Nejdůležitější spor mnichů v dějinách

Datum:Srpen 10, 2017
Komentáře
Přidej

Ve středověké Evropě se konaly v průběhu let mnohé teologické disputace, často v rámci koncilů, kterých se účastnila i řada mnichů z různých řádů, kteří se často na probíraných otázkách nemohli shodnout, protože jejich řády byly založeny na různých vizích a měly jiné důrazy. Je však zajímavé že možná ten nejdůležitější mnišský spor k žádné ústní disputaci mezi jeho aktéry nevedl. Máme na mysli samozřejmě spor o odpustcích mezi (tehdy) augustiniánem Martinem Lutherem a dominikánem Johannem Tetzelem. Tato kontroverze vedla prvního z nich k sepsání a vyvěšení 95 tezí na dveřích wittenbergského kostela, což jako jiskra v suchém lese zažehlo reformaci. Dále sice následovalo několik vzájemných písemných odpovědí, ale ty hrály v celé následné historii méně významnou roli, leda snad jako spouštěč dalších věcí. Na ústních disputacích, kterých se Luther ve své věci účastnil, včetně slavné Lipské, již Tetzel neměl podíl – ostatně zemřel v srpnu 1519, takže plné ovoce toho, k čemu původní spor vedl, již neviděl.

Debata o odpustcích a jejich zneužívání, která reformaci spustila, je dnes protestanty nahlížena spíše jako pouhý úvod, něco, co teprve vedlo k otevření otázek více se dotýkajících jádra věci, jako je výhradní autorita Písma, ospravedlnění z pouhé víry a podobně. Něco na tom je, neboť v onom říjnu 1517 Luther tyto otázky ve svých tezích ještě neotevřel, neboť v nich sám neměl ještě jasno – dnešního protestanta patrně překvapí, jak málo ryze evangelikálního sentimentu obsahují. Nicméně otázka odpustků, kterou v tezích Luther řešil, nemá význam jen historický. Když nahlédneme pod povrch celé věci, zjistíme, že i dnes, po 500 letech, stále odhaluje zásadní rozdíl mezi pozicí římskokatolickou a biblickou protestantskou, a to nejen ve věcech méně podstatných, ale i v tom nejdůležitějším, totiž cestě spásy.

Čti více…

Biblická kázeň starých Čechů

Datum:Červenec 24, 2017
Biblická kázeň starých Čechů

Někteří čeští křesťané nevnímají s přílišným potěšením, že na českou církev mají velký vliv církve nebo častěji paracírkevní organizace z Ameriky. V mnoha ohledech se jim nelze divit ani jim to příliš zazlívat, neboť většina vlivů ze Spojených států, které k nám v průběhu 20. století a zejména po pádu komunismu přišly, bylo nezdravých, popřípadě vyloženě škodlivých, ať už mluvíme o charismatickém hnutí, moderní „křesťanské“ hudbě, seeker-sensitive nebo manažerskému přístupu…

Čti více...

Pýcha sem, pýcha tam

Datum:Červenec 11, 2017
Pýcha sem, pýcha tam

„Rozhněval se Eliáb velmi na Davida a řekl: Proč jsi sem přišel? A komus nechal kolikasi těch ovec na poušti? Známť já pýchu tvou a zlost srdce tvého“ (1. Samuelova 17:28). David, ač byl zbožný muž podle Božího srdce, se přesto musel ve svém životě vyrovnat s mnoha falešnými obviněními, počínaje těmi od lidí, kteří vůči němu ponoukali Saule (1. Sam. 24:9), přes služebníky krále Chanuna, syna Náhasova (2. Sam….

Čti více...

Perly Matthewa Henryho: Očekávání na Hospodina

Datum:Červen 28, 2017
Perly Matthewa Henryho: Očekávání na Hospodina

Jedním z typických rysů puritánských kazatelů a teologů je, že témata, kterými se zabývali, rozebrali vskutku do hloubky a řekli k nim vše, co jen mohli, aby je zcela vyčerpali a neochudili své publikum či čtenáře o důležité pravdy a aplikace. I jednotlivé verše nezřídka rozebrali tak důkladně, že to vydalo na celou knihu; například asi 120 stránková kniha Thomase Watsona A Divine Cordial (něco jako Nebeský lék) je výkladem…

Čti více...

