Google

C. H. Spurgeon: Bez kompromisu!

Datum:16 ledna, 2023
Komentáře
Přidej

Ačkoliv jméno Charlese Haddona Spurgeon v české církvi již po mnohá desetiletí většina lidí znala, jednalo se o známost poněkud povrchní, což se týkalo i Bratrské jednoty baptistů, ze které jsme původně vyšli. Různé Spurgeonovy citáty či krátké příběhy z jeho života se z kazatelen slyšet daly, ale hlubší a povšechnější známost jeho služby jako takové scházela, aspoň mezi velkou částí věřících. To platilo minimálně ještě před dekádou či dvěma, a je otázkou, zda to neplatí dodnes, i když i díky internetu je nyní k dispozici více zdrojů.

My sami jsme z oněch dřívějších dob v baptistické jednotě získali dojem, jako by snad Spurgeon patřil mezi kazatele, kteří jen káží prosté evangelium, a aby nepodkopal účinnost své služby, nepouštěl se do různých kontroverzních témat, které jen církev zbytečně rozdělují. Část o kázání prostého evangelia je sice stoprocentně správná, ale dojem o vyhýbání se sporným oblastem byl zcela falešný. Kníže kazatelů nepokrytě hájil doktríny milosti, tedy kalvinismus, a zejména v posledních letech své služby ostře vystoupil proti rozmáhajícímu se liberálnímu bezvěrectví při tvz. Downgrade controversy, a stál proti němu nakonec v podstatě sám – jako jediný vystoupil ze své původní anglické baptistické jednoty, za což zakoušel ostré útoky ze strany velké většiny bývalých bratří. Naopak bychom jej tedy mohli směle zařadit mezi kazatele, kteří se ve své době kontroverzním tématům věnovali snad nejvíc; ne na úkor kázání evangelia, ale aby podporovali jeho biblickou ryzost, nezkalenou žádnou falší.

Kníže kazatelů byl ve viktoriánské Anglii nepochybně mimořádně populární osobností – jeho sbor Metropolitan Tabernacle mohl pojmout více než 5.000 posluchačů, za svůj život mohl kázat až k 10 milionům duším a odhaduje se, že jeho pohřbu se účastnilo přes 100.000 lidí. Přesto jej nemůžeme přirovnat k moderním pastorům ohromných megasborů jako Rick Warren, Joel Osteen a mnozí další. Jejich službu bychom mohli vystihnout slovy „přizpůsobení se světu tomuto“ – její jádro spočívá v získávání nevěřících tím způsobem, že se v církvi vše, a bohoslužby zejména, uzpůsobí tělesným sklonům a preferencím. Moderní světská hudba v tom hraje zásadní roli; těžko si představit, že by současné nejnavštěvovanější megasbory mohly vůbec fungovat bez pop-rockové chválící skupinky. To si dobře uvědomuje i zmíněný Rick Warren, který ve své známé knize Cílevědomá církev (The Purpose Driven Church) mimo jiné napsal, že kdyby mohl začít budovat svůj sbor Saddleback znovu, jednu věc by udělal jinak – věnoval by mnohem více energie i zdrojů, aby si zajistil prvotřídní muziku, protože zpočátku moc hudby podcenil a příliš ji upozadil, čehož později litoval.

Spurgeon byl takového přístupu dalek; ba, tak dalek, jak je to vůbec lze. On chtěl hlásat Krista ukřižovaného podle neomylné pravdy Slova Božího a úzkostlivě se vystříhal všeho, co by od nich odvádělo pozornost. Proto při bohoslužbách raději ani nedovolil užití varhan, takže kongregace zpívala bez doprovodu. „Ne silou, ani mocí, ale Duchem mým, praví Hospodin zástupů“ bylo jeho heslem. Úspěch nespočívá v metodě ani v prostředcích, ale v moci Boží. Ať je církev věrná, ať stojí odděleně od světa a hlásá evangelium Kristovo bez lidských přimíšenin, a zbytek může nechat na svém Pánu. Když On bude působit, nic Jeho Ducha nezastaví, leč hřích a kompromis Jeho lidu. Jak řekl Spurgeon sám: „Věřím, že hanobíme Krista, když si myslíme, že máme lákat lidi něčím jiným než kázáním Krista ukřižovaného.“ A dále: „Podle toho, jak je církev svatá, bude její svědectví pro Krista mocné. (…) Ta církev, kterou má svět nejradši, je dozajista ta, kterou si ¨Pán Bůh oškliví.“

Vzácným svědectvím o tomto nepohnutelném přesvědčení Knížete kazatelů nacházíme – vedle mnoha dalších zdrojů – také v kázání z podzimu roku 1888, tedy již v době kontroverze ‚Downgrade‘, s názvem Bez kompromisu (No Compromise). V něm se zaobírá posláním Abrahamova služebníka najít manželku pro Izáka v Aram Naharaim, jeho otázkou, co když s tím ta žena nebude chtít jít, i kategorickým odmítnutím toho, aby se Izák navracel do země, z níž jeho otec vyšel. To vše poté aplikuje duchovně, coby obrazy hledání ztracených duší a zvaní je k Pánu Ježíši Kristu, pravému Izákovi, aby se stali Jeho nevěstou.

Hlavní lekce, kterou kazatel Spurgeon důkladně rozebírá, spočívá v Abrahamově kategorickém NE tomu, aby jeho syn sešel do jeho staré vlasti, i za cenu toho, že by se vůbec neoženil. Sám v kázání uvedl: „To je návrh dnešní doby: jestliže svět nepřijde k Pánu Ježíši, má Pán Ježíš kvůli světu zmírnit své učení? Jinými slovy, když svět nevystoupá k církvi, což nemá církev sejít ke světu?“ Baptistický kazatel odpověděl stejně neústupně jako Abraham, a sám popisuje, jak celou svou službu, Hospodinem tak požehnanou, formoval podle principu, kterým se řídil Abraham. Jeho mocné svědectví není zapomenuto dodnes, byť mnozí již správně nechápou, v čem spočívalo jeho prosté tajemství.

Metoda, kterou 19. století navrhlo, 20. století víceméně plně přejalo a aplikovalo. Co se předtím objevovalo jako zárodek, později rozkvetlo do plné krásy, či spíše ohavnosti. Ano, již Spurgeon naříkal nad církvemi, které „dělají z modliteben spíše divadlo a mění svou bohoslužbu v hudební představení“, ale nezapomeňme, že žil ve viktoriánské Anglii, takže vnější podoba těch věcí musela být pořád relativně „decentní“; plnohodnotný cirkus přišel do církve až později. Stejně jako v jiných případech se tak musíme ptát: „Co by asi ten dobrý muž říkal dnes?“

Kázání Bez kompromisu je tak vzácným svědectvím vzácného služebníka Božího proti zhoubnému trendu, jehož ovoce, totiž zoufalý stav církve, dnes vidíme všude kolem. Kéž by Pán dal těm, kdo to s Ním myslí vážně, stejnou odhodlanost stát proti jakémukoliv vpouštění vlivů a vzorů světa do církve, byť pod pláštíkem získávání duší. Kéž si praví křesťané zachovají přesvědčení, že se za žádnou cenu a v žádném ohledu nemohou vracet do světa, z nějž je Hospodin ze své nekonečné milosti povolal ven. Amen i amen.

Bez kompromisu! (PDF, 155 kB)

Kázání v originále

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Předchozí příspěvek:

Další příspěvek: