Tajné recepty a skryté pravdy

Datum:Leden 16, 2014
Komentáře
Přidej

Po pádu komunismu se s otevřením hranic pro české křesťany otevřely nové možnosti a obzory. Křesťanská literatura, jejíž množství i výběr byly do té doby omezené, do naší země začala přicházet v kvantech. To, co se na Západě rozvíjelo po celá desetiletí, sem přišlo velmi rychle, a smutně to spíše uškodilo než prospělo. Pravda je taková, že nové křesťanské knihy má cenu číst už nějakou dobu jen minimálně (jedná se takřka výhradně o ty, které se zabývají specifickými záležitostmi dnešní doby jako např. charismatismus, moderní křesťanská hudba, nový evangelikalismus, evoluce a podobně) a ty, které se překládají do češtiny, prakticky vůbec.

Nikoho však nemusí trápit myšlenka, že by mohl přijít o nějaký klenot, neboť i kdyby v oné záplavě bylo něco skutečně dobrého, pak je to jednak nejspíš k nalezení ve spisech zbožných mužů minulosti a druhak je kontraproduktivní se probírat kupou plev, zda by v ní nebyla k nalezení nějaká zrníčka. Základní problém, kterým se v tomto článku budeme zabývat, je natolik rozšířený a týká se takového množství knih, že je možné se dopustit jistého zevšeobecnění, neboť případné výjimky nevyvrací obecný trend. Čti více…

Nejdůležitější den v Enochově životě

Datum:Listopad 17, 2017
Nejdůležitější den v Enochově životě

Enoch je patrně nejznámější biblickou postavou v poměru k tomu, kolik je o něm napsáno, snad s výjimkou jeho syna Matuzaléma. Ač jej zmiňuje jen šest veršů Starého Zákona a tři verše Nového Zákona, zná jej prakticky každý vyznávající křesťan, a to přesto, že biblická neznalost se tak rozmohla, že by si mnozí nedovedli zařadit jiné osobnosti, o kterých toho čteme mnohem více. Nicméně obeznámenosti s Enochem se nelze divit,…

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Jeremiáš 35

Datum:Listopad 4, 2017
Perly Matthewa Henryho: Jeremiáš 35

Hospodin ve svém Slově osvědčuje, že není jako člověk a že neposuzuje věci jako my: „Nejsouť zajisté myšlení má jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, praví Hospodin, ale jakož vyšší jsou nebes a než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše“ (Iz. 55:8-9). Je vzácné, že to říká především v kontextu Jeho ochoty odpustit těm, jenž činí pokání; ta slova však vyjadřují…

Čti více...

Neradostné rozjímání nad radostným výročím

Datum:Říjen 22, 2017
Neradostné rozjímání nad radostným výročím

I když to tak protestanté často nevnímají, reformaci lze považovat za jedno z nejvýznamnějších, ne-li vůbec nejvýznamnější probuzení v dějinách církve. O probuzení spíše uvažujeme v poněkud modernějších kontextech, počínaje od Prvního velkého probuzení v Americe přes Druhé velké probuzení v 19. století až po různá menší či větší probuzení ve 20. století (přičemž musíme podotknout, že některá tak zvaná probuzení smutně nebyla pravými probuzeními z Ducha Svatého, ale něco…

Čti více...

„Složitá“ otázka sodomie, část 3.

Datum:Říjen 9, 2017
„Složitá“ otázka sodomie, část 3.

O sodomii napsal puritán Thomas Manton, že je to „hřích, který má v sobě dost nečistoty na to, aby poškvrnil i jazyk, jenž o něm mluví.“ Bezpochyby patří mezi hříchy, o nichž je mrzko i mluviti (Ef. 5:12). Jak jsme již zmínili dříve, její rozebírání nás nijak netěší a vskutku bychom o ní raději nemluvili. Stejně tak bychom nejraději ve svých argumentech neodkazovali na obdobné ohavnosti – například ty popsané…

Čti více...

„Složitá“ otázka sodomie, část 2.

Datum:Září 28, 2017
„Složitá“ otázka sodomie, část 2.

Není žádnou radostí psát o tématu sodomie. Protože se jedná o velikou ohavnost před Hospodinem, rádi bychom se jejímu rozebírání vyhnuli. Žijeme však v době takového odpadnutí a rozšíření nepravosti, že o ní hovořit nezbývá, chceme-li zůstávat věrní Pánu a stát za Jeho pravdou, za vším čistým, svatým a Jemu libým, neboť pravda Písma je z této strany pod zvláštním útokem knížete mocného v povětří a jeho služebníků. Martin Luther…

Čti více...

„Složitá“ otázka sodomie, část 1.

Datum:Září 18, 2017
„Složitá“ otázka sodomie, část 1.

Co se týče světa, tzv. LGBT hnutí, které si klade za cíl prosazovat zájmy sodomitů, již prakticky zvítězilo. Tu a tam ještě někteří vyjádří nelibost nad nejpokleslejšími způsoby, jakým se homosexuálové prezentují na svých „pochodech hrdosti“ nebo znepokojení nad důsledky snah, aby se jim umožnila adopce, na děti, které by neměly vyrůstat v normální rodině, ale je jich čím dál méně, a i to se týká spíše zemí bývalého východního…

Čti více...

Ivan Foster: Nešťastná podvedená matka hájí své zvrácené syny sodomity

Datum:Září 5, 2017
Ivan Foster: Nešťastná podvedená matka hájí své zvrácené syny sodomity

Poznámky k otevřenému dopisu matky dvou sodomitských synů, adresovaného Jimu Wellsovi. Písmo svaté obsahuje tolik varování proti falešným prorokům a tak jasná proroctví o odpadnutí, které má přijít, že křesťané žádné doby nemohli a nemohou mít výmluvu, že o tomto nebezpečí nevěděli. Už Timoteus měl vědět, že „přijde čas, že zdravého učení [lidé] nebudou trpěti, ale majíce svrablavé uši, podlé svých vlastních žádostí shromažďovati sami sobě budou učitele“ (2. Tim….

Čti více...

Bezpodmínečná víra tří mládenců

Datum:Srpen 23, 2017
Bezpodmínečná víra tří mládenců

„Odpověděli Sidrach, Mizach a Abdenágo, a řekli králi: My se nestaráme o to, ó Nabuchodonozoře, co bychom měli odpovědíti tobě. Buďto že Bůh, jehož my ctíme, (kterýž mocen jest vytrhnouti nás z peci ohnivé rozpálené, a tak z ruky tvé, ó králi), vytrhne nás, buď že [nevytrhne,] známo buď tobě, ó králi, žeť bohů tvých ctíti a obrazu zlatému, kterýž jsi postavil, klaněti se nebudeme“ (Daniel 3:16-18). Třetí kapitola knihy…

Čti více...

Nejdůležitější spor mnichů v dějinách

Datum:Srpen 10, 2017
Nejdůležitější spor mnichů v dějinách

Ve středověké Evropě se konaly v průběhu let mnohé teologické disputace, často v rámci koncilů, kterých se účastnila i řada mnichů z různých řádů, kteří se často na probíraných otázkách nemohli shodnout, protože jejich řády byly založeny na různých vizích a měly jiné důrazy. Je však zajímavé že možná ten nejdůležitější mnišský spor k žádné ústní disputaci mezi jeho aktéry nevedl. Máme na mysli samozřejmě spor o odpustcích mezi (tehdy)…

Čti více...

Biblická kázeň starých Čechů

Datum:Červenec 24, 2017
Biblická kázeň starých Čechů

Někteří čeští křesťané nevnímají s přílišným potěšením, že na českou církev mají velký vliv církve nebo častěji paracírkevní organizace z Ameriky. V mnoha ohledech se jim nelze divit ani jim to příliš zazlívat, neboť většina vlivů ze Spojených států, které k nám v průběhu 20. století a zejména po pádu komunismu přišly, bylo nezdravých, popřípadě vyloženě škodlivých, ať už mluvíme o charismatickém hnutí, moderní „křesťanské“ hudbě, seeker-sensitive nebo manažerskému přístupu…

Čti více...