Zapomenutá reformace, část 2.

Datum:Červen 15, 2017
Zapomenutá reformace, část 2.

V rámci blížícího se výročí počátku reformace jsme si připomněli dnes již nepopulární pravdu o tom, že reformátoři a po další tři staletí i jejich následovníci vnímali římskokatolickou církev jako nevěstku babylonskou, království Antikristovo, a že reformaci považovali za vyjítí z něj a osvobození se z pout ďábelské lži, vedoucí miliony do pekla. Zdůraznili jsme rovněž, že to nebyl pohled jen jednoho či dvou nejvýznamnějších představitelů reformace, ale naprosto všech, bez ohledu…

Čti více...

Zapomenutá reformace, část 1.

Datum:Červen 7, 2017
Zapomenutá reformace, část 1.

Tento rok se bude svět i církev v rámci pětistého výročí reformace touto nanejvýš významnou kapitolou církevních dějin zaobírat ze všech možných úhlů pohledu. Připomene si její příčiny a důsledky, významné osobnosti i jejich zápasy. Krize středověké společnosti, Tetzelova mise s odpustky, přibití 95 tezí, učené disputace, spálení papežské buly, sněm ve Wormsu, slavná Lutherova slova „zde stojím a nemohu jinak,“ sepsání Augspurské konfese, vydání Institucí, Kalvínovo působení v Ženevě,…

Čti více...

Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 2.

Datum:Květen 25, 2017
Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 2.

Apoštol Pavel své epištoly často rozvrhl na dvě části (byť ne nutně stejně dlouhé), přičemž v první vysvětloval doktríny a ve druhé se zaobíral jejich praktickou aplikací. To vidíme například v listu Římanům nebo Efezským. Je to dobrý vzor, který můžeme následovat. Proto poté, co jsme si vyložili verš po verši oddíl z 1. Korintským 11. kapitoly o pokrývkách hlavy, co jím chtěl apoštol Korintským sdělit, nám ještě zbývá se zaměřit,…

Čti více...

Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 1.

Datum:Květen 15, 2017
Pokrývky hlavy kdysi a dnes, část 1.

Články, které se zabývají problematikou, na kterou jsou různé názory, často uvádíme s tím, že se jedná o kontroverzní problematiku. V případě pokrývek hlavy ženami v rámci bohoslužeb to ovšem skoro ani říci nelze, protože v praxi zde žádný spor vlastně není. Dnešní křesťané s touto otázkou v drtivé většině případů už nezápasí, protože to mají ve svých očích vyřešené: jedná se jen o kulturní zvyk prvních křesťanů, který v…

Čti více...

William Wilberforce: Divadelní zábavy

Datum:Květen 2, 2017
William Wilberforce: Divadelní zábavy

Jméno Williama Wilberforce si lidé, jsou-li aspoň trochu obeznámeni s historií Anglie, spojují především se zrušením obchodu s otroky, o které se tento muž především zasloužil – a nikoliv neoprávněně, protože se jednalo o čin veliký a nanejvýš záslužný. V každém pojednání o něm musí být vyzdvižen a vypsán zlatými písmeny. Nicméně vedle toho bychom neměli opomíjet, jaký zbožný a oddaný evangelikální křesťan to byl. Jeho životem byl sám Pán…

Čti více...

Ctít syny nad Hospodina

Datum:Duben 19, 2017
Ctít syny nad Hospodina

„I přišel muž Boží k Elí a řekl jemu: Takto praví Hospodin: (…) Víces ctil syny své nežli mne“ (1. Samuelova 2:27.29). Doba soudců byla v dějinách Izraele obdobím značně nestálým. Veliká vítězství střídaly hluboké pády. Soudci, které Hospodin povolával, byli velmi rozdílní, od velikých služebníků Božích, o nichž čteme jen málo negativního, jako třeba Otoniel, až po ty, jejichž život je v mnoha ohledech smutným čtením, jako třeba Samson….

Čti více...