vydal několik knih, z nichž Katolicismus: Východně od Edenu vyšla i v češtině. Provozuje stránky www.bereanbeacon.org, kde je k nalezení mnoho článků a videí v různých jazycích, některé i ve slovenštině.

Původní článek v angličtině ze dne 19.12.2015 k dispozici zde.

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Předchozí příspěvek:

Další příspěvek: