Jeroboámovy kněžky, část 3.

Datum:Červen 11, 2018
Komentáře
Přidej

Pod modlářstvím si většinou představujeme klanění se sochám. Taková představa, ač správná, je však příliš úzká. Modlářství je jakékoliv uctívání a sloužení jinému Bohu než Hospodinu, jakož i ctění a sloužení Hospodinu jiným způsobem, než On přikázal ve svém slově. To je ale vlastně rovněž sloužení jinému Bohu než Hospodinu, Bohu Bible – je to sloužení bohu našich představ, byť jej nazýváme stejně.

Jedním z aspektů sloužení Pánu Bohu je i to, jaké kvalifikace má mít ten, koho On povolává ke zvláštní službě Jemu uprostřed Božího lidu. Své zvláštní předpoklady měli oddělení služebníci ve Starém zákoně i v Novém zákoně. Apoštol Pavel své mladé spolupracovníky Timotea a Tita nenechal na pochybách, jaké požadavky jsou kladeny na biskupy, tzn. starší a kazatele. Když je tedy církev ignoruje a ustavuje si své služebníky Slova, slouží Hospodinu jinak, než On přikázal, takže si de facto vytváří boha k obrazu svému a spadá do modlářství. Otázka žen kazatelek, kterou se zabýváme v několika článcích, je tak i z tohoto pohledu nesmírně závažná. Proto se ještě jednou zaměříme na některé domněle biblické argumenty na podporu liberální pozice v této věci, proč je na Písmu stojící křesťan nemůže přijmout. Čti více…

Jeroboámovy kněžky, část 2.

Datum:Květen 28, 2018
Jeroboámovy kněžky, část 2.

Žijeme v době, kdy dochází k přenášení duchovních mezníků starodávních prakticky ve všech oblastech. I lidé, kteří se formálně hlásí k evangelikalismu, prosazují pozice, které evangelikální křesťané bez rozdílu denominace historicky měli za nepochybně nebiblické – ať už se to týká evoluce, sodomie, neomylnosti Písma ve všech oblastech a podobně. Jednou z nich je i otázka žen kazatelek. Proč se tak děje, je nasnadě – dotyční jednoduše podléhají tlaku světa…

Čti více...

Jeroboámovy kněžky, část 1.

Datum:Květen 14, 2018
Jeroboámovy kněžky, část 1.

Po rozdělení království kvůli Roboámově nemoudrosti obyvatelé jak Judy, tak severního Izraele sešli na scestí a nechali se svést k modlářství. Co se týče severoizraelských králů, o všech čteme, že setrvávali v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, totiž v modlářství v rozporu s druhým přikázáním, kdy si Hospodina vyobrazili skrze býčky v Bethel a v Dan, kterým se klaněli. Achab nadto přidal modlářství v rozporu s prvním přikázáním, totiž ctění Bále….

Čti více...

Alfred Edersheim: Jákobův zápas s andělem Hospodinovým

Datum:Duben 30, 2018
Alfred Edersheim: Jákobův zápas s andělem Hospodinovým

Když studujeme, jakým způsobem přistupovali Boží muži v Novém zákoně k výkladu a aplikaci Starého zákona, můžeme vypozorovat různé formy. Někdy se zabývali velmi detailním rozborem jednoho verše – například apoštol Pavel zakládá svůj argument ve 3. kapitole Galatským na tom, že je v Gen. 12:3 a 22:18 užito slovo v jednotném a nikoliv množném čísle. Ale někdy se dívali na události Písma z velkého nadhledu, pozorujíce vývoj Božího království…

Čti více...

Papež anihilacionista

Datum:Duben 16, 2018
Papež anihilacionista

I českými médii proběhla zpráva, že papež František v rozhovoru s italským novinářem Eugeniem Scalfarim řekl, že neexistuje peklo coby místo věčného utrpení, ale že nespasené duše jednoduše zmizí, přestanou existovat. Tento teologický názor se nazývá anihilacionismus, z lat. annihilo, redukovat na nic, zničit. Nejedná se ovšem o oficiální pozici římskokatolické církve, takže o to je výrok kontroverznější.

Čti více...

Soupis milostí Matthewa Henryho

Datum:Duben 2, 2018
Soupis milostí Matthewa Henryho

Kdyby si lidé měli vybavit nějakou událost z britských dějin 60. let 17. století, patrně by jim přišel na mysl hlavně Velký požár Londýna roku 1666. To je událost velmi známá, nicméně v tomto desetiletí se stalo ještě něco významnějšího, s dlouhodobějším dopadem. V květnu roku 1662 parlament schválil tzv. Zákon o jednotnosti (Act of Uniformity), podle kterého všichni kazatelé anglikánské církve museli dodržovat předepsanou liturgickou formu bohoslužby a mít…

Čti více...

Otec blázen a otec moudrý

Datum:Březen 19, 2018
Otec blázen a otec moudrý

„Poznal pak Kain ženu svou, kterážto počala a porodila Enocha. I stavěl město, a nazval jméno města toho jménem syna svého Enoch. (…) Setovi pak také narodil se syn, a nazval jméno jeho Enos. Tehdáž začalo se vzývání jména Hospodinova“ (Genesis 4:17.26). Čtvrtá kapitola Genesis nám zaznamenává počátek dvou linií, které se posléze vinuly a vinou po celé dějiny lidstva – jedné linie linie bezbožné a vzpurné a druhé zbožné…

Čti více...

Jednota těla a jednota Ducha

Datum:Březen 5, 2018
Jednota těla a jednota Ducha

„Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v svazku pokoje“ (Efezským 4:3). Nelze popřít, že téma jednoty mezi křesťany v posledním století v církvích a sborech velmi rezonuje. Slova z velekněžské modlitby Pána Ježíše „aby všickni jedno byli“ patří v kontextu ekumenických snah k nejcitovanějším. Úsilí dnešních křesťanů po jednotě má však mnohé nedostatky, ať už máme na mysli jednotu sborovou, denominační nebo mezidenominační. Jelikož však v jejich myslích má jednota přednost před…

Čti více...

John Flavel: Tajemství prozřetelnosti

Datum:Únor 19, 2018
John Flavel: Tajemství prozřetelnosti

Ač Charles Spurgeon neměl žádné formální teologické vzdělání, nikdo rozumný a s ním seznámený jej nemůže obvinit z ignorace ohledně Božích věcí a doktrín Písma. Bylo to zejména proto, že byl pilným čtenářem za prvé Bible, a za druhé hutné duchovní literatury. Jeho zvykem bylo přečíst až 6 knížek za týden. Už jeho dědeček, rovněž známý kazatel, byl bohatě zásoben výtečnými knihami, které si Spurgeon oblíbil už od mládí. Nejprominentnější…

Čti více...

I k čemu jest ztráta tato?

Datum:Únor 5, 2018
I k čemu jest ztráta tato?

Je smutnou realitou, že i coby znovuzrození křesťané někdy čteme Písmo svaté se zástěrou na našem srdci a nevnímáme plný dopad a rozsah toho, co čteme. Zejména varovné příklady vnímáme příliš vzdáleně a nedostatečně si uvědomujeme, jak často přesně hovoří do naší situace. Jeden kazatel poukázal například, že Ezauovo prodání prvorozenství není něco, co učiní několik málo křesťanů jednou za život, ale miliony každý den, když dávají přednost časným věcem…

Čti více...