Google

Perly Nicholase Byfielda: Žalm 37

Datum:23 května, 2015
Komentáře
Přidej

Charles Spurgeon do svého obsáhlého komentáře na Žalmy, nazvaném Treasury of David (Davidova pokladnice) zařazoval také zvláštního pozoru hodné a mimořádné úryvky z děl a komentářů jiných kazatelů a Božích mužů buď k Źalmu jako celku, nebo ke konkrétním veršům. Jednou z velmi zajímavých a vskutku vzácných pasáží je jakési shrnutí celého 37. Žalmu puritánem Nicholasem Byfieldem. Tento Žalm obecně ukazuje pravým věřícím, jak se vyrovnat se skutečností, že bezbožníci se na tomto světě často zdají prospívat, zatímco zbožné potkávají různá protivenství a obtíže. Nicholas Byfield velmi originálním způsobem poukazuje, že tento Žalm osvědčuje zvláštní Boží ochranu vůči Jeho lidu, a odpovídá na všechny možné námitky oproti tomu.

Nicholas Byfield (1579-1622) patřil k první generaci puritánů v Anglii. Nejprve byl kazatelem v Chesteru, a v roce 1615 se stal vikářem v Isleworthu blízko Londýna, kde pravidelně kázal, vykládal Boží Slovo a psal knihy pro zbudování věřících ve víře až do své smrti, kterou nejspíše způsobila urolitiáza, onemocnění močovými kameny, kterou trpělivě snášel po několik let. Mezi jeho nejznámější díla patří uznávané komentáře k epištole Kolosenským a k 1. Petrově.

Jeho shrnutí 37. Žalmu ukazuje, jak přemýšlet o Písmu. Je vzácné se někdy zaměřit a rozjímat třeba nad jedním veršem, ale je také potřeba se na biblický text zaměřovat i více ze široka, více v kontextu, abychom pro samé stromy neminuli les. A nedlouhý text tohoto zbožného puritána je krásným a povzbuzujícím příkladem toho, jak uvažovat nad oddílem jako nad celkem.

Shrnutí 37. Žalmu

Spravedliví jsou zachováni v Kristu zvláštním zachováním, a ve zvláštním bezpečí. Třicátý sedmý žalm se tímto předmětem výborně a obsáhle zabývá, a to jak skrze přímé důkazy,tak skrze odpovědi na všechny běžné námitky proti jejich bezpečnosti. To, že budou zachováni, je potvrzeno, viz verše 3, 17, 23, 25 a 32. Zodpovězených námitek je mnoho.

Námitka 1. Bezbožníci prospívají. Řešení: Spravedlivý by se tím nikdy neměl rmoutit, neboť „jako tráva v náhle podťati budou, a jako zelená bylina uvadnou.“ (Žalm 37:2)

Námitka 2. Spravedliví lidé bývají v úzkostech. Řešení – Žalm 37:6. Noc jejich protivenství se promění ve světlo zdaru, a stejně jistě, jako mohou věřit, když je noc, že nastane i den, mohou být přesvědčeni, že když na ně doléhá kříž, přijde i útěcha a vysvobození.

Námitka 3. Ale proti spravedlivým jsou spřádány úklady, a jsou pronásledováni s velkou zlobou, a záhuba, která je pro ně zamýšlena, přichází téměř k uskutečnění. Řešení – Žalm 37:12-15. Pán vidí všechny úklady bezbožných a směje se jejich nenávistné a bláznivé zlobě; zatímco jsou zaměstnáni zničením spravedlivých, a doufají, že jim to jednoho dne vyjde, „Pán vidí, že se přibližuje jejich den záhuby, den velkého soudu a věčného trápení;“ lučiště jejich budou polámána a meč jejich, který vytasili, vejde v jejich srdce.

Námitka 4. Ale spravedliví mají jen málo všeobecných prostředků. Řešení – Žalm 37:16-17. „Lepší jest málo, což má spravedlivý, než veliká bohatství bezbožníků mnohých. Nebo ramena bezbožných polámána budou, spravedlivé pak zdržuje Hospodin.“

Námitka 5. Potkají je těžké časy. Řešení – Žalm 37:19. „Nebudouť zahanbeni v čas zlý, a ve dnech hladu nasyceni budou.“

Námitka 6. Ale bezbožní tuční a tuční, a nabývají vrchu v trápení spravedlivého. Řešení – Žalm 37:20. Bezbožní vskutku tuční, ale to je jen „tuk beranů“ jejich zdar se brzy rozplyne; a stejně jakož budou jako dým v trápení zbožného, jakožto dým i zmizejí.

Námitka 7. Ale spravedlivý padá. Řešení – Žalm 37:24. I když padá, neklesne definitivně, neklesne docela, neboť „se neurazí;“ a kromě toho, ve všech pádech spravedlivého je zachovávající prozřetelnost Boží.

Námitka 8. Vidíme, že někteří bezbožníci takto neupadají do bídy a neštěstí, ale daří se jim až do konce jejich života. Řešení – Žalm 37:28. I když tomu tak u některých je, „jejich símě bude vypléněno.“

Námitka 9. Ale někteří bezbožní jsou přesto pevní, a rozpínají se i ve svém potomstvu. Řešení – Žalm 37:35-36. Všimněme si také, že tyto „zelené samorostlé stromy“ mnohokrát „brzy pomíjejí,“ a oni a jejich domy jsou někdy „zcela vykořeněni.“

Námitka 10. Ale spravedliví lidé jsou pod mnohým a dlouhým křížem. Řešení – Žalm 37:37. Nicméně „jeho poslední věci jsou potěšené.“

Námitka 11. Ale nikdo se za zbožné nepostaví, když jsou obviňováni. Řešení – Žalm 37:39-40. „Jejich spasení je ode Pána,“ On jest síla jejich, spomůže jim a vytrhne je.

Ale máme-li být takto vysvobozeni, dbejme:
Že nesmíme nevděčně reptat vůči Boží prozřetelnosti, Žalm 37:1.
Musíme „doufat v Hospodina a činit dobré,“ Žalm 37:3.
Musíme se „těšit v Hospodinu,“ a nemít uspokojení v zemských věcech, Žalm 37:4.
Musíme „uvalit na Hospodina své cesty,“ Žalm 37: 5.
Musíme hýt trpěliví a mít se k Pánu Bohu pokorně, Žalm 37:7-11.
Musíme být ctného obcování, Žalm 37:14.
Musíme být milosrdní, Žalm 37:25-26.
Musíme „mluvit, co je spravedlivé,“ a mít „zákon v našich srdcích,“ Žalm 37:30-31.
Musíme „ostříhat své cesty,“ a „očekávat na Hospodina,“ a neužívat zlých prostředků či způsobů.

Žádné komentáře Přidej

Přidej komentář:

(Upozorňujeme přispěvatele, že vzhledem k množství spamu s pochybnými odkazy jde každý příspěvek s odkazem automaticky do koše. Děkujeme za pochopení.)

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *